สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CRANE บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.76 2.02 / 1.05 N/A 1.65 758.19 1,334.41 2,650.78 70.90 -44.15
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 ธ.ค. 2565 08:54   ชี้แจง Trading Alert List
28 ธ.ค. 2565 17:38   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
28 ธ.ค. 2565 17:01   Trading Alert List Information
23 ธ.ค. 2565 17:20   แจ้งวันหยุดตามประเพณี (เพิ่มเติม)
16 ธ.ค. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 22 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
เบอร์โทรศัพท์ 0-2715-0000
เบอร์โทรสาร 0-2715-0055
URL http://www.chukai.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/05/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/02/2551
ราคา IPO (บาท) 2.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 07/08/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการยกเคลื่อนย้ายและประกอบติดตั้ง เครื่องจักร และวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนใหม่ ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วคุณภาพดี สำหรับงานก่อสร้าง การยกและขนย้าย รวมถึงการขนส่งให้บริการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกลหนักทั้งใหม่และใช้แล้ว ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างงานฐานราก เสาเข็มเจาะ ให้บริการงานขนถ่ายสินค้า ด้วยเครื่องจักรกลหนัก ในกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 เม.ย. 2565 07 เม.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.92% 3,896 58.93% 3,862
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 26/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.35% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.76 -7.73 -1.77
  20 วัน 7.98 -8.02 5.10
  60 วัน 18.92 27.82 13.59
  120 วัน 62.96 113.11 51.44
  YTD -0.56 -13.04 -0.72
  P/E (X) N/A 21.17 18.18
  P/BV (X) 1.65 1.68 1.65
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.25 0.44 0.87

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@07 เม.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธงไชย แพรรังสี 136,958,333 18.06
  2. น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี 30,952,377 4.08
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,695,184 3.78
  4. น.ส. เจนจิรา แพรรังสี 28,544,970 3.76
  5. น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี 28,301,321 3.73
  6. น.ส. วนิดา ดาราฉาย 28,088,165 3.70
  7. นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์ 27,817,623 3.67
  8. นาย วันชนะ แพรรังสี 27,584,670 3.64
  9. น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี 21,177,250 2.79
  10. นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล 15,518,768 2.05

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย โย ทวีทองคำ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. วนิดา ดาราฉาย กรรมการ
  4. น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการ
  5. นาย วัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาง วีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พิชัย จาวลา กรรมการอิสระ
  9. นาย กวี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 758.19  758.19  758.19 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,334.41  1,341.99  1,099.37 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.76  1.77  1.45 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.07  1.07  1.36 
  P/BV (X) 1.65  1.66  1.07 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 38.75  403.75  279.55 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 30.15  19.58  14.89 
  Beta 1.13  1.20  0.76 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.56  22.07  1.40 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย เทอดทอง เทพมังกร/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  นาย บุญเกษม สารกลิ่น/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.95 5.45 11.10 5.04 2.96
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 155.28 334.15 140.11 383.53 419.97
  สินค้าคงเหลือ 22.45 42.64 30.34 62.42 73.10
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 339.69 549.23 355.27 591.90 541.03
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 797.00 827.03 854.94 845.47 1,883.91
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,791.17 1,901.02 1,909.71 2,072.39 2,125.31
  รวมสินทรัพย์ 2,130.86 2,450.25 2,264.98 2,664.28 2,666.33
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 23.07 27.64 15.98 24.32 55.82
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 184.36 281.39 158.78 435.28 471.30
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 38.33 37.92 42.49 37.00 286.47
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 373.46 418.12 300.72 859.21 1,162.85
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 947.86 1,001.68 1,041.10 693.03 400.34
  รวมหนี้สิน 1,321.32 1,419.79 1,341.82 1,552.24 1,563.19
  ทุนจดทะเบียน 1,044.64 1,044.64 1,044.64 1,044.64 1,044.64
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 758.19 758.19 758.19 758.19 757.06
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 271.74 271.74 271.74 271.74 269.48
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -259.57 -38.67 -145.96 42.92 37.41
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 39.20 39.20 39.20 39.20 39.20
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 39.20 39.20 39.20 39.20 39.20
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 809.54 1,030.45 923.16 1,112.04 1,103.14
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 394.63 468.93 523.75 914.28 1,221.24
  รายได้อื่น 10.66 8.72 11.96 20.24 45.45
  รวมรายได้ 405.29 477.65 535.71 934.52 1,266.69
  ต้นทุน 319.23 395.50 480.57 732.95 1,031.71
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 109.70 95.42 234.19 130.50 157.98
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 429.09 510.46 732.98 864.72 1,189.69
  EBITDA 70.90 71.27 -59.68 271.34 337.14
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 94.70 104.07 137.59 201.54 260.14
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -23.80 -32.80 -197.27 69.80 77.00
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -113.62 -81.59 -190.08 10.69 28.93
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.15 -0.11 -0.25 0.01 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 90.98 5.45 -44.30 221.71 308.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.42 -4.46 -3.67 -101.90 -43.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -96.71 -0.59 54.03 -117.73 -264.06
  เงินสดสุทธิ -6.16 0.41 6.06 2.08 0.82
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 1.31 1.18 0.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -24.14 -5.33 -18.68 0.96
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -8.22 0.20 -8.00 2.62
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.63 1.38 1.45 1.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.20 0.30 0.22 0.35
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.11 15.66 8.25 19.83
  EBIT Margin (%) -5.87 -6.87 -36.82 7.47
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -28.03 -17.08 -35.48 1.14

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -15.85 -25.98 -42.71 -25.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -19.28 -21.78 -34.43 -28.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -15.15 -26.44 -42.67 -26.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -15.94 -17.32 -15.23 -27.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -63.06

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.84 2.00 2.00 2.28
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 198.73 182.65 182.46 160.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.42 11.04 10.36 10.82
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 29.38 33.07 35.22 33.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.74 1.71 1.62 1.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 210.24 213.69 225.60 225.73
  วงจรเงินสด (วัน) 17.88 2.04 -7.91 -31.60


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 29 ธ.ค. 2565 - 18 ม.ค. 2566
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้