สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 07 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
9.00 13.67 / 9.00 38.62 3.38 533.20 9,597.51
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ต.ค. 2565 08:43   รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
30 ก.ย. 2565 17:38   การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า
30 ก.ย. 2565 08:54   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5)
06 ก.ย. 2565 17:05   กำหนดการใช้สิทธิของ CHAYO-W2
05 ก.ย. 2565 17:56   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2016-4499
เบอร์โทรสาร 0-2001-2555
URL http://www.chayo555.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/03/2561
ราคา IPO (บาท) 2.88 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 25/12/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2565 29 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.52% 13,775 49.55% 7,094
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.22% (ณ วันที่ 07/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.51% (ณ วันที่ 07/10/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.74 -1.68 -3.14
  20 วัน -12.62 -4.17 -9.29
  60 วัน -12.62 -8.99 -13.58
  120 วัน -26.23 -9.72 -21.43
  YTD -29.33 -11.64 -25.84
  P/E (X) 38.62 19.82 17.44
  P/BV (X) 3.38 2.33 1.58
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 0.23 0.73

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@07 เม.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 348,174,079 34.15
  2. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 42,277,362 4.15
  3. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 35,366,689 3.47
  4. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 34,121,212 3.35
  5. นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล 27,900,000 2.74
  6. นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ 25,838,096 2.53
  7. นาย สุระ คณิตทวีกุล 19,149,291 1.88
  8. นาง วราณี เสรีวิวัฒนา 17,360,550 1.70
  9. นาง พิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 9,323,293 0.91
  10. น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ 8,233,806 0.81

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง พิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ
  4. นาย เสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ กรรมการ
  5. นาย วิทยา อินาลา กรรมการ
  6. นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ
  7. พล.อ.อ. อานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง รสพร สุขสมพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  07 ต.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,066.39  961.95  705.60 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,597.51  13,082.52  5,785.90 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.00  12.74  7.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.66  2.58  1.53 
  P/BV (X) 3.38  5.31  5.36 
  P/E (X) 38.62  63.27  41.74 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 90.20  272.21  457.09 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 61.59  125.89  84.22 
  Beta 1.61  1.47 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -29.33  76.91  70.07 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.04  0.04  0.07 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.01  0.01  0.03 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 30.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  - 0.00185 บาท - เงินปันผล
  - 30.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  - 0.00185 บาท - เงินปันผล
  - 15.00 : 1.00 หุ้น 21 พ.ค. 2564 หุ้นปันผล
  - 0.0037 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 20.00 : 1.00 หุ้น 21 ต.ค. 2563 หุ้นปันผล
  - 0.00278 บาท 21 ต.ค. 2563 เงินปันผล
  - 15.00 : 1.00 หุ้น 28 พ.ค. 2563 หุ้นปันผล
  - 0.0037 บาท 28 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 20.00 : 1.00 หุ้น 03 ธ.ค. 2562 หุ้นปันผล
  - 0.00278 บาท 03 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 2,848.82 1,965.34 1,332.20 708.20 359.72
  เงินลงทุนสุทธิ 7.75 1.48 1.49 1.57 101.01
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 3,771.45 2,140.40 3,240.96 1,779.45 1,199.17
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 3,725.98 2,087.42 3,194.58 1,753.87 1,163.80
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 54.65 34.76 56.65 32.59 30.95
  รวมสินทรัพย์ 7,232.58 4,680.73 5,089.88 2,810.85 1,824.82
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 50.69 30.85 0.85 132.57 119.64
  รวมหนี้สิน 3,504.86 1,502.30 1,631.89 1,664.28 822.87
  ทุนจดทะเบียน 660.66 599.99 643.67 468.30 315.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 533.18 424.28 480.98 352.80 315.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,701.11 967.97 1,522.61 454.17 454.17
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 614.70 403.20 504.54 333.13 227.75
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,835.75 2,345.94 2,586.98 1,130.42 987.36
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 463.63 341.66 796.36 516.36 314.71
   - รายได้ดอกเบี้ย 430.63 310.42 655.45 424.80 233.64
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 466.94 345.92 805.79 520.38 317.91
  ต้นทุน 106.86 70.84 177.38 117.32 105.02
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 80.29 74.88 177.80 87.06 -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 44.14 33.52 70.05 67.99 63.77
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 235.65 166.68 380.56 248.01 149.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 129.05 99.53 219.00 155.35 111.43
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.12 0.24 0.22 0.18
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -478.75 -466.83 -1,326.12 -765.66 -349.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 10.57 -24.19 -31.76 98.26 -110.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,984.79 1,748.16 1,981.89 1,015.88 671.04
  เงินสดสุทธิ 1,516.61 1,257.14 624.01 348.48 211.22
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.59 9.83 11.78 14.67
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.55 8.95 9.63 10.70
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.94 0.47 0.47 1.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.16 0.19 0.20 0.22
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 29.45 28.93 27.56 29.75

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  27 พ.ค. 2565 XD 33,978,296 1,066,357,406 0.50
  26 ม.ค. 2565 XD 32,632,045 1,011,756,934 0.50
  21 พ.ค. 2564 XD 53,030,300 848,550,905 0.50
  21 ต.ค. 2563 XD 33,599,271 705,598,129 0.50
  28 พ.ค. 2563 XD 41,998,887 671,998,858 0.50
  03 ธ.ค. 2562 XD 29,999,971 629,999,971 0.50
  21 มี.ค. 2562 PP 40,000,000 600,000,000 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 29.65 14.44 40.97 39.42


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ CHAYO-W2, CHAYO-W2-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้