สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BE8 บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
64.50 66.75 / 29.00 124.86 10.95 120.32 13,841.34 14,104.65 98.81 113.87
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 ม.ค. 2566 17:31   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565
17 ม.ค. 2566 17:45   แจ้งความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
03 ม.ค. 2566 17:49   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
30 ธ.ค. 2565 21:23   แจ้งความคืบหน้าการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด และบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
30 ธ.ค. 2565 21:22   แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด โดยหุ้นที่ออกดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2116-5081
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.beryl8.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/12/2009 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/11/2564
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 มี.ค. 2565 02 พ.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.98% 4,060 32.89% 717
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.37% (ณ วันที่ 26/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.65% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.61 -4.29 2.65
  20 วัน 7.05 1.64 1.40
  60 วัน 8.40 15.43 15.67
  120 วัน 32.31 5.27 26.85
  YTD 5.74 2.73 3.07
  P/E (X) 124.86 58.99 56.08
  P/BV (X) 10.95 7.62 3.11
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.54 1.21 0.24

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@29 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อภิเษก เทวินทรภักติ 54,360,991 27.18
  2. น.ส. พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน 29,064,903 14.53
  3. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 17,347,700 8.67
  4. น.ส. นิธินาถ สินธุเดชะ 10,777,141 5.39
  5. นาย วรวิญญ์ เทวินทรภักติ 10,409,693 5.20
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,479,586 4.24
  7. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 8,200,208 4.10
  8. น.ส. อมลยา ผุสสราค์มาลัย 6,389,496 3.19
  9. Salesforce Ventures LLC 5,000,116 2.50
  10. นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล 4,500,000 2.25

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
  2. นาย อภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน กรรมการ
  4. น.ส. นิธินาถ สินธุเดชะ กรรมการ
  5. นาย วศิน ศรีศุกรี กรรมการ
  6. นาย กฤษดา เกตุภู่พงษ์ กรรมการ
  7. นาย ตรีขวัญ บุนนาค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 214.59  214.59  200.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,841.34  13,090.26  8,550.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 64.50  61.00  42.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.89  5.89  N/A 
  P/BV (X) 10.95  10.36 
  P/E (X) 124.86  118.09  125.55 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 19.26  316.57  205.46 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 143.30  133.68  325.59 
  Beta 1.34  1.28 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.74  42.69  327.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.09  0.09  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.11  0.11 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรอง ต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว แล้วทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.06 บาท 25 พ.ค. 2565 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 229.08 6.05 301.35 5.93
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 140.18 63.75 74.94 17.71
  สินค้าคงเหลือ - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 955.19 221.34 663.72 213.01
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 44.24 13.98 13.12 16.07
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 801.26 86.61 97.75 66.05
  รวมสินทรัพย์ 1,756.44 307.94 761.47 279.06
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 90.32 - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 93.73 94.19 32.33 105.23
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 44.93 - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 396.72 139.41 85.75 147.00
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 95.67 55.71 56.81 54.00
  รวมหนี้สิน 492.39 195.12 142.56 201.00
  ทุนจดทะเบียน 107.30 100.00 100.00 34.66
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 107.30 75.00 100.00 34.66
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,046.69 27.07 486.25 27.07
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 109.41 10.55 32.48 16.34
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.65 0.20 0.17 -0.01
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,264.05 112.82 618.90 78.06
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 468.16 273.24 376.96 311.79
  รายได้อื่น 3.30 0.83 2.14 0.76
  รวมรายได้ 471.46 274.07 379.11 312.54
  ต้นทุน 275.70 135.37 191.52 164.89
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 104.55 75.32 101.24 89.75
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 380.25 212.93 294.97 295.96
  EBITDA 98.81 66.52 91.58 23.55
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 7.60 5.38 7.44 6.97
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 91.21 61.14 84.14 16.58
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 88.92 60.21 82.14 23.64
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.44 0.59 0.67 70.53
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1.02 -13.02 27.36 65.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -63.74 49.08 -113.62 -87.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -7.99 -36.14 381.50 0.18
  เงินสดสุทธิ -72.76 -0.09 295.24 -21.85
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.41 1.59 7.74 1.45
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.10 58.63 23.57 30.29
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.06 21.21 16.17 5.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 1.73 0.23 2.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.56 1.15 0.73 1.12
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.11 50.46 49.19 47.11
  EBIT Margin (%) 19.35 22.31 22.19 5.31
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.86 21.97 21.67 7.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  29 ธ.ค. 2565 PP 26,050,420 240,644,794 0.50
  31 ส.ค. 2565 PP 14,594,374 214,594,374 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 71.34 N/A 20.90 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 103.67 N/A 16.15 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 72.02 N/A 21.30 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 78.58 N/A -0.34 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 47.69 N/A 247.39 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.61 5.52 8.14 17.61
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.08 66.18 44.86 20.73
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.53 1.88 2.78 1.57
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 103.35 194.45 131.08 232.94
  วงจรเงินสด (วัน) -38.27 -128.27 -86.23 -212.21


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้