สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CEYE บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.94 7.80 / 3.98 28.92 2.67 135.00 1,333.80 1,403.62 53.02 20.94
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ม.ค. 2566 19:25   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 31 ธันวาคม 2565
30 ม.ค. 2566 19:25   แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เพิ่มทุนจดทะเบียน) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
27 ม.ค. 2566 18:35   แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
15 ธ.ค. 2565 17:01   การรับโอนกิจการทั้งหมดของธุรกิจ Post-Production ภาพเคลื่อนไหว และธุรกิจตัวแทนโฆษณา, การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement), การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข 2)
13 ธ.ค. 2565 12:54   ประชุมกรรมการบริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 เรืองการลงทุนและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 311 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2718-9951-6
เบอร์โทรสาร 0-2718-9957
URL https://www.chamniseye.com/
วันที่ก่อตั้งบริษัท 16/10/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/04/2565
ราคา IPO (บาท) 3.86 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อโฆษณา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 เม.ย. 2565
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.12% 1,173
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.05% (ณ วันที่ 30/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.06% (ณ วันที่ 30/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.41 -2.36 -0.22
  20 วัน 10.76 3.97 6.98
  60 วัน 2.92 13.84 9.34
  120 วัน -0.80 6.31 -4.63
  YTD 10.76 3.97 6.98
  P/E (X) 28.92 37.52 56.60
  P/BV (X) 2.67 3.45 3.13
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.67 0.29 0.25

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@04 ม.ค. 2566) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ 90,147,285 33.39
  2. นาย ชำนิ ทิพย์มณี 61,675,600 22.84
  3. น.ส. ปัณดา ปุณโณทก 22,590,030 8.37
  4. นาย กีรติ สุวรรณแสงโรจน์ 11,663,140 4.32
  5. น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ 3,194,500 1.18
  6. น.ส. เจนจิรา วลีธรชีพสวัสดิ์ 2,738,800 1.01
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,657,038 0.98
  8. นาย นฤทธิ์ เนาวรัตน์วัฒนา 2,634,800 0.98
  9. นาย ศุภณัฐ ลีลาภัทรพันธุ์ 2,300,000 0.85
  10. นาย พรชัย เลิศมโนกุล 2,211,600 0.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. น.ส. สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย ชำนิ ทิพย์มณี กรรมการ
  4. นาย กีรติ สุวรรณแสงโรจน์ กรรมการ
  5. น.ส. ฐิตญา อัตถากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. น.ส. ศนิตา คาจิจิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ธัชชัย ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 270.00  270.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,333.80  1,204.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.94  4.46 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.85  1.85 
  P/BV (X) 2.67  2.41 
  P/E (X) 28.92  26.11 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.94  1,145.51 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.12  102.35 
  Beta 1.14  1.17 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.76  15.54 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.88  0.88 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักทุนสํารองต่าง ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.15 บาท 13 ก.ย. 2565 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  ดร. ศิรดา จารุตกานนท์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52.27 13.09
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 106.50 108.93
  สินค้าคงเหลือ 0.33 0.82
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 322.21 133.62
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 249.91 253.95
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 299.17 300.97
  รวมสินทรัพย์ 621.38 434.59
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 26.59 19.64
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 16.39 11.71
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 58.96 50.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 63.14 75.24
  รวมหนี้สิน 122.09 125.71
  ทุนจดทะเบียน 135.00 100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 135.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 288.69 63.42
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 71.19 140.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4.39 4.58
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 3.33
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 499.29 308.88
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 253.54 266.24
  รายได้อื่น 2.44 6.49
  รวมรายได้ 256.02 272.74
  ต้นทุน 182.03 205.27
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 32.34 29.24
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 215.15 234.49
  EBITDA 53.02 55.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.16 17.28
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 40.86 38.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 30.82 28.45
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 56.82 9.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -168.26 -36.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 150.62 -28.36
  เงินสดสุทธิ 39.18 -56.01
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  2564 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.47 2.65
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.61 9.21
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.13 8.80
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.24 0.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.52 0.63
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.21 22.90
  EBIT Margin (%) 15.96 14.02
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.04 10.43

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  2564 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  2564 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.01 2.44
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 121.23 149.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 712.70 251.58
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.51 1.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.79 10.45
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 41.51 34.93
  วงจรเงินสด (วัน) 80.23 115.86


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้