สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CSC บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
48.50 51.50 / 46.00 11.38 0.67 520.01 2,522.04 3,333.24 152.08 7.14
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2565 17:03   กำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญเดือนสิงหาคม
08 ส.ค. 2565 17:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 ส.ค. 2565 17:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
08 ส.ค. 2565 17:20   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
27 ก.ค. 2565 17:07   แจ้งผลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญเดือนกรกฎาคม 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2533-0450-9
เบอร์โทรสาร 0-2974-1114
URL http://www.crownseal.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/04/1968 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/12/2520
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 12/09/2531

ลักษณะธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำหน่ายฝาสำหรับปิดผนึกภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป ฝาวงแหวนแม็กซี่พีจี ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต สำหรับผนึกขวดบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม นม เบียร์ สุรา โซดา น้ำผลไม้ ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องปิดผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยกและเครื่องปิดผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นตราต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 05 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
38.06% 1,691 38.07% 1,425
การถือครองหุ้นต่างด้าว 40.00% (ณ วันที่ 11/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.06% (ณ วันที่ 11/08/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.04 -3.41 -0.42
20 วัน 1.57 -4.79 -2.49
60 วัน 4.86 -1.69 4.29
120 วัน -3.00 3.34 1.60
YTD - 15.01 2.18
P/E (X) 11.38 21.87 18.39
P/BV (X) 0.67 2.05 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.47 0.93

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. NIPPON CLOSURES CO., LTD. 19,071,292 36.68
2. Toyo Seikan Co. Ltd. 5,280,000 10.15
3. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 3,934,488 7.57
4. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 3,768,316 7.25
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,484,000 2.85
6. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 1,057,742 2.03
7. บริษัท กรีนสปอต จำกัด 1,000,000 1.92
8. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 883,800 1.70
9. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 882,828 1.70
10. บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด 735,000 1.41

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย เทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการอิสระ
2. นาย พรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ
3. นาย โอภาศ ธันวารชร ผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ
5. นาย โยชิยูกิ ชิคาโนะ กรรมการ
6. นาย ฮิสะโตชิ อิสุโบะ กรรมการ
7. นาย ยูกิฮิโตะ โนซากิ กรรมการ
8. นาย โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการ
9. นาย ทาดะชิ ฟูนะฮาชิ กรรมการ
10. นาย โมโตอะกิ คิริ กรรมการ
11. นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. น.ส. สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
11 ส.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 52.00  52.00  52.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,522.04  2,522.04  2,730.04 
ราคา (บาท/หุ้น) 48.50  48.50  52.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 72.68  70.60  68.98 
P/BV (X) 0.67  0.69  0.76 
P/E (X) 11.38  11.75  10.32 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.23  8.53  6.43 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.38  0.95  0.68 
Beta 0.26  0.15  0.48 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -7.62  0.48 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.71  5.05  7.43 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.42  0.58  0.75 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 1.80 บาท 13 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 2.45 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 3.25 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.65 บาท 30 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 242.27 368.02 134.44 228.22 145.18
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 648.84 513.21 548.09 486.16 505.45
สินค้าคงเหลือ 637.66 485.39 591.83 507.85 571.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,501.77 2,383.06 2,242.68 2,286.00 2,212.89
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,555.00 1,502.03 1,550.89 1,493.39 1,469.80
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,269.08 2,257.16 2,269.65 2,228.10 2,154.02
รวมสินทรัพย์ 4,770.84 4,640.22 4,512.33 4,514.10 4,366.91
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 570.46 492.23 403.17 461.07 396.75
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 615.53 562.95 441.20 513.77 439.08
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 317.95 319.98 313.86 308.36 286.57
รวมหนี้สิน 933.48 882.93 755.05 822.13 725.65
ทุนจดทะเบียน 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 386.81 386.81 386.81 386.81 386.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,861.28 2,781.21 2,781.19 2,715.89 2,665.18
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 61.27 61.27 61.27 61.27 61.27
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,837.36 3,757.29 3,757.27 3,691.97 3,641.26
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 921.85 713.46 2,880.98 2,770.15 3,136.97
รายได้อื่น 61.16 37.08 167.91 120.73 213.93
รวมรายได้ 984.24 752.26 3,055.33 2,900.53 3,350.91
ต้นทุน 818.55 591.82 2,524.66 2,302.07 2,638.44
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 69.30 80.20 297.13 282.50 291.38
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 887.84 672.02 2,821.79 2,584.58 2,929.83
EBITDA 152.08 131.04 445.67 508.61 591.85
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 55.70 50.80 212.14 192.66 170.76
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 96.38 80.24 233.53 315.95 421.08
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 80.09 65.32 193.70 258.43 348.98
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.54 1.26 3.72 4.97 6.71
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 157.39 170.29 190.91 613.49 443.49
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -45.30 -26.90 -140.41 -314.50 -512.16
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -4.22 -3.68 -144.25 -215.88 -80.40
เงินสดสุทธิ 107.87 139.71 -93.75 83.11 -149.07
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.06 4.23 5.08 4.45
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.49 6.17 5.20 7.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.31 6.14 5.17 7.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.24 0.23 0.20 0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.70 0.62 0.68 0.65
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.21 17.05 12.37 16.90
EBIT Margin (%) 9.79 10.67 7.64 10.89
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.14 8.68 6.34 8.91

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 29.21 -7.83 4.00 -11.69
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 38.31 -5.71 9.67 -12.75
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 30.84 -7.87 5.34 -13.44
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 32.11 -4.43 9.18 -11.78
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 22.61 -29.44 -25.05 -25.95

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.32 5.18 5.57 5.59
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 68.65 70.42 65.52 65.33
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.90 4.41 4.59 4.27
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 74.49 82.68 79.49 85.54
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.18 4.65 5.84 5.37
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.49 78.43 62.47 68.00
วงจรเงินสด (วัน) 72.65 74.67 82.54 82.87


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ CSC-P, CSC-P-R

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้