สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ARROW บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธ.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.20 8.65 / 6.80 29.28 1.53 256.90 1,849.66 2,355.12 114.50 15.70
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 พ.ย. 2565 18:22   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 18:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 2565 18:21   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
07 ต.ค. 2565 06:31   แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2566
20 ก.ย. 2565 17:00   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3874-0371-4
เบอร์โทรสาร 0-3874-0150
URL http://www.arrowpipe.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/5/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/12/2555
ราคา IPO (บาท) 5.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟและข้อต่อต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Arrowpipe" "Arrowtite" และ "Union" และผลิตท่อน้ำประปาและข้อต่อต่างๆ จากพลาสติกโพลิโพรพิลีน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ArrowPP-R" และบริษัทย่อย (JSVT)ผลิตและจำหน่ายท่อระบายอากาศภายภายใต้เครื่องหมายการค้า "Arrow duct" และท่อสำหรับงานก่อสร้างที่ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี และอุปกรณ์ก่อสร้างในระบบPost tension ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ARROWparts" และท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า และสายสื่อสารใต้ดิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ARROW RTRC? โดยลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 75 และ โรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 25

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.47% 3,314 27.87% 2,309
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 01/12/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.18% (ณ วันที่ 01/12/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.69 1.48 -0.58
  20 วัน -1.37 12.37 10.37
  60 วัน -2.04 8.81 7.15
  120 วัน -12.73 -16.07 -4.33
  YTD -11.66 -40.65 -11.30
  P/E (X) 29.28 303.54 54.14
  P/BV (X) 1.53 4.01 2.97
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.17 0.22

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@25 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด 67,528,874 26.29
  2. นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ 66,908,017 26.04
  3. นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ 18,380,506 7.15
  4. นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์ 12,745,631 4.96
  5. น.ส. สี แซ่เตีย 9,003,976 3.50
  6. นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง 7,003,091 2.73
  7. น.ส. จงกล งามเลิศชัย 5,279,500 2.06
  8. นาย ธนวัฒน์ ภัทรานุพันธุ์ 4,928,863 1.92
  9. นาย สกล งามเลิศชัย 2,794,600 1.09
  10. น.ส. รุจิรา ก่อสวัสดิ์วรกุล 2,654,000 1.03

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง กรรมการ
  5. นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์ กรรมการ
  6. นาย ธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการ
  7. นาย สมภพ จูโล่ห์ กรรมการ
  8. นาย สุรเดช จันทรานุรักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย นำพล เงินนำโชค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ชนะ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  01 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 256.90  256.90  254.91 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,849.66  2,093.71  1,848.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.20  8.15  7.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.70  5.01  4.72 
  P/BV (X) 1.53  1.63  1.54 
  P/E (X) 29.28  13.33  10.51 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.85  38.44  13.15 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.45  3.62  1.04 
  Beta 0.17  0.57  0.78 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.66  12.41  -18.08 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.25  6.09  7.58 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.83  0.73  0.80 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และ กันสำรองอื่น (ถ้ามี) ดังนั้นเมื่อบริษัทเจริญก้าวหน้าย่อมสามารถจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่อง อันอาจจะทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทมีความมั่นคง

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.10 บาท 09 ก.ย. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.35 บาท 25 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 0.10 บาท 09 ธ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.35 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.15 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.40 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว จิราภรณ์ อธิการุณ/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 87.97 67.79 50.83 28.53 48.79
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 371.20 242.60 308.54 319.35 388.37
  สินค้าคงเหลือ 762.07 668.30 653.27 670.24 524.36
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,234.44 997.76 1,027.91 1,049.63 1,000.78
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 487.01 494.30 493.00 518.83 479.85
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 567.64 573.00 568.11 596.03 565.52
  รวมสินทรัพย์ 1,802.09 1,570.76 1,596.02 1,645.66 1,566.30
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 412.01 87.84 125.10 164.86 178.81
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 92.26 71.10 75.53 68.57 112.79
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 15.84 18.24 17.22 19.92 5.28
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 552.25 214.32 260.96 309.91 313.52
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 67.59 109.48 96.07 127.62 65.10
  รวมหนี้สิน 619.84 323.80 357.03 437.52 378.61
  ทุนจดทะเบียน 256.90 258.75 258.75 266.82 266.82
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 256.90 256.90 256.90 254.91 254.91
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 259.87 259.87 259.87 244.90 244.90
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 659.71 737.64 716.45 702.66 675.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 32.19 32.19 32.19 33.43 29.94
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 7.44 7.44 7.44 7.44 7.44
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,208.66 1,286.59 1,265.40 1,235.90 1,204.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -26.41 -39.62 -26.41 -27.77 -17.27
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,012.72 781.32 1,064.94 1,294.07 1,450.74
  รายได้อื่น 19.88 18.86 24.94 14.64 16.49
  รวมรายได้ 1,032.60 800.18 1,089.87 1,308.71 1,467.23
  ต้นทุน 839.37 522.13 737.68 926.27 1,078.76
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 104.93 124.56 174.16 146.04 166.00
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 950.10 646.69 911.84 1,088.30 1,244.76
  EBITDA 114.50 184.87 220.35 263.18 260.38
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 32.00 32.71 43.64 42.77 37.94
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 82.50 152.16 176.71 220.41 222.44
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 58.87 124.42 128.74 168.98 205.47
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.23 0.49 0.50 0.66 0.81
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -71.86 223.93 219.72 192.44 137.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -23.00 -8.59 -16.99 -100.52 -50.83
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 131.99 -176.08 -180.43 -112.17 -102.18
  เงินสดสุทธิ 37.14 39.26 22.30 -20.26 -15.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.24 4.66 3.94 3.39
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.06 12.62 10.29 13.85
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.35 11.78 10.90 13.72
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.52 0.26 0.29 0.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.78 0.67 0.67 0.81
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.12 33.17 30.73 28.42
  EBIT Margin (%) 7.99 19.02 16.21 16.84
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.70 13.88 11.81 12.11

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 29.62 -21.63 -17.71 -10.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 60.76 -27.19 -20.36 -14.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 29.05 -20.73 -16.72 -10.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 46.92 -22.23 -16.21 -12.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -52.69 -8.71 -23.82 -17.76

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.22 3.67 3.39 3.66
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 86.41 99.50 107.60 99.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.48 1.07 1.11 1.55
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 247.45 340.02 327.43 235.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.92 9.48 10.24 10.21
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.26 38.51 35.65 35.73
  วงจรเงินสด (วัน) 305.60 401.01 399.39 299.45


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้