English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
     
 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่เข้าประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่เป็นการเข้าประชุมและออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติเห็นชอบให้ไทยเอ็นวีดีอาร์เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุมและให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ไทยเอ็นวีดีอาร์จะต้องได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม ไทยเอ็นวีดีอาร์จะงดออกเสียงในทุกวาระที่เข้าร่วมประชุม

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top