สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AIMCG ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
5.05 6.25 / 4.54 - 0.51 2,831.04 1,454.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2565 19:08   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
10 ส.ค. 2565 19:08   แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบของการลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
10 ส.ค. 2565 19:07   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2565 19:07   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
12 ก.ค. 2565 20:06   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด, บริษัท เชษฐโชติ จำกัด และบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2254-0441-2
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.aimcgreit.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/07/2019 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/07/2562
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 9.83 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.93 : ใหม่ 9.83 @ 16/06/2565

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยูดี ทาวน์ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และโครงการพอร์โต้ ชิโน่ และลงทุนในกรรมสิทธิ์ในห้องชุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ในโครงการ โนเบิล โซโล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2565 02 เม.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  94.95% 2,581 94.96% 2,169
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.81% (ณ วันที่ 18/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 18/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.48 3.42 2.29
  20 วัน 4.77 2.79 -1.07
  60 วัน -1.94 -0.59 -2.89
  120 วัน -15.83 -10.13 -11.87
  YTD -13.68 -6.07 -12.54
  P/E (X) - N/A 18.02
  P/BV (X) 0.51 0.96 1.63
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.02 0.76

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 44,934,000 15.60
  2. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 12,150,000 4.22
  3. บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด 12,100,000 4.20
  4. นาย พิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ 11,519,100 4.00
  5. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9,046,600 3.14
  6. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.74
  7. นาย สมชาติ โสตธิมัย 3,600,000 1.25
  8. มูลนิธิสุขุโม 3,500,000 1.22
  9. นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 3,300,000 1.15
  10. นาย คเชนทร์ เบญจกุล 2,030,900 0.71

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 288.00  288.00  288.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,454.40  1,684.80  1,699.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.05  5.85  5.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.92  10.85  10.51 
  P/BV (X) 0.51  0.54  0.56 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.80  17.46  23.77 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.80  1.20  1.83 
  Beta 0.56  0.52  0.60 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 9.93  (ข้อมูล ณ วันที่ 18/08/2565) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -13.68  -0.85  -34.44 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.39  9.48  6.62 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.07 บาท 13 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.1273 บาท 23 มี.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.1273 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.10 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.20 บาท 10 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 25 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  03 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1904 บาท 06 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (03/07/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 197.52 148.30 174.72 70.99 62.62
  เงินลงทุน 2,823.09 3,119.37 2,823.09 3,188.02 3,208.47
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 235.92 224.08 321.35 128.45 18.58
  รวมสินทรัพย์ 3,276.57 3,521.97 3,344.14 3,421.13 3,333.08
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 33.91 45.45 65.25 - 23.23
  หนี้สินระยะยาว 196.83 200.66 199.76 - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า 66.01 67.96 66.09 - -
  รวมหนี้สิน 417.82 458.85 481.99 438.91 336.75
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,831.04 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
  กำไร (ขาดทุน)สะสม 27.71 183.12 -17.86 102.22 116.33
  สินทรัพย์สุทธิ 2,858.75 3,063.12 2,862.14 2,982.22 2,996.33
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 9.93 10.64 9.94 10.35 10.40
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (03/07/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 157.86 185.61 360.68 388.40 188.32
  รายได้อื่น 0.04 1.20 1.50 0.54 -
  รวมรายได้ 157.90 186.81 362.19 388.94 188.32
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.58 9.02 18.40 17.96 6.25
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 3.67 3.80 7.72 7.58 12.00
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4.10 6.60 13.21 13.36 -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20.57 36.35 63.24 89.02 50.52
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 112.33 69.27 129.02 154.25 76.59
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 45.57 117.54 233.17 234.69 111.73
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (03/07/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 80.00 123.96 176.87 159.14 -2,964.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -57.21 -46.65 -73.13 -150.77 3,027.36
  เงินสดสุทธิ 22.79 77.31 103.74 8.37 62.62
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.29 0.63 0.64 0.60
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.13 0.13 0.14 0.13

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -8.94 4.47 9.82 30.33
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -6.97 2.47 -2.25 2.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้