สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BBGI บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.25 10.80 / 7.15 14.46 0.99 3,615.00 10,483.50 14,392.16 433.81 10.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ส.ค. 2565 17:13   การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
09 ส.ค. 2565 17:36   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
09 ส.ค. 2565 17:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
09 ส.ค. 2565 17:32   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2565 17:31   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2335-8814
เบอร์โทรสาร 0-2335-8800
URL https://www.bbgigroup.com/
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/03/2565
ราคา IPO (บาท) 10.50 @พาร์2.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • พาร์ 2.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจดังนี้ 1) ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และ 2) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.82% 14,171
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.11% (ณ วันที่ 23/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.29% (ณ วันที่ 23/09/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.69 0.18 0.61
  20 วัน -5.23 -6.32 -5.12
  60 วัน -7.64 -14.28 -11.84
  120 วัน -29.61 -30.23 -27.62
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 14.46 11.73 18.00
  P/BV (X) 0.99 1.48 1.63
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.34 0.73

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@23 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 650,632,088 45.00
  2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 432,119,988 29.88
  3. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด 17,620,000 1.22
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 16,139,145 1.12
  5. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9,318,980 0.64
  6. น.ส. โอบวรุณ แย้มเอิบสิน 8,525,000 0.59
  7. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 6,615,213 0.46
  8. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 6,615,213 0.46
  9. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 5,000,000 0.35
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,597,606 0.32

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ
  2. นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมการ
  5. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการ
  6. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
  7. นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ
  8. นาง จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ฐิตาภา สมิตินนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย แมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ
  11. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2565
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,446.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,483.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.35 
  P/BV (X) 0.99 
  P/E (X) 14.46 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 75.65 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 88.50 
  Beta 1.12 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -30.95 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.40 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.05 บาท 07 ก.ย. 2565 เงินปันผล
  - 0.15 บาท 09 มิ.ย. 2565 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,593.69 383.61
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 983.04 1,617.02
  สินค้าคงเหลือ 1,809.73 1,024.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,317.88 3,036.91
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,890.30 5,871.41
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,808.51 9,870.20
  รวมสินทรัพย์ 16,126.39 12,907.10
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 755.31
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 864.09 1,019.41
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,066.13 1,091.29
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,992.11 2,940.25
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,928.80 3,062.76
  รวมหนี้สิน 4,920.90 6,003.01
  ทุนจดทะเบียน 3,615.00 3,615.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,615.00 2,532.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,381.24 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,080.82 2,223.44
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,546.99 1,659.54
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 1,721.64 1,721.64
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 10,624.04 6,414.98
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 581.45 489.11
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 7,153.09 14,094.94
  รายได้อื่น 14.90 37.23
  รวมรายได้ 7,179.63 14,132.17
  ต้นทุน 6,796.22 13,065.41
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 152.83 275.66
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 6,949.04 13,341.07
  EBITDA 433.81 1,859.29
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 206.61 413.70
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 227.19 1,445.59
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 74.27 960.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.95
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 95.47 1,742.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,135.18 -166.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,249.79 -1,349.35
  เงินสดสุทธิ 1,210.08 226.46
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  2564 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.17 1.03
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.26 14.97
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.93 11.20
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.89 1.09
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 4.99 7.30
  EBIT Margin (%) 3.16 10.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.32 8.41

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  2564 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  2564 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 17.96 12.56
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 20.32 29.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.39 12.75
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 49.36 28.63
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 21.05 18.24
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 17.34 20.01
  วงจรเงินสด (วัน) 52.34 37.68


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้