สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET50 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
26.25 27.50 / 22.70 24.73 1.01 8,611.24 226,045.11 818,225.19 16,096.34 14.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ส.ค. 2565 17:14   การแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ แทนในตำแหน่งที่ว่างลง
15 ส.ค. 2565 17:13   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
15 ส.ค. 2565 17:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
15 ส.ค. 2565 17:11   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 2565 17:09   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2766-8000
เบอร์โทรสาร 0-2638-2942
URL http://www.cpfworldwide.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/1/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/12/2530
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/09/2544

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/04/2553
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565 12 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
45.67% 98,640 45.49% 76,117
การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.43% (ณ วันที่ 15/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
การถือครองหุ้น NVDR  6.78% (ณ วันที่ 15/08/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 5.85 3.76 4.27
20 วัน - -1.43 -5.65
60 วัน 6.28 3.07 3.60
120 วัน 2.94 3.49 7.77
YTD 2.94 4.24 4.99
P/E (X) 24.73 30.35 17.94
P/BV (X) 1.01 1.98 1.63
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.30 0.80

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 2,117,464,925 24.59
2. UBS AG LONDON BRANCH 987,449,187 11.47
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด 718,397,960 8.34
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 472,171,159 5.48
5. สำนักงานประกันสังคม 315,989,300 3.67
6. UBS AG HONG KONG BRANCH 247,569,759 2.87
7. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 204,279,800 2.37
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 181,445,698 2.11
9. CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD 145,684,000 1.69
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 138,870,274 1.61

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย อดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการ
4. นาย พงษ์เทพ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการบริษัท
5. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการบริษัท
6. นาง อรุณี วัชรานานันท์ กรรมการ
7. นาย สุจินต์ ธรรมศาสตร์ กรรมการ
8. นาย สิริพงศ์ อรุณรัตนา กรรมการ
9. นาย ไพศาล จิระกิจเจริญ กรรมการ
10. นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
12. นาง วัชรี วิมุกตายน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย วินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
15 ส.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,611.24  8,611.24  8,611.24 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 226,045.11  219,586.68  230,350.73 
ราคา (บาท/หุ้น) 26.25  25.50  26.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 26.08  24.94  22.79 
P/BV (X) 1.01  1.02  1.17 
P/E (X) 24.73  16.86  9.53 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 48.26  101.67  126.35 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 717.95  995.25  1,282.46 
Beta 0.72  0.73  0.99 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.94  -4.67  -2.73 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.48  3.94  2.68 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.61  0.66  0.29 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.25 บาท 25 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.40 บาท 10 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.60 บาท 28 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.40 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.40 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.30 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,702.94 47,961.05 36,686.06 57,035.26 32,094.08
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 40,008.21 31,019.08 38,470.75 29,952.15 33,117.51
สินค้าคงเหลือ 73,556.86 57,309.45 73,431.47 52,136.06 60,986.59
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 206,285.07 195,259.42 216,550.23 194,669.68 178,646.05
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 228,753.60 204,360.74 230,507.34 232,511.61 205,950.73
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 630,835.45 579,207.71 626,130.39 567,049.40 455,404.50
รวมสินทรัพย์ 837,120.52 774,467.12 842,680.62 761,719.08 634,050.56
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 76,990.79 38,727.67 70,991.80 63,846.35 72,204.44
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 45,628.91 36,579.25 44,371.71 32,312.42 32,184.33
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 46,945.03 33,423.83 39,064.75 41,199.25 42,727.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน 221,485.47 167,457.42 203,927.97 204,146.77 197,711.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 353,928.59 330,092.29 351,615.79 295,393.75 217,467.05
รวมหนี้สิน 575,414.06 497,549.71 555,543.77 499,540.52 415,178.16
ทุนจดทะเบียน 9,291.53 9,291.53 9,291.53 9,291.53 9,291.53
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,611.24 8,611.24 8,611.24 8,611.24 8,611.24
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 57,298.91 57,298.91 57,298.91 57,298.91 57,298.91
กำไร(ขาดทุน)สะสม 131,183.40 127,385.77 126,177.98 120,822.30 104,508.45
หุ้นทุนรับซื้อคืน 10,332.36 8,997.46 10,332.36 6,088.21 -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - 2,909.25 2,909.25
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 17,476.31 4,667.05 18,311.22 14,201.80 765.91
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 8,088.15 8,285.89 9,031.90 8,274.80 7,537.65
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 219,237.51 203,965.51 215,066.99 191,936.79 168,275.26
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 42,468.96 72,951.91 72,069.86 70,241.78 50,597.13
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 138,887.01 119,345.91 512,704.45 589,712.92 532,573.46
รายได้อื่น 512.54 595.54 4,072.91 4,409.68 3,040.11
รวมรายได้ 139,572.71 120,087.33 517,584.40 595,011.10 536,775.52
ต้นทุน 121,096.37 95,554.59 446,814.84 482,469.52 453,033.86
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12,124.04 11,683.94 50,880.49 57,664.99 54,819.12
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 133,265.23 107,228.24 497,416.60 545,074.26 510,440.07
EBITDA 16,096.34 21,601.69 62,259.32 100,239.54 66,364.50
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 7,472.92 6,767.59 28,930.89 28,328.39 23,036.16
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 8,623.42 14,834.10 33,328.44 71,911.15 43,328.34
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,842.05 6,945.47 13,028.26 26,022.39 18,455.81
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.34 0.85 1.56 3.14 2.18
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 8,846.15 11,815.15 6,420.22 71,037.71 40,608.86
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5,286.74 -5,425.28 -22,705.24 -75,918.55 -26,647.69
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -14,825.02 -16,216.28 -5,743.51 28,841.09 -12,034.54
เงินสดสุทธิ -11,265.62 -9,826.42 -22,028.53 23,960.25 1,926.63
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.93 1.17 1.06 0.95
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.22 13.63 6.40 14.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.37 9.49 4.15 10.30
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.20 1.80 1.93 1.91
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.67 0.75 0.65 0.85
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.81 19.93 12.85 18.19
EBIT Margin (%) 6.18 12.35 6.44 12.09
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.15 7.18 2.72 7.41

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 16.37 -13.60 -13.06 10.73
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 26.73 -15.29 -7.39 6.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 16.23 -13.63 -13.01 10.85
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 24.28 -16.73 -8.74 6.79
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -59.08 13.66 -49.93 41.00

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.99 17.28 14.99 18.70
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 24.35 21.12 24.36 19.52
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.22 7.64 7.12 8.53
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 50.56 47.78 51.29 42.79
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 11.49 13.47 11.65 14.96
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 31.76 27.10 31.32 24.40
วงจรเงินสด (วัน) 43.15 41.81 44.32 37.91


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้