สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
87.50 105.50 / 60.75 54.77 9.66 373.00 326,375.00 381,974.08 4,682.21 38.06
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2565 17:28   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
14 ก.ย. 2565 09:19   แจ้งความคืบหน้าการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (แก้ไขโครงสร้างก่อนทำรายการ)
13 ก.ย. 2565 18:26   แจ้งความคืบหน้าการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด
02 ก.ย. 2565 19:20   การร่วมลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้าการเกษตร
11 ส.ค. 2565 20:13   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9
เบอร์โทรสาร 0-2248-2493
URL http://www.energyabsolute.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 6/3/2006 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/01/2556
ราคา IPO (บาท) 5.50 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 06/01/2560
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  EA และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม 1.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และสารเปลี่ยนสถานะ (ผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 2.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 3.) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) (3.1) ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ (3.2) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (3.3) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (3.4) ธุรกิจอื่น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.80% 24,324 40.37% 31,592
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 34.99% (ณ วันที่ 06/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.12% (ณ วันที่ 06/10/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.13 -1.17 -0.93
  20 วัน 1.16 7.16 4.00
  60 วัน 13.27 9.88 9.89
  120 วัน -7.16 -4.21 -0.62
  YTD -8.85 -7.84 -4.93
  P/E (X) 54.77 11.22 17.54
  P/BV (X) 9.66 1.41 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 0.33 0.80

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@14 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,226,812,593 32.89
  2. นาย สมโภชน์ อาหุนัย 412,082,386 11.05
  3. SOTUS & FAITH # 1 LIMITED 300,000,000 8.04
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 269,857,239 7.23
  5. นาง มุกดา บุญเสี่ยง 153,040,243 4.10
  6. นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ 102,369,500 2.74
  7. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล 72,968,316 1.96
  8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 66,093,700 1.77
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 65,189,436 1.75
  10. น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา 64,069,700 1.72

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุธรรม ส่งศิริ กรรมการ
  4. นาย วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการ
  5. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ
  6. นาย สมบูรณ์ อาหุนัย กรรมการ
  7. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
  10. นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
  11. นาย สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  06 ต.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,730.00  3,730.00  3,730.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 326,375.00  358,080.00  183,702.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 87.50  96.00  49.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.06  8.24  7.14 
  P/BV (X) 9.66  11.65  6.90 
  P/E (X) 54.77  62.79  33.58 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 77.25  135.56  84.24 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,393.40  1,408.88  558.67 
  Beta 1.31  1.63  1.17 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.85  94.92  12.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.34  0.31  0.61 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.19  0.20  0.20 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่าง ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.30 บาท 20 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  - 0.30 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.30 บาท 22 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,664.95 4,210.69 2,926.97 2,950.67 10,028.95
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 7,101.94 3,356.97 6,410.02 3,511.48 3,175.27
  สินค้าคงเหลือ 3,135.77 1,588.05 1,483.15 833.30 757.68
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,193.35 9,164.32 11,649.59 7,389.23 14,032.87
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 59,082.33 57,541.60 58,420.63 57,635.26 51,371.09
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 76,868.55 72,665.62 73,826.66 71,094.53 56,186.82
  รวมสินทรัพย์ 92,061.90 81,829.94 85,476.25 78,483.77 70,219.69
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6,424.13 2,442.14 1,618.06 2,640.31 659.86
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5,090.23 1,631.00 3,131.55 1,416.67 1,083.19
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 7,895.91 6,738.31 7,580.49 9,341.82 4,307.18
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 19,955.89 10,945.25 12,675.97 13,564.44 6,070.18
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 35,946.71 38,951.96 37,698.56 35,292.45 39,283.06
  รวมหนี้สิน 55,902.60 49,897.21 50,374.53 48,856.89 45,353.23
  ทุนจดทะเบียน 402.00 373.00 373.00 373.00 373.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,680.62 3,680.62 3,680.62 3,680.62 3,680.62
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 30,510.20 25,669.89 29,167.46 24,186.39 20,185.39
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -765.95 -436.38 -720.05 -428.49 -874.50
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -397.96 -710.18
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 33,797.87 29,287.13 32,501.02 27,811.52 23,364.51
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,361.43 2,645.60 2,600.70 1,815.36 1,501.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 10,136.40 9,626.18 20,173.81 17,079.56 14,886.87
  รายได้อื่น 134.23 15.33 384.29 86.17 25.75
  รวมรายได้ 10,270.63 9,641.51 20,558.10 17,196.26 14,954.54
  ต้นทุน 6,615.20 5,657.64 11,893.35 9,271.42 6,752.39
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 771.33 678.36 1,437.33 966.51 756.10
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 7,386.54 6,336.00 13,330.68 10,468.49 7,698.23
  EBITDA 4,682.21 4,733.29 10,088.21 9,396.34 9,919.58
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,747.74 1,412.75 2,767.97 2,730.38 2,517.45
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2,934.47 3,320.55 7,320.24 6,665.96 7,402.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,461.74 2,602.50 6,100.07 5,204.57 6,081.62
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.66 0.70 1.64 1.40 1.63
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,881.25 4,380.48 7,798.12 9,237.63 8,703.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4,455.45 -2,697.92 -5,940.59 -14,195.54 -14,834.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,329.94 -443.66 -1,810.06 -2,140.88 10,723.13
  เงินสดสุทธิ -244.26 1,238.90 47.48 -7,098.78 4,591.93
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.76 0.84 0.92 0.54
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.89 19.03 20.23 20.34
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.98 8.37 8.93 8.97
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.55 1.56 1.44 1.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.23 0.25 0.23
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 34.74 41.23 41.05 45.72
  EBIT Margin (%) 28.57 34.44 35.61 38.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.83 25.94 28.84 29.35

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 5.30 8.65 18.12 14.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 16.93 15.17 28.28 37.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.53 7.39 19.55 14.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 16.58 13.28 27.34 35.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -5.41 0.04 17.21 -14.42

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.96 5.75 4.07 5.11
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 92.28 63.51 89.75 71.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.44 8.04 10.27 11.65
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 67.08 45.38 35.55 31.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.82 6.87 5.23 7.42
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 95.45 53.10 69.79 49.21
  วงจรเงินสด (วัน) 63.92 55.79 55.51 53.56


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้