สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SETCLMV / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
33.50 37.50 / 29.25 28.18 1.14 4,007.80 134,261.19 343,051.47 14,731.84 17.07
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 พ.ย. 2565 17:14   การเข้าลงทุนในบริษัท ตะวันนา บางพลี จำกัด และบริษัท ต่อยอดเฟรช (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขรายละเอียด)
09 พ.ย. 2565 18:28   การเข้าลงทุนในบริษัท ตะวันนา บางพลี จำกัด และบริษัท ต่อยอดเฟรช (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
09 พ.ย. 2565 18:28   ขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
09 พ.ย. 2565 17:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09 พ.ย. 2565 17:47   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2146-5999
เบอร์โทรสาร 0-2146-9309
URL http://www.bjc.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1882 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/04/2518
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 11/12/2550

ลักษณะธุรกิจ
1.กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ - ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน (Omni-Channel Model) รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ (Dual Retail Property Model) แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห้างค้าปลีกของบริษัท2. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ - ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก3. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค - ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น4. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค - ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ 5.กลุ่มธุรกิจอื่นๆ - ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25.57% 18,012 25.57% 16,327
การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.28% (ณ วันที่ 25/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.74% (ณ วันที่ 25/11/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.47 -1.79 -1.68
20 วัน -1.47 -6.20 -2.70
60 วัน -0.74 -2.36 0.65
120 วัน -5.63 -4.19 -5.38
YTD 8.06 8.99 10.52
P/E (X) 28.18 29.31 17.57
P/BV (X) 1.14 2.51 1.60
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.17 0.50

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@25 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,980,730,550 49.42
2. บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด 1,002,094,000 25.00
3. DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS 157,094,900 3.92
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 149,060,533 3.72
5. สำนักงานประกันสังคม 103,134,700 2.57
6. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 80,783,300 2.02
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 38,630,150 0.96
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,240,952 0.93
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 20,701,685 0.52
10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 20,000,000 0.50

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช รองประธานกรรมการบริษัท
4. นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
5. นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ
6. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
7. นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ
8. นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ
9. นาย วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
10. นาย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ
13. นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาย กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระ
15. น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ
16. พลเอก ธนดล สุรารักษ์ กรรมการอิสระ
17. นาง พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 พ.ย. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,007.80  4,007.80  4,007.80 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 134,261.19  124,241.70  139,270.94 
ราคา (บาท/หุ้น) 33.50  31.00  34.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 29.29  28.57  28.29 
P/BV (X) 1.14  1.09  1.23 
P/E (X) 28.18  34.94  27.20 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 27.11  56.24  83.39 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 167.75  328.50  512.63 
Beta 1.01  1.03  1.02 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.06  -10.79  -17.26 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.97  2.52  2.62 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.56  0.85  0.71 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการการลงทุน หรือการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันหรือธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.15 บาท 08 ก.ย. 2565 เงินปันผล
01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.51 บาท 19 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.15 บาท 08 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.60 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.18 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.73 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,137.82 3,724.06 4,398.33 3,029.69 6,062.07
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 17,622.70 15,845.06 17,448.01 15,076.08 14,477.15
สินค้าคงเหลือ 22,586.81 20,183.89 21,165.85 19,358.58 22,019.36
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 45,678.33 40,530.53 43,965.05 37,707.75 42,920.67
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 61,655.95 63,530.36 62,202.39 79,275.35 80,524.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 284,627.43 285,167.99 285,217.93 288,448.99 282,883.77
รวมสินทรัพย์ 330,305.76 325,698.52 329,182.98 326,156.74 325,804.44
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,554.58 1,843.30 8,436.27 18,008.65 5,586.11
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 30,215.17 27,375.04 30,516.46 27,508.13 32,929.75
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 33,129.85 19,173.24 15,410.36 18,089.16 36,286.37
รวมหนี้สินหมุนเวียน 68,498.84 49,818.84 55,922.67 65,363.32 75,881.43
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 138,519.92 156,280.59 152,054.02 141,257.30 130,186.89
รวมหนี้สิน 207,018.76 206,099.43 207,976.69 206,620.62 206,068.32
ทุนจดทะเบียน 4,114.63 4,114.63 4,114.63 4,114.63 4,114.63
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,007.80 4,007.80 4,007.80 4,007.80 4,006.84
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 85,926.43 85,926.43 85,926.43 85,926.43 85,884.32
กำไร(ขาดทุน)สะสม 26,508.42 24,424.33 25,771.80 25,227.88 25,651.43
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 741.57 -112.88 -81.26 -707.60 -668.47
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 246.99 197.31 197.31 226.40 214.83
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 117,377.66 114,491.18 115,874.90 114,677.44 115,046.06
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5,909.35 5,107.91 5,331.39 4,858.68 4,690.07
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 111,208.65 101,147.56 138,464.84 144,731.90 158,009.36
รายได้อื่น 9,851.24 8,477.27 11,650.38 12,803.61 15,933.90
รวมรายได้ 121,094.71 109,639.83 150,139.19 157,606.71 174,006.80
ต้นทุน 90,947.97 82,388.92 112,447.65 117,252.57 127,120.21
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 22,139.27 20,230.21 27,616.35 29,600.29 32,768.71
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 113,087.24 102,619.14 140,064.00 146,940.21 160,331.69
EBITDA 14,731.84 13,566.79 18,929.83 19,515.46 21,217.43
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 6,745.03 6,730.42 9,041.93 8,903.58 7,652.08
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 7,986.81 6,836.37 9,887.90 10,611.88 13,565.35
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,381.69 2,202.20 3,584.81 4,001.22 7,278.38
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.84 0.55 0.89 1.00 1.82
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 12,608.66 11,287.47 16,635.64 16,630.92 18,699.97
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3,527.22 -2,454.42 -3,864.72 -5,778.14 -8,114.09
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9,683.90 -8,526.66 -11,775.84 -13,906.83 -9,992.01
เงินสดสุทธิ -602.47 306.39 995.08 -3,054.05 593.87
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.81 0.79 0.58
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.11 3.12 3.11 3.48
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.37 3.01 3.02 3.26
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.68 1.72 1.72 1.73
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.45 0.46 0.48
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.22 18.55 18.79 18.99
EBIT Margin (%) 6.60 6.24 6.59 6.73
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.33 2.42 2.85 2.89

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.95 -7.74 -4.33 -8.40
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 10.39 -7.51 -4.10 -7.76
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.45 -7.86 -4.74 -9.42
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.20 -7.85 -4.68 -8.35
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 53.56 -16.83 -10.41 -45.03

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.88 8.97 8.51 9.79
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 41.12 40.69 42.87 37.27
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.66 5.51 5.55 5.67
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 64.51 66.29 65.77 64.40
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.20 4.03 3.88 3.88
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 86.86 90.47 94.17 94.07
วงจรเงินสด (วัน) 18.77 16.51 14.47 7.60


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้