สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ACAP บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.56 1.42 / 0.51 N/A N/A 158.21 177.19
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 พ.ย. 2565 18:11   รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย C
23 พ.ย. 2565 18:02   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข Template)
23 พ.ย. 2565 12:45   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข Template)
22 พ.ย. 2565 17:42   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
18 พ.ย. 2565 13:13   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ประจำไตรมาสที่ 3/2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2793-3888
เบอร์โทรสาร 0-2793-3944
URL http://www.acap.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/12/2548
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟาร์อีสท์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 13/05/2559

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  1. ธุรกิจการให้สินเชื่อ แบ่งเป็น สินเชื่อภาคธุรกิจ (Corporate Loan) และสินเชื่อรายย่อย (Retail Loan) 2. ธุรกิจให้บริการรับจ้างดำเนินงาน (Business Process Outsource Services) เช่น ให้บริการ Call center และ การติดตามหนี้ 3. ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษากฎหมายและสอบทานกระแสเงินสด (Cash Monitoring)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2565 26 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.41% 2,976 60.49% 3,540
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 28/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.82% (ณ วันที่ 28/11/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -9.68 -10.30 -6.50
  20 วัน - 5.77 11.71
  60 วัน -9.68 -2.84 0.97
  120 วัน -15.15 -1.05 -5.60
  YTD -54.47 -38.45 -53.92
  P/E (X) N/A N/A 54.20
  P/BV (X) N/A 2.27 2.94
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.12 0.41

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@31 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 78,429,000 24.79
  2. น.ส. ณิชารดี สุขเจริญไกรศรี 46,575,250 14.72
  3. น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณ 15,800,000 4.99
  4. นาย ภูวไนย ประวิตรางกูร 10,750,000 3.40
  5. นาย ชิษณุพงศ์ ตั้งคุณาพิพัฒน์ 7,587,500 2.40
  6. นาย ธรรมรัตน์ จันทร์นวล 5,130,700 1.62
  7. นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 4,850,000 1.53
  8. นาย นพดล ดาวแสงสว่าง 4,265,000 1.35
  9. บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 4,220,600 1.33
  10. น.ส. ธีรพร มะลิทอง 3,473,900 1.10

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย พัชรพล ชันคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการ
  4. นาย บุญรัตน์ วิญญุกานนท์ กรรมการ
  5. นาย ศิรชัย กฤตยานุกูล กรรมการ
  6. นาย บรรจง ภูริรักษ์พิติกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย วิเศษ นุ้ยตูม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 พ.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 316.41  316.41  316.41 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 177.19  389.19  427.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.56  1.23  1.35 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -1.09  0.26  1.46 
  P/BV (X) N/A  4.76  0.92 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 76.03  301.17  242.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.94  5.97  3.31 
  Beta 0.32  1.22  2.06 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -54.47  -8.89  3.05 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย อำพล จำนงวัฒน์/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  นางสาว กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่แสดงความเชื่อมั่นและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 5.38 0.39 0.29 200.53 143.69
  เงินลงทุนสุทธิ - - - - 332.19
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 3.90 2,110.58 3.59 1,999.22 2,634.04
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - 2,106.74 - 1,995.37 2,608.98
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7.35 8.83 8.45 11.40 17.62
  รวมสินทรัพย์ 3,403.62 3,416.55 3,551.41 3,498.23 4,315.53
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 250.00 250.00 250.00 350.00 382.21
  รวมหนี้สิน 3,747.33 3,334.79 3,437.15 3,158.65 3,137.80
  ทุนจดทะเบียน 158.21 158.21 158.21 - 195.34
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 158.21 158.21 158.21 158.21 158.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 445.11 445.11 445.11 445.11 445.11
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -938.63 -509.70 -480.66 -255.83 426.90
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -343.71 81.76 114.25 339.58 1,094.19
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1.16 0.95 23.55 34.96 332.03
   - รายได้ดอกเบี้ย - - 22.60 33.73 186.41
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 8.75 1.89 26.01 36.05 342.89
  ต้นทุน - - - - 99.85
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -1.20 -111.37 -271.33 33.93 138.93
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 156.56 49.96 67.46 83.26 102.02
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -146.62 41.24 229.89 -7.83 2.09
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -457.97 -253.87 -226.25 -355.32 -190.53
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.45 -0.80 -0.71 -1.12 -0.60
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -33.26 -36.92 131.55 241.65 248.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 41.38 -46.02 -213.66 62.26 1.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3.03 -117.20 -118.13 -244.90 -158.80
  เงินสดสุทธิ 5.09 -200.15 -200.24 59.00 91.54
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) - -138.48 -99.71 -49.56
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.23 0.45 6.52 -0.20
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) - 40.79 30.08 9.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.01 0.00 0.01 0.01
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -5,233.30 -13,439.49 -869.74 -982.38

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 14 พ.ย. 2565 15 พ.ย. 2565
  C 02 มี.ค. 2564 -
  NP 02 มี.ค. 2564 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้