สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AHC บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
17.90 21.90 / 15.70 9.00 1.33 149.91 2,683.38 2,836.61 336.46 6.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 พ.ย. 2565 17:52   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พ.ย. 2565 17:51   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2565 17:50   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
18 ต.ค. 2565 17:03   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
22 ก.ย. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3827-3840-7, 0-3879-2500, 0-3879-2555
เบอร์โทรสาร 0-3827-3848
URL http://www.aikchol.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/11/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/01/2535
ราคา IPO (บาท) 30.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/05/2555

  ลักษณะธุรกิจ
  โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 ด้านครบวงจร ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2565 12 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.57% 1,277 59.88% 1,166
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.39% (ณ วันที่ 26/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.18% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.78 1.03
  20 วัน 7.19 2.94 4.33
  60 วัน 5.29 5.48 0.58
  120 วัน -0.56 -8.79 -7.59
  YTD 5.92 4.22 5.75
  P/E (X) 9.00 24.80 18.18
  P/BV (X) 1.33 4.83 1.65
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.16 0.87

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@09 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อภิรักษ์ วานิช 16,727,392 11.16
  2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด 12,612,000 8.41
  3. นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ 9,994,140 6.67
  4. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 7,303,500 4.87
  5. น.ส. รจนา วานิช 6,026,940 4.02
  6. น.ส. อรนุช วานิช 5,801,016 3.87
  7. UBS AG SINGAPORE BRANCH 5,378,200 3.59
  8. น.ส. อังคณา วานิช 5,369,484 3.58
  9. น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร 5,047,640 3.37
  10. นาง อัญชลี เทพบุตร 4,917,972 3.28

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ
  2. นาย เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร
  3. นาง พจนา มาโนช รองประธานกรรมการ
  4. น.ส. กาญจนา วานิช กรรมการ
  5. น.ส. อรนุช วานิช กรรมการ
  6. นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการ
  7. นาย กฤษฎา บานชื่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง ฐิตะวัฒน์ โพธานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 149.91  149.91  149.91 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,683.38  2,533.47  2,413.54 
  ราคา (บาท/หุ้น) 17.90  16.90  16.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.50  13.50  11.73 
  P/BV (X) 1.33  1.25  1.37 
  P/E (X) 9.00  8.50  12.32 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.19  8.62  7.25 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.28  0.96  0.67 
  Beta 0.46  0.41  0.08 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.92  4.97  14.18 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.37  3.57  1.55 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.30  0.30  0.19 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิแต่ละปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.6034 บาท 17 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.25 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.45 บาท 18 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 267.09 218.06 360.39 135.91 708.14
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 108.84 89.98 78.35 65.30 66.29
  สินค้าคงเหลือ 47.26 43.70 51.36 52.04 53.84
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,477.25 1,247.10 1,408.19 971.54 916.12
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 725.08 722.71 718.68 744.08 756.59
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 967.54 924.34 921.03 929.38 989.62
  รวมสินทรัพย์ 2,444.80 2,171.44 2,329.22 1,900.92 1,905.74
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 120.78 123.30 117.48 95.80 84.48
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 324.89 300.63 394.14 218.04 199.55
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 95.43 112.95 80.90 85.15 86.45
  รวมหนี้สิน 420.33 413.59 475.04 303.19 286.00
  ทุนจดทะเบียน 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 149.91 149.91 149.91 149.91 149.91
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,623.20 1,415.17 1,486.24 1,265.18 1,260.25
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 177.36 118.77 144.03 108.64 135.57
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - 135.57
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,024.47 1,757.85 1,854.18 1,597.73 1,619.73
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,509.19 1,267.92 1,811.88 1,405.47 1,656.02
  รายได้อื่น 27.57 25.31 37.65 29.65 40.75
  รวมรายได้ 1,536.77 1,293.23 1,849.53 1,440.39 1,696.77
  ต้นทุน 1,098.55 980.70 1,407.58 1,183.30 1,434.31
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 154.13 79.00 120.33 98.18 97.28
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,252.67 1,059.70 1,527.92 1,350.90 1,531.58
  EBITDA 336.46 285.13 390.33 158.38 228.51
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 52.36 51.60 68.72 68.73 63.33
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 284.09 233.53 321.62 89.65 165.19
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 227.16 187.37 258.44 72.20 133.15
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.52 1.25 1.72 0.48 0.89
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 195.64 149.16 394.75 199.84 183.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -195.88 -26.43 -128.97 -236.17 -45.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -93.06 -40.58 -41.30 -71.42 -71.76
  เงินสดสุทธิ -93.30 82.15 224.48 -107.75 65.78
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.55 4.15 3.57 4.46
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.77 11.73 14.97 4.49
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.12 12.20 15.21 4.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.21 0.24 0.26 0.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.91 0.83 0.87 0.76
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.21 22.65 22.31 15.81
  EBIT Margin (%) 18.49 18.06 17.39 6.22
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.78 14.49 13.97 5.01

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 19.03 21.09 28.92 -15.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.02 5.66 18.95 -17.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 18.83 20.42 28.41 -15.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 18.21 6.52 13.10 -11.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 21.24 194.38 257.96 -45.78

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 20.65 22.70 25.23 21.36
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 17.67 16.08 14.47 17.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 33.54 28.16 27.22 22.35
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 10.88 12.96 13.41 16.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.50 12.88 13.20 13.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 29.20 28.35 27.65 27.81
  วงจรเงินสด (วัน) -0.65 0.70 0.22 5.61


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้