สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ARIN บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.65 7.45 / 1.48 N/A 10.42 300.00 3,990.00 4,445.29 4.05 -167.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ส.ค. 2565 18:48   ชี้แจง Trading Alert List
23 ส.ค. 2565 17:48   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
23 ส.ค. 2565 17:00   Trading Alert List Information
10 ส.ค. 2565 18:14   แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
08 ส.ค. 2565 17:50   แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 49/82 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
เบอร์โทรศัพท์ 0-3819-1581
เบอร์โทรสาร 0-3819-1681
URL http://www.arinsiri.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/08/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/07/2562
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.36% 1,390 29.72% 866
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.97% (ณ วันที่ 23/09/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 16.67 14.36 16.04
  20 วัน 10.83 3.80 5.53
  60 วัน 9.92 -14.15 -2.57
  120 วัน 166.00 87.21 147.08
  YTD 219.71 72.05 174.02
  P/E (X) N/A N/A 60.44
  P/BV (X) 10.42 5.03 3.49
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.28 0.49 0.46

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@11 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก นส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ คู่สมรส รมต.) 130,000,000 21.67
  2. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 91,987,500 15.33
  3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เพื่อ นายสุชาติ ชมกลิ่น 79,962,500 13.33
  4. นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ 79,815,000 13.30
  5. ด.ช. พลัฎฐ์ ชมกลิ่น 29,850,000 4.98
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,075,515 4.85
  7. นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล 12,400,000 2.07
  8. น.ส. ธีรพร มะลิทอง 10,060,000 1.68
  9. นาย ดิตพันธ์ จิราธิวัฒน์ 9,999,000 1.67
  10. นาย วิเชียร ชมกลิ่น 9,000,000 1.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. น.ส. วิมลจิต อรินทมะพงษ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ธีรวิญญ์ อรินทวงศ์สิริ กรรมการ
  4. นาย เข็มชาติ อภิศักดิ์สุภา กรรมการ
  5. พล.ต.อ. วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาง ศลิมน วิริยะวรเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ฐิติรัตน์ ศรีสมโพธิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,990.00  1,248.00  462.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.65  2.08  0.77 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.64  0.72  0.75 
  P/BV (X) 10.42  2.91  1.02 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 471.77  386.66  37.77 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 60.95  16.76  0.81 
  Beta 1.46  1.32  0.90 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 219.71  170.13  -7.23 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.14 15.29 4.28 7.22 7.78
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 7.39 8.95 7.44 8.98 8.66
  สินค้าคงเหลือ 638.51 803.76 749.97 798.04 791.05
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 652.04 828.00 761.69 814.23 807.48
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12.80 14.47 13.55 15.19 16.24
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 192.18 195.36 193.70 199.07 209.24
  รวมสินทรัพย์ 844.22 1,023.36 955.39 1,013.31 1,016.73
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 9.99 9.01 10.27 10.92 14.96
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 74.24 78.29 65.54 80.17 85.18
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 240.64 352.03 340.87 341.88 333.90
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 452.48 573.71 554.69 546.61 523.74
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8.95 14.13 9.82 24.52 13.48
  รวมหนี้สิน 461.43 587.84 564.52 571.13 537.22
  ทุนจดทะเบียน 480.00 480.00 480.00 480.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 177.01 177.01 177.01 177.01 177.01
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -94.22 -41.49 -86.13 -34.83 2.50
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 382.79 435.52 390.88 442.18 479.51
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 178.16 94.82 183.33 70.05 155.71
  รายได้อื่น 0.47 1.38 3.18 3.86 6.48
  รวมรายได้ 178.63 96.20 186.51 73.92 162.19
  ต้นทุน 154.04 69.28 135.15 50.38 109.78
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 24.07 22.24 81.10 44.43 51.14
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 178.11 91.52 216.24 94.82 160.92
  EBITDA 4.05 8.66 -22.00 -13.11 7.52
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 3.53 3.98 7.73 7.79 6.25
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 0.53 4.69 -29.74 -20.90 1.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -8.08 -6.66 -54.66 -37.33 -14.12
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.01 -0.09 -0.06 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 99.80 -7.42 -5.63 -37.40 -155.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.11 -0.43 -0.56 8.56 -1.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -97.82 15.92 3.25 28.28 162.90
  เงินสดสุทธิ 1.87 8.07 -2.94 -0.56 5.21
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.44 1.44 1.37 1.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -13.71 -6.69 -13.12 -8.10
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.63 -0.90 -3.02 -2.06
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.21 1.35 1.44 1.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.29 0.12 0.19 0.07
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.54 26.93 26.28 28.08
  EBIT Margin (%) 0.29 4.87 -15.94 -28.28
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -4.53 -6.93 -29.31 -50.50

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 87.89 107.67 161.70 -55.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 122.33 106.68 168.24 -54.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 85.68 98.61 152.32 -54.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 94.62 64.58 128.07 -41.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 32.63 13.33 22.33 7.94
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 11.18 27.38 16.35 45.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.30 0.11 0.17 0.06
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,196.97 3,357.63 2,090.42 5,756.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.88 1.05 1.86 0.61
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 126.59 346.41 196.76 598.95
  วงจรเงินสด (วัน) 1,081.57 3,038.61 1,910.00 5,203.12


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 24 ส.ค. 2565 - 13 ก.ย. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้