สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
B52 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.38 2.84 / 1.74 N/A 7.00 357.84 1,703.34 1,734.93 -59.70 -16.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ก.ย. 2565 08:11   แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย
11 ส.ค. 2565 17:37   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 17:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565 17:35   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
22 ก.ค. 2565 12:45   รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2656-0189
เบอร์โทรสาร 0-2656-0189 ต่อ 123
URL http://www.b52.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1964 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/12/2521
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 0.50 @ 25/01/2565

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 11/06/2564
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

ลักษณะธุรกิจ
1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย Consumer Products Distribution Network จากทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน 2) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce business) ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ e-paltform ชื่อ abcpoint และการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment collection service) ผ่าน WeChat Pay และ Alipay และ 3) ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2565 02 เม.ย. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
40.26% 3,944 37.88% 4,119
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 28/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.91% (ณ วันที่ 28/09/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 2.59 4.01 4.78
20 วัน - 5.31 2.85
60 วัน 0.85 3.40 0.55
120 วัน 1.71 16.13 7.12
YTD -5.56 1.92 -2.11
P/E (X) N/A 30.58 17.64
P/BV (X) 7.00 2.35 1.60
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.30 0.89

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@30 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 316,022,216 44.16
2. บริษัท ทีเจดี จำกัด 77,632,500 10.85
3. บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด 60,645,000 8.47
4. นาย ธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล 14,943,200 2.09
5. นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์ 14,630,000 2.04
6. นาย บุณยฤทธิ์ เตชะพูลผล 14,243,755 1.99
7. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 12,009,405 1.68
8. น.ส. นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา 10,275,000 1.44
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,734,452 0.94
10. นาย นววิธ คุวานันท์ 6,485,065 0.91

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย นิมิต วงศ์จริยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. น.ส. นราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. นาย ชวภาส องค์มหัทมงคล กรรมการ
5. นาง อภิญญา บุษราตระกูล กรรมการ
6. นาย ณรงค์ โชคพิบูลการ กรรมการ
7. น.ส. อ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์ กรรมการ
8. น.ส. อารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย จำนรรจ์ กุลนรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
28 ก.ย. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 715.69  655.45  2,022.03 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,703.34  1,651.73  687.49 
ราคา (บาท/หุ้น) 2.38  2.52  1.31 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.34  0.45  0.07 
P/BV (X) 7.00  5.64  4.67 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.12  93.62  14.83 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.95  5.64  0.28 
Beta 0.32  0.36  0.24 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.56  92.07  70.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย วิเชียร ปรุงพาณิช/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74.35 46.12 67.99 87.32 42.04
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 41.54 31.49 28.32 16.85 12.07
สินค้าคงเหลือ 3.60 0.06 3.42 0.00 0.42
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 205.10 82.22 206.90 108.41 154.87
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11.02 11.08 9.71 8.73 10.42
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 144.05 107.78 156.91 48.23 43.21
รวมสินทรัพย์ 349.15 190.00 363.81 156.64 198.08
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 21.86 12.59 16.54 5.11 3.16
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 34.92 18.82 32.88 9.56 3.71
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 70.11 30.35 73.43 16.70 1.55
รวมหนี้สิน 105.03 49.17 106.31 26.26 5.27
ทุนจดทะเบียน 465.20 1,603.20 1,603.20 1,278.90 1,278.90
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 357.84 1,136.02 1,310.90 1,011.02 1,011.02
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 27.90 -170.99 -171.04 -95.99 -95.99
กำไร(ขาดทุน)สะสม -212.11 -896.94 -953.45 -856.74 -794.38
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 69.58 72.21 72.66 72.16 72.16
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - 72.16 72.16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 243.21 140.30 259.07 130.45 192.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.90 0.53 -1.57 -0.07 -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 74.37 26.81 69.63 30.78 31.21
รายได้อื่น 1.16 0.85 3.94 1.62 4.03
รวมรายได้ 75.53 27.66 73.57 32.40 35.25
ต้นทุน 63.05 16.20 50.15 23.63 30.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 82.20 52.35 121.83 70.71 81.56
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 145.26 68.55 171.98 94.34 112.33
EBITDA -59.70 -35.11 -83.69 -54.22 -72.93
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.02 5.78 14.72 7.73 4.15
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -69.73 -40.89 -98.41 -61.94 -77.08
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -71.04 -40.20 -96.38 -62.50 -76.95
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.10 -0.02 -0.16 -0.03 -0.05
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -69.39 -33.92 -77.44 -9.25 -93.18
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 24.73 -4.90 -107.55 58.99 35.09
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 51.02 -2.39 165.66 -4.45 87.57
เงินสดสุทธิ 6.36 -41.20 -19.33 45.29 29.48
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.87 4.37 6.29 11.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -66.34 -47.10 -49.49 -38.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -47.21 -38.04 -37.82 -34.93
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.43 0.35 0.41 0.20
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.45 0.20 0.28 0.18
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.22 39.58 27.97 23.22
EBIT Margin (%) -92.32 -147.84 -133.78 -191.18
อัตรากำไรสุทธิ (%) -93.79 -149.51 -135.43 -194.07

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
19 พ.ย. 2564 PP 9,973 2,621,800,000 0.50
09 ก.ค. 2564 XR 349,550,000 2,621,790,027 0.50
25 ม.ค. 2564 PP 250,000,000 2,272,033,307 0.50
21 ต.ค. 2562 XR 166,633,307 2,022,033,307 0.50
09 ต.ค. 2562 PP 275,000,000 1,855,400,000 0.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 177.42 23.39 126.22 -1.40
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 289.28 -17.68 112.22 -23.19
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 173.08 19.49 127.05 -8.08
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 111.91 25.94 82.29 -16.01
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.21 1.49 3.08 2.13
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 113.75 244.29 118.38 171.47
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 52.96 73.51 29.29 112.39
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.89 4.97 12.46 3.25
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.63 2.62 4.63 5.71
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 64.81 139.48 78.80 63.92
วงจรเงินสด (วัน) 55.83 109.78 52.04 110.80


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 16 ส.ค. 2561 17 พ.ค. 2565

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้