สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AFC บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
10.70 18.80 / 6.60 13.10 0.40 455.74 487.64 769.75 22.71 16.48
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 มิ.ย. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
11 พ.ค. 2565 12:55   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2565 12:55   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2565 12:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
10 พ.ค. 2565 17:01   ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 27, 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2632-7071-85
เบอร์โทรสาร 0-2236-1982
URL http://www.asiafiber.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/3/1970 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/09/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 07/10/2530

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไนล่อนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปั่นด้าย ทอผ้าและถักผ้า มีผลิตภัณฑ์และบริการหลัก 5 ประเภท 1. เม็ดไนล่อน (Nylon Chip) ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแหอวน 2. เส้นใยสังเคราะห์ (Filament Yarn) ใช้ในการทอผ้า และผลิตด้ายยืด 3. เส้นด้ายยืด (Textured Yarn) ใช้ผลิตผ้าถักและถุงเท้า 4. ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric) ทอขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์และผ่านการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ 5. การบริการย้อมและตกแต่งผ้า (Service) ให้บริการแก่โรงงานอื่น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ก.ย. 2564 09 ก.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
38.89% 950 43.31% 899
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.32% (ณ วันที่ 09/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.46% (ณ วันที่ 09/08/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 3.88 2.19 1.98
20 วัน 1.90 0.09 -1.93
60 วัน 18.23 7.76 17.19
120 วัน 1.90 -0.12 7.22
YTD -2.73 -6.54 -0.39
P/E (X) 13.10 9.40 18.73
P/BV (X) 0.40 0.58 1.69
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.41 0.57 0.80

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด 3,866,700 8.48
2. นาย จุล นำชัยศิริ 3,696,290 8.11
3. นาย วิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง 3,100,150 6.80
4. นาง แอน มาลากุล ณ อยุธยา 2,531,156 5.55
5. นาย พีระ ศิริเกียรติสูง 2,239,159 4.91
6. นาย ธีระ ศิริเกียรติสูง 2,013,617 4.42
7. นาย วีระ ศิริเกียรติสูง 1,818,011 3.99
8. นาย พิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง 1,550,208 3.40
9. บริษัท เอเซียการ์เมนต์ จำกัด 1,190,137 2.61
10. นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ 1,190,000 2.61

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย มงคล มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ
2. นาย วิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง รองประธานคณะกรรมการ
3. นาย เจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย พีระ ศิริเกียรติสูง กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่
5. นาง จินตนา ธนทวี กรรมการ
6. นาย นิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ
7. นาย วีระ ศิริเกียรติสูง กรรมการ
8. นาย ธีระ ศิริเกียรติสูง กรรมการ
9. นาย ธเนศ คูวินิชกุล กรรมการ
10. นาย มนตรี มังกรกนก กรรมการ
11. นาย สมศักดิ์ ภัณธนเกษม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย ธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล กรรมการอิสระ
14. นาย แจง ทองไทย กรรมการอิสระ
15. นาย ธีรชาติ วีรวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
09 ส.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 45.57  45.57  45.57 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 487.64  501.32  268.89 
ราคา (บาท/หุ้น) 10.70  11.00  5.90 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 26.49  26.23  25.46 
P/BV (X) 0.40  0.42  0.23 
P/E (X) 13.10  11.31  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 279.81  26.16  0.38 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.54  0.52  0.00 
Beta 1.73  0.44  -0.01 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.73  86.44  -9.23 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่างๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/06/2021)
นางสาว จินตนา มหาวนิช/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/06
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
(01/07/64 
-31/03/65) 
9M/2564 
(01/07/63 
-31/03/64) 
2564 
(01/07/63 
-30/06/64) 
2563 
(01/07/62 
-30/06/63) 
2562 
(01/07/61 
-30/06/62) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49.36 57.00 110.40 128.54 56.15
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 170.95 180.59 160.02 104.11 152.03
สินค้าคงเหลือ 337.61 166.69 204.85 179.61 174.25
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 563.46 464.63 483.11 659.75 646.67
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 649.29 644.43 644.84 738.62 717.66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 975.35 950.85 968.01 807.11 751.46
รวมสินทรัพย์ 1,538.81 1,415.48 1,451.11 1,466.87 1,398.13
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 93.59 - 36.60 83.39 -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 75.03 77.98 55.36 52.88 45.20
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - 0.17
รวมหนี้สินหมุนเวียน 168.85 78.79 94.06 136.27 45.37
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 162.61 163.62 163.34 165.74 159.41
รวมหนี้สิน 331.47 242.41 257.40 302.01 204.78
ทุนจดทะเบียน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 455.74 455.74 455.74 455.74 455.74
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 212.50 213.49 213.49 260.03 271.71
กำไร(ขาดทุน)สะสม -13.33 -52.93 -29.53 -117.03 -82.58
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 552.42 556.78 554.02 566.11 548.48
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,207.34 1,173.07 1,193.72 1,164.86 1,193.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
(01/07/64 
-31/03/65) 
9M/2564 
(01/07/63 
-31/03/64) 
2564 
(01/07/63 
-30/06/64) 
2563 
(01/07/62 
-30/06/63) 
2562 
(01/07/61 
-30/06/62) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 741.88 515.80 755.06 573.21 860.93
รายได้อื่น 12.88 20.15 27.31 11.51 9.23
รวมรายได้ 754.88 536.04 782.52 584.73 870.15
ต้นทุน 695.41 480.52 688.19 584.73 854.19
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 45.53 33.61 47.73 34.63 39.22
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 740.94 514.13 735.92 619.36 893.41
EBITDA 22.71 19.69 43.67 -39.41 -20.13
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 7.87 1.81 2.45 2.11 2.24
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 14.84 17.88 41.22 -41.52 -22.37
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 13.81 17.55 40.96 -42.73 -21.13
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.39 0.90 -0.94 -0.46
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
(01/07/64 
-31/03/65) 
9M/2564 
(01/07/63 
-31/03/64) 
2564 
(01/07/63 
-30/06/64) 
2563 
(01/07/62 
-30/06/63) 
2562 
(01/07/61 
-30/06/62) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -108.94 -27.17 -44.64 12.55 -19.38
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -9.09 39.01 73.28 -22.69 -14.85
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 56.99 -83.39 -46.79 83.22 -0.18
เงินสดสุทธิ -61.05 -71.55 -18.14 73.08 -34.40
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.34 5.90 5.14 4.84
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.13 0.59 3.47 -3.62
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.58 0.53 2.82 -2.90
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.21 0.22 0.26
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.68 0.45 0.54 0.41
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.26 6.84 8.86 -2.01
EBIT Margin (%) 1.97 3.34 5.27 -7.10
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.83 3.27 5.23 -7.31

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 43.83 6.97 31.72 -33.42
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 44.72 -2.28 17.69 -31.55
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 40.82 8.48 33.83 -32.80
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 44.12 -0.84 18.82 -30.67
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -21.31 N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.58 3.58 5.72 4.48
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.39 101.85 63.84 81.55
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.58 3.84 3.58 3.30
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 101.91 95.17 101.95 110.44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.80 8.80 12.72 11.92
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 30.92 41.46 28.71 30.61
วงจรเงินสด (วัน) 136.38 155.56 137.09 161.39


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้