สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ABICO บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.05 9.75 / 4.40 39.74 1.45 244.40 1,478.60 2,356.06 136.44 14.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 พ.ย. 2565 17:27   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ ABICO
25 พ.ย. 2565 12:38   แจ้งการได้รับสำเนาแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
24 พ.ย. 2565 17:27   แจ้งเตือนระยะเวลาการแลกเปลี่ยนหุ้น
22 พ.ย. 2565 12:45   การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานความเห็นของกิจการต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
15 พ.ย. 2565 17:07   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ ABICO
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 401/1หมู่ที่ 8 อาคารเอบิโก้ ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2080-7899
เบอร์โทรสาร 0-2080-7805
URL http://www.abicogroup.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/11/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/04/2533
ราคา IPO (บาท) 70.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 30/12/2548

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 09/02/2558
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ลักษณะธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจลงทุน (Holding Company) ในธุรกิจรับจ้างผลิต พัฒนาที่ดิน และฟาร์มโคนม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565 12 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
27.66% 2,298 27.66% 2,261
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.25% (ณ วันที่ 25/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.70% (ณ วันที่ 25/11/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 4.31 4.72 7.58
20 วัน 7.08 7.50 17.72
60 วัน 8.04 9.22 21.02
120 วัน 11.01 13.62 22.29
YTD 19.80 33.21 19.74
P/E (X) 39.74 53.29 54.88
P/BV (X) 1.45 3.31 2.98
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.19 0.14 0.64

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@06 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์ 61,015,364 24.97
2. นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ 61,010,539 24.96
3. นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 54,751,746 22.40
4. นาย ทรงพล เตชะกรินทร์ 7,168,580 2.93
5. MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. 3,204,922 1.31
6. น.ส. มนัญญา เตชะกรินทร์ 2,726,000 1.12
7. น.ส. สินีนาถ พันธ์เจริญวรกุล 2,228,574 0.91
8. นาย ตระกูล เตชะกรินทร์ 2,010,424 0.82
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,889,095 0.77
10. นาย พัทธพล ม่วงศิริ 1,501,000 0.61

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาง จินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ รองประธานกรรมการ
3. นาย กิตติ วิไลวรางกูร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย เขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นาย พูลศักดิ์ เอกโพธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 พ.ย. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 244.40  244.40  235.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,478.60  1,234.21  1,198.50 
ราคา (บาท/หุ้น) 6.05  5.05  4.90 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.17  4.07  4.06 
P/BV (X) 1.45  1.24  1.26 
P/E (X) 39.74  30.93  11.21 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 58.96  12.45  48.73 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.01  0.69  2.64 
Beta 0.44  0.40  1.03 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 19.80  2.98  26.24 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.75  0.08  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.30  0.03 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและ ABICO กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.0452 บาท 27 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 25.00 : 1.00 หุ้น 21 พ.ค. 2564 หุ้นปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.00444 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ปรีชา อรุณนารา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุทธิรักษ์ ฟักอ่อน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27.18 17.49 45.24 13.95 17.06
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 485.10 533.62 478.68 471.67 315.22
สินค้าคงเหลือ 169.94 141.87 152.25 125.97 116.98
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 692.39 700.92 685.24 616.20 449.26
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 741.12 765.92 757.69 803.45 871.72
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,232.11 1,333.28 1,282.48 1,402.15 1,235.29
รวมสินทรัพย์ 1,924.50 2,034.20 1,967.72 2,018.35 1,684.55
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 254.00 200.73 220.00 143.00 83.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 338.88 345.42 339.99 325.10 210.54
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 12.37 74.78 65.84 114.75 118.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน 650.69 667.79 674.83 635.60 459.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 253.95 370.77 301.54 442.88 367.06
รวมหนี้สิน 904.64 1,038.56 976.37 1,078.48 826.14
ทุนจดทะเบียน 244.40 244.40 244.40 235.00 235.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 244.40 244.40 244.40 235.00 235.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 524.95 498.79 496.08 460.40 410.06
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 250.51 252.46 250.87 244.46 244.47
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - 1.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,019.86 995.64 991.34 939.87 858.41
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,819.54 1,721.24 2,289.03 2,061.85 1,206.02
รายได้อื่น 10.90 5.39 22.98 28.81 37.82
รวมรายได้ 1,842.86 1,726.63 2,312.01 2,090.66 1,243.84
ต้นทุน 1,693.16 1,572.13 2,115.54 1,835.85 1,010.75
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 73.44 72.02 86.83 60.01 53.84
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,776.25 1,644.15 2,208.97 1,909.75 1,078.69
EBITDA 136.44 148.53 172.74 220.32 181.44
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 74.17 76.50 100.73 94.89 76.40
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 62.27 72.03 72.01 125.43 105.04
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 39.91 48.82 46.11 80.83 57.62
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.20 0.19 0.34 0.25
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 92.95 77.76 139.16 199.13 122.70
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -18.48 -4.93 -8.85 -118.69 -187.93
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -92.53 -69.29 -99.03 -83.54 59.63
เงินสดสุทธิ -18.06 3.53 31.29 -3.11 -5.61
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.06 1.05 1.02 0.97
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.69 4.09 4.78 8.99
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.15 3.32 3.61 6.77
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.89 1.04 0.98 1.15
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.23 1.11 1.16 1.13
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.95 8.66 7.58 10.96
EBIT Margin (%) 3.38 4.17 3.11 6.00
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.17 2.83 1.99 3.87

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
21 พ.ค. 2564 XD 9,397,239 244,397,239 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.71 12.47 11.02 70.96
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.70 16.65 15.24 81.63
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.73 11.11 10.59 68.08
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.03 17.20 15.67 77.04
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -18.25 -45.61 -42.95 40.29

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.69 4.53 4.82 5.24
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 77.88 80.50 75.77 69.65
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 14.35 14.61 15.21 15.11
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 25.44 24.98 24.00 24.15
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.54 6.34 6.36 6.85
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 55.84 57.59 57.37 53.25
วงจรเงินสด (วัน) 47.48 47.89 42.40 40.55


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้