สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
59.50 94.00 / 21.25 119.01 25.64 264.06 31,423.00 31,645.56 279.39 82.49
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ม.ค. 2566 17:33   แจ้งการเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ.2565 กับบริษัทที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน
13 ม.ค. 2566 12:36   การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
13 ม.ค. 2566 07:43   หุ้นเพิ่มทุนของ DITTO เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มกราคม 2566
12 ม.ค. 2566 08:51   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DITTO-W1 (F53-5)
26 ธ.ค. 2565 08:26   แจ้งการลงนามในสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2517-5555
เบอร์โทรสาร 0-2517-5434
URL http://www.dittothailand.com/
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/10/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/05/2564
ราคา IPO (บาท) 7.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document and Data Management Solution) และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2565 29 เม.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.44% 2,165 31.08% 3,512
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.17% (ณ วันที่ 26/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.17% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 20.81 11.60 19.68
  20 วัน 3.48 -1.76 -1.98
  60 วัน -19.05 -13.80 -13.62
  120 วัน 19.60 -4.84 14.66
  YTD - -2.85 -2.52
  P/E (X) 119.01 58.99 56.08
  P/BV (X) 25.64 7.62 3.11
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.84 1.21 0.24

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@31 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธีระชัย รัตนกมลพร 178,000,000 33.71
  2. นาย ฐกร รัตนกมลพร 81,100,000 15.36
  3. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 40,980,420 7.76
  4. น.ส. ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล 18,900,000 3.58
  5. นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล 18,900,000 3.58
  6. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 18,296,000 3.47
  7. นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 11,909,040 2.26
  8. นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล 11,306,600 2.14
  9. นาย ศุภโชค ตันติวิท 10,904,000 2.07
  10. นาย ธวัช เพชรโลหะกุล 10,056,660 1.90

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ทวี มีเงิน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชัยทัด กุลโชควณิช กรรมการ
  4. น.ส. ภรกานต์ รัตนกมลพร กรรมการ
  5. นาย ชัยยุทธ เอียดแก้ว กรรมการ
  6. น.ส. มัทณา วิเชียรแก้วมณี กรรมการ
  7. นาย วุฒิ มีช่วย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อภิวัตน์ พลสยม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ณรงค์ เดชาธนารุจิกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 528.12  528.06  440.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 31,423.00  31,419.33  11,990.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 59.50  59.50  22.71 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.32  2.32  2.19 
  P/BV (X) 25.64  25.69  12.43 
  P/E (X) 119.01  119.00  81.03 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.57  180.44  211.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 89.82  218.78  102.76 
  Beta 1.71  1.60  0.88 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  162.03  202.77 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.02  0.02  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.02  0.02 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 5.00 : 1.00 หุ้น 20 พ.ค. 2565 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.01111 บาท 20 พ.ค. 2565 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 122.49 443.64 411.86 10.26
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 215.40 226.29 217.78 182.19
  สินค้าคงเหลือ 32.09 29.92 29.87 43.46
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,275.09 1,027.62 1,038.44 468.01
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 145.43 170.84 159.90 174.44
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 292.83 281.29 304.46 305.80
  รวมสินทรัพย์ 1,567.92 1,308.91 1,342.90 773.81
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 27.58 65.39 87.01 257.94
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 95.11 183.77 100.62 91.67
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9.76 13.70 9.98 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 305.46 323.28 274.60 411.09
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 39.59 21.10 35.41 29.74
  รวมหนี้สิน 345.05 344.38 310.01 440.83
  ทุนจดทะเบียน 263.99 220.00 220.00 180.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 263.99 220.00 220.00 180.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 542.72 542.72 542.72 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 410.99 199.34 267.70 150.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2.47 2.47 2.47 2.47
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 2.47 2.47 2.47 2.47
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,222.87 964.53 1,032.89 332.98
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 948.94 850.99 1,090.52 986.29
  รายได้อื่น 0.90 1.97 2.70 1.89
  รวมรายได้ 950.14 853.12 1,093.64 988.18
  ต้นทุน 615.85 599.86 767.99 730.55
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 94.12 91.03 121.28 104.15
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 709.96 690.88 889.27 834.70
  EBITDA 279.39 204.77 309.00 210.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 36.92 42.53 56.51 56.69
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 242.47 162.24 252.49 153.47
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 192.17 128.82 200.68 114.20
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.32 0.48 0.35
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 210.23 158.77 145.47 11.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -425.87 -12.92 -46.94 -36.27
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -73.73 287.53 303.07 10.88
  เงินสดสุทธิ -289.37 433.38 401.60 -13.65
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.17 3.18 3.78 1.14
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 24.14 16.33 29.39 34.30
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 23.13 15.34 23.86 19.83
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.28 0.36 0.30 1.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.83 0.84 1.03 1.28
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.10 29.51 29.58 25.93
  EBIT Margin (%) 25.52 19.02 23.09 15.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 20.23 15.10 18.35 11.56

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  20 พ.ค. 2565 XD 87,988,450 527,988,450 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.51 N/A 10.57 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.67 N/A 5.12 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.37 N/A 10.67 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 2.76 N/A 6.54 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 49.18 N/A 75.72 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.38 4.86 5.45 5.41
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 67.83 75.16 66.93 67.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 25.29 26.19 20.95 16.81
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14.43 13.94 17.42 21.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.62 4.26 7.99 7.97
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 64.92 85.61 45.69 45.80
  วงจรเงินสด (วัน) 17.34 3.49 38.67 43.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List (ระดับ 3) 24 มี.ค. 2565 - 12 เม.ย. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ DITTO-W1, DITTO-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้