สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธ.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.88 6.35 / 3.62 13.69 2.27 1,036.11 4,020.11
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 พ.ย. 2565 17:53   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09 พ.ย. 2565 17:53   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2565 17:52   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
26 ต.ค. 2565 12:42   แจ้งผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
29 ก.ย. 2565 17:15   แจ้งF24-1(แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2091-6456
เบอร์โทรสาร 0-2030-6401
URL http://www.amanah.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/5/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/12/2544
ราคา IPO (บาท) 6.25 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/12/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  43.65% 8,630 44.65% 8,830
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.67% (ณ วันที่ 06/12/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.63% (ณ วันที่ 06/12/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.65 -0.77 1.64
  20 วัน -5.37 -7.73 -5.75
  60 วัน -17.45 -12.79 -17.40
  120 วัน -20.82 -9.69 -20.18
  YTD -28.81 -14.40 -27.73
  P/E (X) 13.69 20.99 17.73
  P/BV (X) 2.27 2.49 1.61
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.25 0.53 0.66

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@02 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย 500,080,000 48.27
  2. นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา 73,799,900 7.12
  3. นาย ภมร พลเทพ 25,000,000 2.41
  4. นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ 18,350,000 1.77
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,213,674 1.28
  6. นาย สุรพันธ์ เธียไพรัตน์ 11,045,700 1.07
  7. นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง 9,999,999 0.97
  8. นาง สุนิภา เลิศอำไพนนท์ 9,000,000 0.87
  9. นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ 8,275,302 0.80
  10. นาย อนันต์ชัย อนันต์จิตสุภา 8,000,000 0.77

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลตรี ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย มนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการ
  5. น.ส. ศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ กรรมการ
  6. นาย วิสุทธิ์ บริบูรณ์ กรรมการ
  7. นาย ธีระ ยีโกบ กรรมการ
  8. นาย ชัยชาญ พลานนท์ กรรมการ
  9. นาย ธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย นิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  06 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,036.11  1,035.80  1,031.72 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,020.11  5,645.10  4,064.97 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.88  5.45  3.94 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.71  1.59  1.43 
  P/BV (X) 2.27  3.42  2.76 
  P/E (X) 13.69  18.35  14.33 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 138.27  420.10  670.62 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 31.49  93.49  85.45 
  Beta 1.49  1.62  1.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -28.81  38.32  24.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.12  2.38  2.81 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.56  0.44  0.40 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฏหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.16 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.13 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.11111 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสด 59.05 149.25 201.90 141.83 142.87
  เงินลงทุนสุทธิ - - - - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 30.50 22.25 26.16 29.87 23.96
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 30.50 22.25 26.16 29.87 23.96
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 26.99 26.52 26.07 26.86 25.31
  รวมสินทรัพย์ 4,110.10 3,695.58 3,781.12 3,765.49 3,538.28
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 1,770.00 1,370.00 1,370.00 1,630.00 1,822.94
  รวมหนี้สิน 2,335.36 2,046.21 2,057.58 2,217.53 2,168.93
  ทุนจดทะเบียน 1,040.92 1,040.92 1,040.92 1,040.92 1,040.92
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,036.11 1,035.80 1,036.11 1,032.00 1,029.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3.48 3.37 3.49 1.98 1.19
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 735.15 609.88 683.94 513.44 338.39
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,774.75 1,649.37 1,723.54 1,547.96 1,369.35
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 584.51 504.41 682.04 672.77 656.21
   - รายได้ดอกเบี้ย 527.46 478.29 638.44 629.76 597.49
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก 1.83 2.93 3.64 3.45 3.41
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 668.04 583.25 791.15 777.52 728.56
  ต้นทุน - - - - 2.83
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 88.46 53.42 83.20 98.83 97.21
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 261.74 197.44 270.89 257.43 251.70
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 314.82 319.70 427.23 400.13 363.90
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 216.99 230.60 307.16 290.71 247.54
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.22 0.30 0.28 0.24
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -192.96 355.05 450.28 203.85 -31.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -7.58 -3.57 -4.70 -4.20 11.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 57.69 -344.06 -385.52 -200.69 133.99
  เงินสดสุทธิ -142.85 7.42 60.07 -1.04 113.32
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.15 19.72 18.78 19.93
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.82 11.53 11.32 10.96
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.32 1.24 1.19 1.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.22 0.21 0.21 0.21
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 32.48 39.54 38.82 37.39

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 พ.ค. 2562 XD 64,109,270 1,025,868,318 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ -37.46 18.74 5.63 1.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -5.90 7.95 5.66 17.44


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้