สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHIC บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธ.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.83 1.20 / 0.77 44.22 1.36 680.00 1,128.80 1,977.13 118.53 12.38
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 พ.ย. 2565 21:02   แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน
14 พ.ย. 2565 20:25   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2565 19:31   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พ.ย. 2565 19:27   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
23 ก.ย. 2565 17:44   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2514-7111
เบอร์โทรสาร 0-2514-7114
URL http://www.chicrepublicthai.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/07/2565
ราคา IPO (บาท) 0.90 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูปแบบ Stand Alone ภายใต้ชื่อ "ชิค รีพับบลิค (CHIC)" และ "รีน่า เฮย์ (Rina Hey)"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 ก.ค. 2565
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.11% 1,847
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.72% (ณ วันที่ 09/12/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.35 -2.76 -2.61
  20 วัน -16.16 -2.95 -7.45
  60 วัน -5.68 14.18 8.21
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 44.22 33.96 54.10
  P/BV (X) 1.36 3.16 2.96
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11 0.16 0.19

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@22 ก.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ 554,619,980 40.78
  2. นางสาว กมลทิพย์ ภาคสุวรรณ 195,076,000 14.34
  3. นางสาว ศินีนา ปัทมสัตยาสนธิ 110,152,000 8.10
  4. นางสาว ศริตา ปัทมสัตยาสนธิ 110,152,000 8.10
  5. นาง ยุรี โอวศิริกุล 30,000,000 2.21
  6. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 20,000,000 1.47
  7. นาง โสภิศ แก้วสว่าง 7,030,000 0.52
  8. นาย ทรงพล ตั้งเมืองทอง 5,556,000 0.41
  9. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 5,000,000 0.37
  10. นาย ภิญญ์พิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์ 5,000,000 0.37
  11. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 5,000,000 0.37

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. กมลทิพย์ ภาคสุวรรณ กรรมการ
  4. น.ส. ปิยะนุช นาคะโยธิน กรรมการ
  5. นาย ศราวุธ จารุจินดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. กุศยา ลีฬหาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 ธ.ค. 2565
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,360.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,128.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.83 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.61 
  P/BV (X) 1.36 
  P/E (X) 44.22 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 411.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 59.86 
  Beta 0.43 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.78 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 208.92 100.97
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 186.56 146.20
  สินค้าคงเหลือ 152.82 123.08
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 558.74 403.45
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 797.95 834.94
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,327.91 1,432.21
  รวมสินทรัพย์ 1,886.65 1,835.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 201.16 209.10
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 208.19 208.33
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 54.70 90.09
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 495.88 549.48
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 561.37 681.64
  รวมหนี้สิน 1,057.25 1,231.12
  ทุนจดทะเบียน 680.00 680.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 680.00 500.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 133.78 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 18.99 104.09
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -3.36 0.45
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 829.40 604.54
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 589.12 615.20
  รายได้อื่น 12.03 58.67
  รวมรายได้ 601.31 674.07
  ต้นทุน 314.39 316.38
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 241.74 297.55
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 556.13 613.93
  EBITDA 118.53 163.58
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 73.35 103.44
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 45.18 60.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14.90 19.28
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 68.73 104.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -26.62 -12.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 75.62 -71.93
  เงินสดสุทธิ 117.73 19.84
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  2564 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.13 0.73
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.38 3.19
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.20 3.28
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.27 2.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.41 0.37
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 46.63 48.57
  EBIT Margin (%) 7.51 8.92
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.48 2.86

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  2564 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  2564 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.99 4.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 91.50 86.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.58 2.57
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 141.52 141.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.89 1.52
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 192.80 240.34
  วงจรเงินสด (วัน) 40.22 -11.61


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 26 ก.ย. 2565 - 12 ต.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้