สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.38 2.56 / 0.84 12.57 2.65 335.76 1,853.42 1,478.02 216.88 7.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2565 19:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565 19:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 19:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
14 ก.ค. 2565 17:38   กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2565 เพื่ออนุมัติล้างขาดทุนสะสมของบริษัท อนุมัติให้สัตยาบันรับรองการทำสัญญายอมและถอนฟ้องคดีหมายเลขดำที่ อ.269/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 ศาลอาญาพระโขนงและเรื่องอื่น ๆ (เพิ่มเติม)
12 ก.ค. 2565 18:25   กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2565 เพื่ออนุมัติล้างขาดทุนสะสมของบริษัท อนุมัติให้สัตยาบันรับรองการทำสัญญายอมและถอนฟ้องคดีหมายเลขดำที่ อ.269/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 ศาลอาญาพระโขนงและเรื่องอื่น ๆ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวน์เวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2219-1642
เบอร์โทรสาร 0-2219-1662
URL http://acc-plc.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/8/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/03/2536
ราคา IPO (บาท) 155.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 08/04/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 11/06/2564
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและออกแบบพัดลมซึ่งมีโคมไฟประกอบเข้ากับพัดลมเป็นเครื่องตกแต่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sunlight, COMPASS EAST และAir-le-ganceผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 มี.ค. 2565 26 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.02% 2,928 54.27% 1,841
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.86% (ณ วันที่ 18/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.76% (ณ วันที่ 18/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.47 0.69 0.30
  20 วัน 1.47 -2.87 -4.19
  60 วัน - -1.59 -0.96
  120 วัน -34.91 -33.88 -31.84
  YTD -29.23 -30.52 -28.30
  P/E (X) 12.57 11.52 18.02
  P/BV (X) 2.65 1.45 1.63
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30 0.30 0.76

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ก.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ 200,965,673 14.96
  2. นาง สุพิน ศิริโภค 101,822,800 7.58
  3. นาย ปกรณ์ ธีรธำรง 57,265,500 4.26
  4. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ 50,575,900 3.77
  5. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 47,568,000 3.54
  6. นาง พรพรรณ ธัญญศิริ 44,880,100 3.34
  7. น.ส. พิชญฎา พงษ์นุเคราะห์ศิริ 40,000,000 2.98
  8. น.ส. อาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร 40,000,000 2.98
  9. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 31,733,135 2.36
  10. น.ส. อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 29,400,000 2.19

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก สมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย เสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส รองประธานกรรมการ คนที่ 1
  3. นาง สุพิน ศิริโภค รองประธานกรรมการ คนที่ 2
  4. นาย อังกูร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการ
  6. นาย เฉิน จง กรรมการ
  7. นาย อริชัย รักธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธนเดช มหโภไคย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,343.06  1,343.06  1,343.06 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,853.42  2,618.96  752.11 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.38  1.95  0.56 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.52  0.39  0.43 
  P/BV (X) 2.65  4.99  1.31 
  P/E (X) 12.57  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 150.66  247.79  3.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 25.15  16.96  0.13 
  Beta 1.71  0.99  0.06 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -29.23  248.21  -16.42 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย วิเชียร ปรุงพาณิช/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 507.66 40.78 51.79 16.80 124.02
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 10.81 50.04 48.09 54.38 32.27
  สินค้าคงเหลือ 51.20 47.00 48.23 51.50 55.18
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 651.71 166.11 621.94 131.53 236.84
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 78.88 426.41 207.02 443.07 724.69
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 180.54 744.40 292.24 803.19 853.30
  รวมสินทรัพย์ 832.25 910.51 914.18 934.72 1,090.14
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 34.67 24.38 26.62 23.01 18.25
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.04 223.12 194.56 228.65 208.75
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 44.37 277.78 344.75 262.45 243.09
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 26.75 45.70 43.44 70.85 105.11
  รวมหนี้สิน 71.12 323.48 388.19 333.31 348.20
  ทุนจดทะเบียน 335.76 335.76 - 525.00 525.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 335.76 335.76 335.76 335.76 335.76
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 545.23 545.23 545.23 545.23 545.23
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -181.01 -330.71 -388.88 -321.78 -174.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - 6.48 -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - 6.48 -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 699.98 550.28 492.12 565.70 706.65
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 61.14 36.75 33.87 35.71 35.29
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 9.20 74.68 124.82 153.12 227.71
  รายได้อื่น - 0.74 3.44 3.27 67.48
  รวมรายได้ 9.78 75.42 128.25 156.38 295.19
  ต้นทุน 7.21 39.12 53.32 74.57 142.16
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 45.10 38.51 81.17 119.87 178.71
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 52.31 77.63 138.19 194.44 320.87
  EBITDA 216.88 22.26 16.00 7.57 43.99
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 13.25 23.51 47.89 46.67 63.90
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 203.64 -1.24 -31.89 -39.10 -19.91
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 207.87 -15.41 -75.78 -69.20 -56.86
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.15 -0.01 -0.06 -0.05 -0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1.73 27.11 30.31 -2.40 66.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 625.73 41.22 89.79 -33.02 186.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -176.14 -44.35 -84.91 -71.20 -175.28
  เงินสดสุทธิ 447.86 23.98 35.18 -106.62 78.24
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 14.69 0.60 1.80 0.50
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 23.59 -8.40 -14.33 -10.88
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 19.85 -1.95 -3.45 -3.86
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.55 0.74 0.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.07 0.15 0.14 0.15
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.60 47.62 57.28 51.30
  EBIT Margin (%) 2,081.33 -1.65 -24.87 -25.00
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2,123.62 -19.17 -61.00 -43.52

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -87.68 -15.84 -18.48 -32.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -81.56 -26.22 -28.49 -47.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -87.03 -17.47 -17.99 -47.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -32.61 -29.28 -28.93 -39.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.95 2.67 2.44 3.53
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 187.13 136.63 149.83 103.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.44 1.21 1.07 1.40
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 836.81 301.11 341.33 261.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.73 2.54 2.15 3.61
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 503.21 143.62 169.84 100.98
  วงจรเงินสด (วัน) 520.72 294.12 321.31 263.38


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List (ระดับ 2) 25 พ.ย. 2564 - 15 ธ.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้