สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BROOK บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.49 1.09 / 0.40 N/A 1.57 1,164.40 4,564.45 5,058.33 -144.47 93.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ม.ค. 2566 17:09   รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
30 ธ.ค. 2565 17:05   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BROOK-W6 (F53-5)
30 ธ.ค. 2565 17:05   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BROOK-W7 (F53-5)
27 ธ.ค. 2565 17:05   ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมใน MD&A งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ สอบถาม)
14 ธ.ค. 2565 17:02   เสนอวาระการประชุม AGM ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 26, 10/190-193 ซอยสุขุมวิท13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2168-7100
เบอร์โทรสาร 0-2168-7111-2
URL http://www.brookergroup.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/09/2544
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.125 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.50 : ใหม่ 0.125 @ 13/05/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.20% 27,657 30.38% 4,923
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.13% (ณ วันที่ 26/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.43% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -1.21 -0.93
  20 วัน 19.51 9.95 13.20
  60 วัน 4.26 5.34 11.25
  120 วัน -5.77 -4.80 -9.66
  YTD 19.51 17.04 16.49
  P/E (X) N/A N/A 56.08
  P/BV (X) 1.57 2.39 3.11
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.19 0.24 0.24

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@29 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วรุฒ บูลกุล 1,855,935,226 19.92
  2. น.ส. วรินทร บูลกุล 1,420,889,012 15.25
  3. นาย วริศ บูลกุล 1,397,264,707 15.00
  4. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 885,500,000 9.51
  5. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 128,700,000 1.38
  6. นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 119,153,797 1.28
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 118,633,360 1.27
  8. นาย ปกรณ์ อัศวพิศาลบูลย์ 100,500,000 1.08
  9. นาย ณรัตน์ สุขถิ่นไทย 93,720,000 1.01
  10. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG 62,417,520 0.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชาญ บูลกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
  3. นาย พงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการ
  4. นาย เอนก กมลเนตร กรรมการ
  5. นาย กิรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
  6. นาย วรุฒ บูลกุล กรรมการ
  7. นาย วริศ บูลกุล กรรมการ
  8. นาย สุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 9,315.21  9,315.21  8,253.28 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,564.45  3,819.24  9,656.34 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.49  0.41  1.06 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.31  0.31  0.37 
  P/BV (X) 1.57  1.31  3.18 
  P/E (X) N/A  N/A  28.82 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.30  205.48  592.06 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 15.97  74.48  161.61 
  Beta 1.39  1.30  0.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 19.51  -61.45  211.44 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.62  4.33  3.44 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.67 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.005 บาท 14 ก.ย. 2565 เงินปันผล
  - 10.00 : 1.00 หุ้น 20 พ.ค. 2565 หุ้นปันผล
  - 0.005 บาท 20 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.015 บาท 15 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.015 บาท 30 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.015 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.02 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.03 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 181.29 197.30 341.50 150.22 722.37
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 513.95 210.16 464.83 13.42 69.43
  สินค้าคงเหลือ 456.13 968.93 986.85 - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,807.41 2,914.50 3,203.50 1,891.06 2,422.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 77.88 39.35 47.99 31.85 30.43
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 774.27 685.02 699.41 674.79 1,011.80
  รวมสินทรัพย์ 3,581.68 3,599.52 3,902.91 2,565.85 3,433.80
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 500.00 350.00 425.00 - 350.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 17.16 28.37 34.22 38.80 281.17
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 578.58 430.86 508.45 49.14 800.55
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34.04 58.68 44.51 46.94 60.04
  รวมหนี้สิน 612.62 489.54 552.96 96.08 860.59
  ทุนจดทะเบียน 1,637.35 1,489.32 1,489.32 880.88 880.88
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,164.40 1,028.53 1,031.66 830.05 704.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 688.26 667.77 669.98 270.25 145.14
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,046.49 1,352.54 1,456.74 1,338.00 1,686.19
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 7.36 -11.30 20.33 -41.12 -38.53
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,906.51 3,037.54 3,178.72 2,397.18 2,497.76
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 62.56 72.45 171.23 72.59 75.45
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 166.01 484.03 749.34 52.06 976.50
  รายได้อื่น 276.47 153.76 127.04 4.88 9.76
  รวมรายได้ 480.90 676.20 924.21 118.68 1,125.82
  ต้นทุน 53.24 40.54 59.90 79.92 517.82
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 67.96 82.74 97.85 54.51 106.31
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 546.34 361.72 413.54 134.43 624.13
  EBITDA -144.47 318.31 517.11 66.75 923.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 14.02 3.82 6.43 4.47 3.65
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -158.49 314.48 510.67 62.28 920.19
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -216.68 242.58 346.78 63.22 736.48
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 0.03 0.05 0.01 0.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 108.74 -705.66 -662.33 -117.31 988.60
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -75.53 0.06 -11.05 58.95 66.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -209.45 726.33 830.34 -510.36 -486.81
  เงินสดสุทธิ -176.24 20.73 156.96 -568.71 567.97
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.85 6.76 6.30 38.48
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.78 12.30 12.44 2.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.05 13.27 15.79 2.08
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.21 0.16 0.17 0.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.20 0.22 0.29 0.04
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 67.93 91.62 92.01 -53.52
  EBIT Margin (%) -32.96 46.51 55.25 52.48
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -45.14 35.85 48.20 50.86

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  20 พ.ค. 2565 XD 838,686,807 9,227,341,067 0.125
  25 มิ.ย. 2564 XR 1,365,576,042 8,193,456,249 0.125

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -65.70 1,057.28 1,339.37 -94.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 31.32 -13.59 -25.04 -84.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -28.88 521.90 678.76 -89.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 51.04 327.65 207.63 -78.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 448.50 -91.42

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.43 6.80 4.01 1.26
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 106.29 53.65 90.96 290.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.10 0.15 0.12 N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3,582.20 2,404.47 3,006.46 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 130.72 4.88 3.05 0.50
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 2.79 74.78 119.78 730.67
  วงจรเงินสด (วัน) 3,685.70 2,383.34 2,977.64 -440.21


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ BROOK-W6, BROOK-W6-R, BROOK-W7, BROOK-W7-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้