สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHARAN บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
27.50 36.00 / 24.90 N/A 0.66 120.00 330.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ค. 2565 08:33   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 08:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พ.ค. 2565 08:32   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2565 17:01   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 เม.ย. 2565 08:59   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2276-1024
เบอร์โทรสาร 0-2275-4919
URL http://www.charaninsurance.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/11/1949 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/01/2536
ราคา IPO (บาท) 170.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจประกันวินาศภัย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  55.22% 547 55.53% 434
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.45% (ณ วันที่ 09/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.97% (ณ วันที่ 09/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.85 -0.55 -0.01
  20 วัน -6.78 -3.27 -10.29
  60 วัน -1.79 2.28 -2.65
  120 วัน -6.78 3.49 -1.92
  YTD -7.56 1.38 -5.35
  P/E (X) N/A N/A 18.73
  P/BV (X) 0.66 1.88 1.69
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.55 0.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุกิจ จรัญวาศน์ 2,187,644 18.23
  2. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 1,089,700 9.08
  3. นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ 739,800 6.17
  4. นาย กิตติ จรัญวาศน์ 692,000 5.77
  5. บริษัท อเล็กซานเดอร์ โฮเต็ล จำกัด 595,000 4.96
  6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 578,000 4.82
  7. นาง เอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์ 467,200 3.89
  8. นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์ 412,800 3.44
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 235,500 1.96
  10. นาง ปิโยรส เกื้อเกียรติงาม 230,000 1.92

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
  2. นาย สุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการ
  4. นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ กรรมการ
  5. นาย วรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สมพล ไชยเชาวน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 12.00  12.00  12.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 330.00  357.00  306.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 27.50  29.75  25.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 41.39  43.02  43.66 
  P/BV (X) 0.66  0.69  0.58 
  P/E (X) N/A  42.51  11.71 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.45  24.63  4.08 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.13  0.42  0.05 
  Beta 0.26  0.81  0.20 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.56  16.67  37.10 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  8.74  1.96 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  3.72  0.23 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 2.60 บาท 27 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.50 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133.82 42.10 104.68 31.42 53.02
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 49.18 17.93 37.84 13.24 30.33
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 2.16 2.54 2.34 2.76 2.89
  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 41.33 28.93 38.78 20.25 36.76
  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 11.00 7.48 6.18 - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 42.29 42.52 42.33 42.53 42.87
  รวมสินทรัพย์ 986.64 793.58 886.66 787.24 900.35
  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 346.60 156.55 262.72 167.30 287.98
  เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 44.10 23.30 30.98 20.67 20.99
  เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 14.88 6.75 11.46 - -
  รวมหนี้สิน 489.92 225.31 370.62 229.98 371.79
  ทุนจดทะเบียน 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 82.95 162.77 100.53 159.26 113.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 496.72 568.27 516.04 557.26 528.56
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 157.52 20.88 256.88 164.09 355.43
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 76.72 -9.61 117.88 -111.21 82.69
  รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 5.90 4.10 14.83 12.96 16.97
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2.34 2.57 16.91 17.52 37.31
  รวมรายได้ 89.93 37.79 180.49 311.97 343.67
  สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) - - - - -
  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 23.78 23.15 66.95 124.20 168.45
  หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 2.37 6.66 27.34 16.53 46.18
  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 54.52 2.19 75.81 51.64 158.68
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 11.38 8.55 39.92 39.10 46.23
  รวมค่าใช้จ่าย 111.90 33.44 217.77 252.09 381.35
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ -21.97 4.35 -37.28 59.88 -37.68
  ภาษีเงินได้ -4.40 0.84 -8.96 8.66 -6.63
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -17.57 3.50 -28.31 51.22 -31.05
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.46 0.29 -2.36 4.27 -2.59
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 29.18 10.78 104.64 -15.35 47.27
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.04 -0.10 -0.18 -0.25 -0.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - -31.20 -6.00 -6.00
  เงินสดสุทธิ 29.14 10.68 73.26 -21.61 41.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -9.28 9.40 -5.28 9.44
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -7.14 7.14 -4.45 7.10
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.99 0.40 0.72 0.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.26 0.31 0.22 0.37
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -19.54 9.27 -15.69 16.42

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน -8.95 -23.94 9.54 -53.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 303.21 -67.35 -15.01 -43.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 33.20 -10.81 2.09 -15.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -28.02 N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้