สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CEN บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
SET
CG Report:   *
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.26 4.06 / 1.78 19.53 1.09 745.14 2,429.16 3,195.33 -0.54 19.14
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ส.ค. 2565 18:11   แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
04 ส.ค. 2565 17:06   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CEN-W5 (F53-5)
25 ก.ค. 2565 08:39   รายงานการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
14 ก.ค. 2565 08:04   แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน
12 ก.ค. 2565 08:04   แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อบริหารทางการเงิน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2049-1041-44
เบอร์โทรสาร 0-2049-1045
URL http://www.cenplc.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/3/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/05/2534
ราคา IPO (บาท) 84.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 11/01/2553

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 04/01/2554
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัท ดังนี้ 1. บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) ถือหุ้นร้อยละ 72.93 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (PC-wire) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand) และ ลวดเชื่อมไฟฟ้า (Welding Wire) 2. บมจ. เอื้อวิทยา (UWC) ถือหุ้นร้อยละ 37.61 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 3. บจก. เอ็นเนซอล (ENS) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน 4. บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด 5. บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส (EBM) ถือหุ้นในร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 6. บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ (WJC) ถือหุ้นร้อยละ 94.25 ประกอบธุรกิจงานบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 เม.ย. 2565 07 เม.ย. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
55.76% 2,628 68.29% 2,789
การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.62% (ณ วันที่ 08/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.72% (ณ วันที่ 08/08/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -1.09 -0.97
20 วัน -2.40 -3.61 -5.49
60 วัน 1.24 17.86 2.55
120 วัน -15.98 4.87 -12.04
YTD -5.23 13.90 -2.36
P/E (X) 19.53 4.76 18.60
P/BV (X) 1.09 0.77 1.68
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.11 0.82

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 เม.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
1. นาย ชินชัย ลีนะบรรจง 137,779,700 18.49
2. น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง 70,688,600 9.49
3. น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง 62,210,100 8.35
4. น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง 57,111,000 7.66
5. นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง 37,219,200 4.99
6. นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง 30,725,300 4.12
7. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 28,811,800 3.87
8. น.ส. ชินภัทร ลีนะบรรจง 25,524,000 3.43
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,836,671 2.26
10. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 12,031,000 1.61

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย เชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย ธีรชัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท
4. น.ส. ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการ
5. นาย ยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นาย จักรธาร โยธานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
08 ส.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 745.14  745.14  745.14 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,429.16  2,563.29  447.09 
ราคา (บาท/หุ้น) 3.26  3.44  0.60 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.00  2.96  2.12 
P/BV (X) 1.09  1.16  0.28 
P/E (X) 19.53  6.27  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 36.58  338.56  10.35 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.83  23.57  0.20 
Beta 0.88  1.47  0.67 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.23  473.33  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.79  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.74  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.12 บาท 27 พ.ค. 2565 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,255.88 283.65 1,134.28 299.80 354.45
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 451.44 275.58 356.30 240.88 334.80
สินค้าคงเหลือ 283.30 219.18 292.22 209.42 383.81
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,732.52 1,663.01 2,587.80 1,241.73 2,639.01
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 554.83 531.60 552.29 528.03 570.52
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,460.00 1,327.82 1,416.93 1,451.14 1,529.70
รวมสินทรัพย์ 4,192.52 2,990.83 4,004.73 2,692.87 4,168.71
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 227.84 100.33 187.96 124.74 192.33
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 111.85 198.62 139.82 209.91 389.15
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - 300.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน 449.56 370.94 422.17 401.09 1,438.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 415.12 470.57 414.23 400.94 614.70
รวมหนี้สิน 864.68 841.52 836.40 802.03 2,052.86
ทุนจดทะเบียน 1,341.26 968.68 1,341.26 968.68 968.68
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 745.14 745.14 745.14 745.14 745.14
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 891.31 891.31 891.31 891.31 891.31
กำไร(ขาดทุน)สะสม -157.83 -282.07 -155.79 -518.71 -549.31
หุ้นทุนรับซื้อคืน 1.62 - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 693.46 479.17 642.48 479.91 493.33
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 621.23 - 569.87 - 493.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,170.46 1,833.55 2,123.13 1,597.65 1,580.47
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,157.37 315.76 1,045.19 293.19 535.39
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 384.38 314.55 1,307.14 1,468.32 2,074.57
รายได้อื่น 12.07 27.84 71.51 243.62 32.98
รวมรายได้ 396.44 342.38 1,378.84 1,712.06 2,107.54
ต้นทุน 385.73 281.56 1,224.58 1,438.50 2,310.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 43.27 41.90 201.62 250.61 242.18
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 429.00 323.46 1,426.20 1,877.20 3,046.25
EBITDA -0.54 355.14 522.63 -114.00 -1,368.27
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 11.60 10.61 46.05 53.79 106.65
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -12.14 344.53 476.57 -167.79 -1,474.92
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -2.04 225.63 348.52 5.84 -929.80
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 0.30 0.47 0.01 -1.25
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -76.47 -16.32 -240.17 138.21 29.78
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 109.21 28.46 517.43 482.90 152.10
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 90.24 -27.06 556.47 -675.83 131.90
เงินสดสุทธิ 122.98 -14.92 833.73 -54.71 313.77
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.08 4.48 6.13 3.10
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.04 23.42 18.73 0.37
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.34 10.18 14.23 -4.89
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.26 0.39 0.26 0.42
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.40 0.49 0.41 0.50
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -0.35 10.49 6.32 2.03
EBIT Margin (%) -3.06 100.63 34.56 -9.80
อัตรากำไรสุทธิ (%) -5.33 72.69 27.06 -10.95

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 22.20 -28.48 -10.98 -29.22
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 36.99 -32.68 -14.87 -37.75
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 15.79 -23.37 -19.46 -18.76
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 32.63 -48.55 -24.03 -38.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 5,866.88 N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.79 4.80 4.38 5.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 96.36 76.04 83.38 71.55
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.29 4.58 4.88 4.85
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 69.01 79.66 74.76 75.26
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.56 4.83 7.00 4.80
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 42.64 75.61 52.12 76.00
วงจรเงินสด (วัน) 122.73 80.08 106.02 70.81


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ CEN-W5, CEN-W5-R

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  * บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้