สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.08 4.20 / 2.94 8.37 1.27 2,105.66 6,485.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2565 17:16   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2565 17:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565 17:07   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2565 (F45) (สอบทานแล้ว)
27 ก.ค. 2565 17:05   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2565 (F45) (ก่อนสอบทาน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2285-1888, 0-2680-1111
เบอร์โทรสาร 0-2285-1901-2
URL http://www.asiaplusgroup.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/10/1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/12/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/04/2548

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
73.81% 16,401 74.09% 14,350
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.98% (ณ วันที่ 11/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.95% (ณ วันที่ 11/08/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.32 2.98 -0.15
20 วัน -1.28 -8.22 -5.23
60 วัน -1.91 -0.39 -2.45
120 วัน -19.37 -8.86 -15.55
YTD -10.98 -0.04 -9.04
P/E (X) 8.37 21.46 18.39
P/BV (X) 1.27 2.61 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.51 0.93

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 190,936,190 9.07
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 178,099,980 8.46
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 129,182,777 6.14
4. นาย ชาตรี โสภณพนิช 96,497,310 4.58
5. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 72,480,200 3.44
6. นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 54,758,490 2.60
7. นาง ทัศนีย์ โอภาสวงการ 34,600,400 1.64
8. ด.ญ. สิริพร โสภณพนิช 22,930,200 1.09
9. นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ 20,700,000 0.98
10. นาย วชิระ ทยานาราพร 20,000,000 0.95

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาง ณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ
4. นาย พัชร สุระจรัส กรรมการ
5. นาย พิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการ
6. นาย วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ
9. นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
11 ส.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,105.66  2,105.66  2,105.66 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,485.42  7,285.57  4,590.33 
ราคา (บาท/หุ้น) 3.08  3.46  2.18 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.43  2.30  2.21 
P/BV (X) 1.27  1.50  0.99 
P/E (X) 8.37  8.03  12.43 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 77.81  222.95  35.74 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 41.26  68.01  5.44 
Beta 0.90  0.61  0.89 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.98  58.72  25.29 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 12.99  5.20  5.96 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.09  0.74  0.74 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.20 บาท 17 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.20 บาท 08 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.12 บาท 17 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.06 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.07 บาท 27 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.06 บาท 10 ก.ย. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสด 1,048.14 871.21 1,085.88 1,101.05 503.73
เงินลงทุนสุทธิ 3,403.67 4,073.12 3,463.37 3,080.66 3,177.43
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - - - - -
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - -
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 121.98 127.33 125.75 129.83 137.82
รวมสินทรัพย์ 14,775.31 11,906.28 14,761.33 9,379.85 6,330.43
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 4,616.40 4,009.18 6,844.52 1,822.98 566.83
รวมหนี้สิน 9,651.94 6,765.77 9,775.03 4,588.66 1,685.25
ทุนจดทะเบียน 2,521.95 2,521.95 2,521.95 2,521.95 2,521.95
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,105.66 2,105.66 2,105.66 2,105.66 2,105.66
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,139.18 1,139.18 1,139.18 1,139.18 1,139.18
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,920.35 1,888.13 1,774.12 1,538.56 1,374.91
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,123.37 5,140.51 4,986.31 4,791.19 4,645.18
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 652.99 865.31 2,986.52 1,862.05 1,651.27
 - รายได้ดอกเบี้ย - - - 194.88 269.60
  - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - 84.45
 - รายได้ค่านายหน้า 291.36 388.07 1,299.16 931.18 632.23
 - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
 รวมรายได้ 656.89 885.69 3,032.77 1,880.69 1,656.76
ต้นทุน - - - - -
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 0.51
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 74.36 116.66 336.70 186.50 126.66
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 213.74 450.48 1,304.42 574.08 503.47
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 146.22 349.58 978.36 415.78 359.42
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.17 0.46 0.20 0.17
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 761.00 -2,406.38 -4,584.05 - -427.21
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -34.79 4.42 108.26 - 104.68
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -763.94 2,172.12 4,460.62 - -321.72
เงินสดสุทธิ -37.74 -229.83 -15.17 - -644.25
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.10 15.11 20.01 8.81
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.00 9.79 10.81 7.31
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.88 1.32 1.96 0.96
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.23 0.25 0.24
อัตรากำไรสุทธิ (%) 22.26 39.47 32.26 22.11

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A -100.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -58.17 1,351.85 135.31 15.68


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้