สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
32.00 39.25 / 27.25 6.78 0.73 73,557.62 235,384.38
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ส.ค. 2565 18:15   ชี้แจงกรณีการลงทุนในบริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
27 ก.ค. 2565 17:01   การเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และการกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (e-EGM)
20 ก.ค. 2565 20:14   คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ก่อนตรวจสอบ)
20 ก.ค. 2565 20:13   งบการเงิน งวดครึ่งปี 2565 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
20 ก.ค. 2565 20:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-2000, 0-2683-1000
เบอร์โทรสาร 0-2683-1304
URL http://www.krungsri.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/1/1945 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/09/2520
ราคา IPO (บาท) 270.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 17/06/2535

ลักษณะธุรกิจ
ปัจจุบันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศในด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และยังเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ธนาคาร บริษัทย่อยและการร่วมค้ารวม 23 บริษัท (กรุงศรี กรุ๊ป) มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ธุรกิจญี่ปุ่น บริษัทข้ามชาติ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ ยังให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อย และการร่วมค้า ทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 75,741 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 73,558 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
23.12% 14,077 23.12% 13,450
การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.00% (ณ วันที่ 08/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.20% (ณ วันที่ 08/08/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.54 -4.06 -2.50
20 วัน -1.54 -5.89 -4.66
60 วัน -6.57 -5.94 -5.37
120 วัน -11.11 3.70 -6.95
YTD -9.86 0.14 -7.13
P/E (X) 6.78 8.87 18.60
P/BV (X) 0.73 0.83 1.68
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.18 0.82

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. MUFG BANK, LTD. 5,655,332,146 76.88
2. บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด 166,536,980 2.26
3. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 166,478,940 2.26
4. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด 166,414,640 2.26
5. บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด 166,151,114 2.26
6. บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด 163,112,900 2.22
7. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 160,789,220 2.19
8. บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด 158,726,810 2.16
9. บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด 157,889,440 2.15
10. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด 51,421,714 0.70

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย การุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการ
2. นาย ไดอิซุเกะ เอจิมะ รองประธานกรรมการ
3. นาย เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
5. นาย พรสนอง ตู้จินดา กรรมการ
6. น.ส. ดวงดาว วงค์พนิตกฤต กรรมการ
7. นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการ
8. นาย จิโระ โอโมริ กรรมการ
9. นาย จำลอง อติกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย วิทยา วัชระวิทยากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
08 ส.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 7,355.76  7,355.76  7,355.76 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 235,384.38  261,129.54  229,867.56 
ราคา (บาท/หุ้น) 32.00  35.50  31.25 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 44.06  42.21  38.67 
P/BV (X) 0.73  0.84  0.81 
P/E (X) 6.78  8.48  8.81 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.93  6.16  3.24 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 35.00  63.95  28.02 
Beta 0.94  1.29  0.94 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -9.86  13.60  4.17 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.66  0.99  2.72 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.18  0.18  0.13 
นโยบายเงินปันผล โดยธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นลำดับแรก และปัจจัยอื่น ๆซึ่งรวมถึงผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขต่าง ๆของกฏหมาย (โดยมีเงือนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.45 บาท 26 พ.ค. 2565 เงินปันผล
- 0.40 บาท 22 ก.ย. 2564 เงินปันผล
- 0.35 บาท 27 พ.ค. 2564 เงินปันผล
- 0.45 บาท 23 เม.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.40 บาท 26 ก.ย. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย กษิติ เกตุสุริยงค์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสด 27,103.60 28,213.27 29,370.78 30,333.32 33,830.34
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 433,125.57 594,315.74 346,816.01 523,384.55 331,431.38
เงินลงทุนสุทธิ 174,103.12 174,034.68 182,710.31 176,465.14 130,292.30
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 1,853,606.96 1,770,991.30 1,816,869.47 1,765,622.64 1,754,976.03
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - 1,909,361.54
 - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 67,384.23
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 4,989.64 3,132.70 3,273.21 3,365.64 3,500.20
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 30,487.25 31,003.77 30,821.33 31,196.62 29,029.49
รวมสินทรัพย์ 2,607,615.44 2,695,268.42 2,499,108.63 2,609,373.79 2,359,591.60
เงินรับฝาก 1,829,180.37 1,888,463.54 1,779,138.53 1,834,505.19 1,566,884.78
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 122,027.27 140,770.30 118,977.17 146,118.87 175,667.18
หนี้สินอื่น 41,891.53 38,720.05 41,752.88 43,387.50 44,223.30
รวมหนี้สิน 2,282,788.87 2,398,887.16 2,180,871.98 2,320,194.83 2,087,475.95
ทุนจดทะเบียน 75,741.44 75,741.44 75,741.44 75,741.44 75,741.44
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 73,557.62 73,557.62 73,557.62 73,557.62 73,557.62
 - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
 - หุ้นสามัญ 73,557.62 73,557.62 73,557.62 73,557.62 73,557.62
หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 52,878.75 52,878.75 52,878.75 52,878.75 52,878.75
กำไร(ขาดทุน)สะสม 194,290.47 163,402.45 186,779.95 156,836.45 140,041.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 324,062.51 294,670.35 317,515.88 287,544.18 270,789.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 764.06 1,710.91 720.78 1,634.78 1,325.70
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้ดอกเบี้ย 24,751.41 24,951.77 99,803.76 108,062.35 110,455.44
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4,879.59 5,763.02 21,823.67 26,758.21 34,032.36
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 19,871.82 19,188.75 77,980.09 81,304.14 76,423.08
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6,030.94 6,151.24 24,053.02 24,811.85 29,652.17
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,799.85 1,833.33 7,201.75 7,247.67 7,875.67
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,231.09 4,317.91 16,851.26 17,564.19 21,776.50
รายได้จากเงินปันผล 94.25 91.95 366.33 - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - 34.70 10,925.24 108.75 9,232.11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 1,131.45 1,008.80 4,095.79 4,112.02 4,349.80
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 12,062.77 12,098.50 48,954.27 48,465.00 52,168.71
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 6,708.82 7,003.29 26,717.40 25,296.70 27,648.47
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 1,720.52 1,821.73 7,194.40 7,549.88 7,922.34
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 6,783.01 7,313.91 31,604.34 36,643.68 28,202.96
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 9,374.59 8,231.18 42,347.78 28,878.23 41,236.31
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,418.28 6,504.85 33,794.19 23,039.78 32,748.51
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.01 0.88 4.59 3.13 4.45
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -11,148.22 16,611.09 46,405.17 83,622.11 -37,297.55
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 5,577.49 -12,592.12 -11,800.51 -51,945.87 23,599.24
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,701.48 -5,817.97 -34,473.97 -33,674.35 13,449.77
เงินสดสุทธิ -2,869.26 -1,799.00 130.69 -1,998.11 -248.54
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.22 7.95 11.17 8.25
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.43 2.05 2.51 2.24
อัตรากำไรสุทธิ (%) 22.37 19.58 25.23 16.41
อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.03 0.03 0.03 0.04

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 4.66 -1.81 2.90 0.61
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก -3.14 13.26 -3.02 17.08
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 14.04 -7.50 46.68 -29.65


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้