สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.90 18.40 / 9.45 38.74 12.56 82.05 9,764.02 9,801.90 177.55 30.23
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ส.ค. 2565 12:53   การจ่ายปันผลระหว่างกาล
05 ส.ค. 2565 12:51   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
05 ส.ค. 2565 12:50   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
05 ส.ค. 2565 12:36   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565 13:03   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1023 อาคาร เอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2657-3999
เบอร์โทรสาร 0-2657-3900-1
URL http://www.BOL.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/04/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/04/2547
ราคา IPO (บาท) 3.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 01/10/2551

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.77% 3,128 29.66% 3,156
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 39.16% (ณ วันที่ 18/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.51% (ณ วันที่ 18/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 10.19 6.53 8.76
  20 วัน 13.33 5.46 3.56
  60 วัน 10.19 9.72 9.66
  120 วัน -15.60 -15.57 -12.14
  YTD -23.72 -28.06 -28.92
  P/E (X) 38.74 38.02 55.46
  P/BV (X) 12.56 3.74 3.22
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.19 0.29

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ก.พ. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. CTOS DIGITAL BERHAD 185,844,400 22.65
  2. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด 134,688,000 16.42
  3. DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD. 71,250,000 8.68
  4. นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ 57,477,100 7.01
  5. นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ 49,083,400 5.98
  6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 32,845,000 4.00
  7. บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด 30,484,000 3.72
  8. UBS AG LONDON BRANCH 21,916,900 2.67
  9. นาง ปริญญา ขันเจริญสุข 21,280,000 2.59
  10. นาย ฮารกิชิน ทันวานี 20,000,000 2.44

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย อนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย ชัยพร เกียรตินันทวิมล ผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  5. น.ส. ชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ
  6. นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
  7. นาย เดนนิส โคลิน มาร์ติน กรรมการ
  8. น.ส. มีนา อิงค์ธเนศ กรรมการ
  9. น.ส. มานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. น.ส. สุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. น.ส. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 820.51  820.51  820.51 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,764.02  12,799.89  5,415.34 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.90  15.60  6.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.95  0.88  0.82 
  P/BV (X) 12.56  17.69  8.01 
  P/E (X) 38.74  57.56  30.94 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.24  49.32  26.64 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.19  17.17  4.40 
  Beta 0.89  0.82  0.84 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -23.72  136.36  126.03 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.14  1.25  2.27 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.90  0.83  0.80 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีที่ปรากฎในงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดขั้นต้นได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.13 บาท 02 ก.ย. 2565 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.145 บาท 18 เม.ย. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.11 บาท 03 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.115 บาท 08 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.08 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.09 บาท 10 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.06 บาท 02 ก.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 277.00 157.77 126.93 168.97 238.02
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 143.12 141.96 98.57 130.47 115.87
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 591.92 549.88 537.32 493.32 420.06
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 27.05 39.08 33.18 44.55 51.56
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 500.59 511.64 508.18 506.75 264.18
  รวมสินทรัพย์ 1,092.51 1,061.52 1,045.50 1,000.08 684.24
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 17.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 206.08 229.97 192.22 161.58 143.63
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 235.11 249.97 210.83 212.72 165.16
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 79.77 74.66 76.60 76.86 18.14
  รวมหนี้สิน 314.88 324.63 287.43 289.58 183.30
  ทุนจดทะเบียน 82.05 82.05 82.05 82.05 82.05
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 82.05 82.05 82.05 82.05 82.05
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 139.27 139.27 139.27 139.27 139.27
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 386.26 344.99 366.23 319.15 280.14
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 170.05 170.57 170.51 170.03 -0.52
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 777.63 736.88 758.07 710.50 500.94
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 328.37 304.16 608.00 595.58 507.98
  รายได้อื่น 6.02 11.08 13.71 2.76 6.86
  รวมรายได้ 353.53 331.15 650.49 626.20 538.12
  ต้นทุน 111.55 122.01 222.79 253.31 212.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 78.39 65.72 151.75 164.13 173.43
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 189.94 187.73 374.55 417.44 386.38
  EBITDA 177.55 157.17 303.88 239.84 178.91
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.17 14.67 30.49 33.32 27.05
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 162.38 142.50 273.39 206.52 151.86
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 139.00 120.20 233.21 178.50 143.91
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.15 0.28 0.22 0.18
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 124.77 154.85 303.08 200.27 225.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 146.54 -52.59 -139.31 -142.78 -64.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -121.24 -113.45 -205.81 -126.54 -147.65
  เงินสดสุทธิ 150.07 -11.20 -42.04 -69.05 13.88
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.52 2.20 2.55 2.32
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 33.28 29.32 31.76 29.47
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 27.23 24.01 26.73 24.52
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.40 0.44 0.38 0.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.62 0.64 0.64 0.74
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 66.03 59.89 63.36 57.47
  EBIT Margin (%) 45.93 43.03 42.03 32.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 39.32 36.30 35.85 28.50

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 7.96 2.96 2.09 17.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -8.57 -0.48 -12.05 18.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.76 5.64 3.88 16.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.18 -8.95 -10.28 8.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 15.65 32.06 30.65 24.03

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.44 4.25 5.31 4.84
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 82.29 85.90 68.75 75.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.97 1.26 1.26 1.66
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 374.78 290.66 289.81 219.89
  วงจรเงินสด (วัน) -292.49 -204.75 -221.06 -144.40


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้