สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EFORL บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.35 1.90 / 0.32 20.26 2.86 2,998.40 1,399.25 2,301.24 92.92 16.23
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ม.ค. 2566 17:48   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EFORL-W5 (F53-5)
14 ธ.ค. 2565 17:11   กำหนดการใช้สิทธิของ EFORL-W5 ครั้งที่ 3
01 ธ.ค. 2565 17:55   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EFORL-W6 (F53-5)
23 พ.ย. 2565 17:35   รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
18 พ.ย. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 432 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ 0-2883-0871-9
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.eforl-aim.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/02/2552
ราคา IPO (บาท) 1.10 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.75 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.075 : ใหม่ 0.75 @ 21/04/2565

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 11/06/2564
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  บริการ /  บริการ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุปโภคบริโภค / สินค้าอุปโภคบริโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 26 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  68.56% 32,666 54.81% 13,568
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.19% (ณ วันที่ 26/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.54% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.94 3.59 1.98
  20 วัน 6.06 -0.74 0.46
  60 วัน -20.45 -20.03 -15.12
  120 วัน -27.08 -22.82 -30.09
  YTD 2.94 -2.71 0.34
  P/E (X) 20.26 27.59 56.08
  P/BV (X) 2.86 2.21 3.11
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.16 0.57 0.24

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@27 เม.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิชัย ทองแตง 636,668,272 15.93
  2. นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 481,500,080 12.04
  3. น.ส. เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน 102,800,000 2.57
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 78,488,483 1.96
  5. นาย อนันตชัย ประมวลโชค 62,823,940 1.57
  6. นาง วิษณี ยิม 50,046,000 1.25
  7. นาง ปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ 43,103,449 1.08
  8. นาย พลฤทธิ์ กองสุวรรณ 43,100,000 1.08
  9. นาง พิชมญชุ์ แสงเจริญรัตน์ 40,748,000 1.02
  10. นาย ไกรสร วรฤทธินภา 40,000,000 1.00

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธัชพล กาญจนกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย จักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ
  4. น.ส. วัชราภรณ์ สุวินย์ชัย กรรมการ
  5. นาย รุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย พิพัฒน์ ยิ่งเสรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย จิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,997.86  3,997.86  39,978.65 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,399.25  1,359.27  7,995.73 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.35  0.34  2.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12  0.12  0.01 
  P/BV (X) 2.86  2.78  22.28 
  P/E (X) 20.26  19.68  10.02 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.28  119.25  244.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.08  17.44  69.71 
  Beta 1.03  1.00  1.83 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.94  -83.00  233.33 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว เกษณี สระทองพูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 161.70 175.36 134.35 15.44 34.39
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 278.18 540.75 452.34 589.11 553.99
  สินค้าคงเหลือ 520.57 570.01 518.57 402.90 589.80
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,035.94 1,387.43 1,181.49 1,131.62 1,310.21
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 310.98 75.06 322.27 289.47 340.57
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 516.18 470.71 495.70 425.00 1,133.47
  รวมสินทรัพย์ 1,552.13 1,858.14 1,677.19 1,556.62 2,443.68
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 22.41 57.67 100.43 516.28 821.03
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 338.65 592.43 365.57 741.53 654.69
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 71.21 108.72 74.36 360.34 410.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 666.69 981.51 767.44 2,184.01 2,361.24
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 397.00 517.75 516.86 114.25 187.02
  รวมหนี้สิน 1,063.69 1,499.25 1,284.30 2,298.25 2,548.26
  ทุนจดทะเบียน 3,897.92 2,998.40 2,998.40 3,181.55 3,181.55
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,998.40 2,998.40 2,998.40 2,416.50 2,416.26
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -524.22 -524.22 -524.22 -299.15 -299.08
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,076.08 -2,145.14 -2,111.14 -2,339.64 -2,035.82
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 29.84 29.84 29.84 956.33 242.78
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 29.84 29.84 29.84 956.33 242.59
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 488.44 358.89 392.89 734.04 324.14
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -1,475.68 -428.71
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,102.52 1,655.14 2,165.33 1,666.91 1,921.48
  รายได้อื่น 9.50 11.38 13.30 13.45 72.60
  รวมรายได้ 1,112.02 1,666.51 2,178.63 1,680.36 1,994.08
  ต้นทุน 737.18 1,077.78 1,438.20 1,128.79 1,341.36
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 308.88 350.08 459.42 502.29 755.20
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,054.57 1,431.23 1,904.22 2,344.69 2,552.12
  EBITDA 92.92 838.86 887.71 -571.79 -456.63
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 35.48 51.16 60.87 92.53 101.41
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 57.44 787.71 826.84 -664.33 -558.04
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 35.06 778.03 812.03 -299.06 -272.67
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 196.06 -20.45 -52.97 315.66 34.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -45.30 -66.34 -101.06 -3.04 -44.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -123.40 247.16 273.39 -331.56 -34.93
  เงินสดสุทธิ 27.35 160.37 119.35 -18.94 -44.73
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.55 1.41 1.54 0.52
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.30 148.08 144.11 -56.52
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.66 46.56 51.14 -33.21
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.18 4.18 3.27 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.95 1.24 1.35 0.84
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.14 34.88 33.58 32.28
  EBIT Margin (%) 5.17 47.27 37.95 -39.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.15 44.63 35.70 -37.70

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 เม.ย. 2565 PP 47 39,978,649,500 0.075
  29 ก.ค. 2564 PP 1,149,425,288 39,978,649,453 0.075
  27 ก.ค. 2564 PP 127,126,437 38,829,224,165 0.075
  10 พ.ค. 2564 PP 90,000,000 38,702,097,728 0.075
  07 พ.ค. 2564 PP 892,068,965 38,612,097,728 0.075
  06 พ.ค. 2564 PP 4,063,218,391 37,720,028,763 0.075
  03 มี.ค. 2564 PP 1,436,781,609 33,656,810,372 0.075
  18 มี.ค. 2563 XR 3,173,512 32,220,025,504 0.075

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -33.39 36.55 29.90 -13.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -31.60 34.47 27.41 -15.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -33.27 36.19 29.65 -15.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -26.32 -24.63 -18.79 -8.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -95.49 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.94 4.04 4.16 2.92
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 92.67 90.42 87.78 125.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.01 2.72 3.12 2.27
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 181.33 134.23 116.93 160.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.77 2.41 2.73 1.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 131.56 151.64 133.59 225.74
  วงจรเงินสด (วัน) 142.45 73.00 71.12 59.91


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 17 พ.ย. 2564 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ EFORL-W5, EFORL-W5-R, EFORL-W6, EFORL-W6-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้