สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.84 1.19 / 0.73 9.26 0.67 17,411.13 29,250.70
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ก.ค. 2565 07:17   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
21 ก.ค. 2565 07:15   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
21 ก.ค. 2565 07:15   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 (ก่อนตรวจสอบ)
21 ก.ค. 2565 07:14   นำส่งงบการเงินสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ก่อนการตรวจสอบ
21 ก.ค. 2565 07:14   งบการเงิน งวดครึ่งปี 2565 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-626-7000, 02-657-3000 กด 0, 02-638-8000
เบอร์โทรสาร 02-657-3333
URL http://www.cimbthai.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1949 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/11/2521
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 3.75 : ใหม่ 0.50 @ 03/04/2552

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
5.17% 11,461 5.17% 6,546
การถือครองหุ้นต่างด้าว 96.17% (ณ วันที่ 18/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 97.20%
การถือครองหุ้น NVDR  0.36% (ณ วันที่ 18/08/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 2.44 0.26 1.26
20 วัน 5.00 -3.56 -0.86
60 วัน 2.44 -1.13 1.45
120 วัน -13.40 2.99 -9.32
YTD -5.62 2.79 -4.37
P/E (X) 9.26 9.03 18.02
P/BV (X) 0.67 0.70 1.63
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.11 0.76

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 เม.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
1. CIMB BANK BERHARD 33,021,971,285 94.83
2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 438,379,447 1.26
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,026,517 0.38
4. นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร 52,987,500 0.15
5. นาย ประชา ชัยสุวรรณ 52,787,933 0.15
6. นาย สินธุ วงศ์ปิยะบวร 43,210,500 0.12
7. นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ 42,415,282 0.12
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX 24,135,408 0.07
9. นาย สมชาติ นำศรีเจริญสุข 23,684,881 0.07
10. นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 11,761,750 0.03

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ
2. นาย พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นาย ฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน กรรมการ
4. นาย อับดุล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด กรรมการ
5. นาง วีร่า ฮานดาจานี กรรมการ
6. นาย ชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ
9. นาย นิติ จึงนิจนิรันดร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ส.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 34,822.26  34,822.26  34,822.26 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 29,250.70  30,991.81  20,893.36 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.84  0.89  0.60 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.26  1.21  1.19 
P/BV (X) 0.67  0.74  0.50 
P/E (X) 9.26  20.24  9.32 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.72  12.07  2.39 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 18.72  16.25  2.07 
Beta 1.19  1.14  0.79 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.62  48.33  13.21 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.19  0.56  0.83 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.11  0.11  0.08 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีการรักษาระดับเงินสำรองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้อกำหนดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.01 บาท 10 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.005 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.005 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสด 843.84 830.12 818.44 918.59 1,351.57
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 10,949.86 7,313.06 9,455.82 6,884.87 6,421.71
เงินลงทุนสุทธิ 88,235.18 65,159.02 74,281.24 61,545.51 86,798.23
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 210,922.40 213,809.61 207,848.61 221,843.84 229,910.95
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - 250,896.62
 - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 10,632.32
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,019.55 1,214.16 1,158.14 1,082.47 1,123.90
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,693.11 3,117.00 3,726.82 3,265.89 3,428.64
รวมสินทรัพย์ 408,255.47 404,346.98 398,513.87 407,249.03 391,907.13
เงินรับฝาก 195,497.36 188,316.79 182,167.49 193,955.57 199,034.75
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 31,633.43 20,059.48 29,466.01 19,449.38 25,818.67
หนี้สินอื่น 30,503.87 20,418.33 24,344.97 44,437.80 13,406.10
รวมหนี้สิน 364,272.81 363,152.79 355,111.01 365,705.17 353,386.47
ทุนจดทะเบียน 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13
 - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
 - หุ้นสามัญ 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13
หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -42.75 -42.75 -42.75 -42.75 -42.75
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 10,145.97 10,145.97 10,145.97 10,145.97 10,145.97
กำไร(ขาดทุน)สะสม 15,864.35 12,832.05 14,787.68 12,488.05 9,538.27
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 43,982.65 41,194.19 43,402.86 41,543.86 38,520.66
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้ดอกเบี้ย 2,899.72 3,212.30 12,645.06 15,011.72 16,420.74
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 588.54 748.27 2,694.16 4,072.36 5,513.36
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,311.17 2,464.03 9,950.90 10,939.37 10,907.38
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 560.68 510.07 2,023.35 1,629.61 2,556.13
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 177.23 99.95 430.03 373.88 385.93
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 383.45 410.12 1,593.32 1,255.74 2,170.20
รายได้จากเงินปันผล - - - - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน -93.19 135.33 322.40 306.01 343.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 453.56 178.35 1,150.65 - -176.98
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 1,789.27 2,080.95 8,175.92 8,899.21 9,639.78
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,101.10 1,095.95 4,294.93 4,258.27 5,063.13
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 208.21 230.98 927.12 834.73 1,213.32
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 364.12 1,012.03 3,319.34 4,468.27 2,571.58
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,330.72 417.56 2,852.09 1,559.57 1,943.39
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,061.04 341.32 2,440.56 1,290.58 1,501.60
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.01 0.07 0.04 0.04
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 11,856.30 3,576.66 15,228.83 4,143.04 -8,045.98
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -13,408.54 -3,316.70 -12,666.63 -6,505.98 17,087.47
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,582.36 -352.01 -2,654.68 1,935.65 -9,423.06
เงินสดสุทธิ 30.12 -92.05 -92.48 -427.30 -381.57
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.42 1.34 5.75 3.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.55 1.02 1.38 1.41
อัตรากำไรสุทธิ (%) 27.28 8.44 15.25 6.77
อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.03 0.03 0.03 0.04

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ -1.35 -9.18 -6.31 -3.51
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก 3.81 -11.32 -6.08 -2.55
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 210.86 -68.39 89.10 -14.05


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้