สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
APCO บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.05 8.20 / 4.70 41.51 5.46 300.00 3,030.00 3,047.46 53.02 26.16
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2565 18:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 17:59   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565 19:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พ.ค. 2565 18:55   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565 18:50   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 84/3 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ฝั่งตะวันตก) ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5358-1374
เบอร์โทรสาร 0-5358-1375
URL http://www.apco.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/6/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/11/2554
ราคา IPO (บาท) 2.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 0.50 @ 27/04/2561

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 14/05/2561
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / สินค้าอุปโภคบริโภค / สินค้าอุปโภคบริโภค
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากสารสกัดจากธรรมชาติ จากผลงานการวิจัยและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ไทย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565 08 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.17% 3,374 30.79% 3,066
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 15/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.83% (ณ วันที่ 15/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.60 -1.49
  20 วัน 4.34 3.67 -1.56
  60 วัน 5.65 17.87 2.99
  120 วัน -4.72 51.82 -0.25
  YTD -20.47 33.19 -18.89
  P/E (X) 41.51 8.41 17.94
  P/BV (X) 5.46 1.34 1.63
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.21 0.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 เม.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา 295,560,500 49.26
  2. นาง อรุณี วิริยะจิตรา 92,204,144 15.37
  3. นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์ 19,017,200 3.17
  4. คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ 12,818,169 2.14
  5. นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 12,790,000 2.13
  6. นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 9,327,900 1.55
  7. นาย ศักดา ศรีสังคม 8,000,000 1.33
  8. นาย ชาญ วงศ์ชัชชาญ 6,320,000 1.05
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,579,984 0.93
  10. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 5,212,187 0.87

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการ
  4. นาง อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการ
  5. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย พรายพล คุ้มทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,030.00  3,810.00  2,256.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.05  6.35  3.76 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.92  0.96  0.95 
  P/BV (X) 5.46  6.63  3.96 
  P/E (X) 41.51  59.21  32.76 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.07  48.89  19.52 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.43  6.96  1.87 
  Beta 1.02  0.52  0.68 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.47  68.88  16.05 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.44  1.89  2.53 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.01  1.12  0.83 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.1234 บาท 09 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.12 บาท 10 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.095 บาท 11 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว สุนันทา คำสุข/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54.99 49.43 98.59 100.20 160.28
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 13.33 6.47 5.28 8.06 3.36
  สินค้าคงเหลือ 57.10 63.81 58.61 60.27 61.02
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 212.80 217.09 231.11 240.72 544.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 53.70 59.47 56.83 113.39 71.36
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 414.09 430.13 449.42 456.06 85.24
  รวมสินทรัพย์ 626.89 647.22 680.53 696.78 629.76
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 14.97 15.76 17.01 18.87 20.98
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - 18.42 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 42.22 44.41 47.75 48.87 31.20
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28.15 45.97 37.79 52.44 19.37
  รวมหนี้สิน 70.37 90.38 85.54 101.31 50.57
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 166.94 166.94 166.94 166.94 166.94
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 69.63 64.45 104.08 102.59 89.58
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 17.86 25.45 23.97 25.92 22.67
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 22.67 22.67 22.67 25.92 22.67
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 554.44 556.85 594.99 595.46 579.19
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.08 - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 113.39 106.26 223.35 247.73 247.65
  รายได้อื่น 6.31 7.57 15.84 5.41 6.68
  รวมรายได้ 119.70 113.83 239.20 257.54 254.33
  ต้นทุน 21.61 22.17 46.26 52.87 51.81
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 57.35 55.67 106.29 124.73 130.96
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 78.96 77.83 152.56 177.60 182.77
  EBITDA 53.02 49.84 113.31 118.79 85.81
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.02 14.10 26.96 31.24 13.46
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 41.00 35.73 86.35 87.54 72.36
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 32.50 28.21 68.70 69.98 57.90
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.05 0.11 0.12 0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบวิธีส่วนได้เสีย งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 35.76 28.10 84.40 86.75 71.72
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.76 2.72 4.95 -70.66 -0.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -80.13 -81.60 -90.95 -76.17 -92.88
  เงินสดสุทธิ -43.61 -50.77 -1.61 -60.08 -22.07
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.04 4.89 4.84 4.93
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.14 11.05 11.54 11.91
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.38 12.26 12.54 13.20
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.13 0.16 0.14 0.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.38 0.39 0.35 0.39
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 80.94 79.14 79.29 78.66
  EBIT Margin (%) 34.25 31.39 36.10 33.99
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 27.01 24.78 28.72 27.17

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.72 -10.75 -9.84 0.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.52 -11.20 -12.50 2.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 5.16 -9.68 -7.12 1.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.45 -3.36 -14.10 -2.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 15.20 -22.58 -1.82 20.85

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 23.28 16.53 33.48 43.38
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 15.68 22.08 10.90 8.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.76 0.76 0.78 0.87
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 482.79 477.38 468.97 418.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.97 2.63 2.58 2.65
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 122.72 138.75 141.55 137.54
  วงจรเงินสด (วัน) 375.75 360.70 338.32 289.53


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้