สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BLS บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 2555  
SET
CG Score:   -
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EBITDA (ลบ.)
21.90 22.00 / 10.50 12.74 3.19 540.00 5,912.97 696.73
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29, 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2231-3777, 0-2632-0777
เบอร์โทรสาร 0-2266-6969
URL www.bualuang.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/06/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28 ก.พ. 2548
ราคา IPO (บาท) 12.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้ 1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ค้าหลักทรัพย์ 3. ที่ปรึกษาการลงทุน 4. จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5. ที่ปรึกษาทางการเงิน 6. จัดการกองทุนส่วนบุคคล 7. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 8. ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 9. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2554 18 มี.ค. 2553
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.99% 2,983 35.33% 2,642
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.01% @ 15 ก.พ. 2555 ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  1 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  Price Performance (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.37 -0.92
  20 วัน - -6.20 -6.64
  60 วัน 1.86 -7.42 -10.17
  120 วัน 55.32 50.19 44.28
  YTD 0.46 -8.56 -8.56
  P/E (X) 12.74 9.83 13.37
  P/BV (X) 3.19 1.17 2.07
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 0.35 0.64

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ย. 2554) จำนวนหุ้น %
  1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 152,113,987 56.34
  2. MR. TOH CHONG 16,500,000 6.11
  3. นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 9,000,000 3.33
  4. นาย สันติ สิงหวังชา 5,000,000 1.85
  5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4,641,200 1.72
  6. นาย ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 2,600,000 0.96
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,562,999 0.95
  8. นาย นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร 2,535,000 0.94
  9. ม.ล. กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ 2,314,000 0.86
  10. นาย สมชาย ตั้งมณีนิมิตร 2,000,000 0.74

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชอง โท ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ
  4. น.ส. ชนิดา โสภณพนิช กรรมการ
  5. นาง เยาวดี นาคะตะ กรรมการ
  6. นาย ปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการ
  7. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ก.พ. 2555
  2554
  30 ธ.ค. 2554
  2553
  30 ธ.ค. 2553
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 270.00  270.00  180.00 
  ราคาพาร์ (บาท) 2.00  2.00  2.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,912.97  5,885.97  3,078.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 21.90  21.80  11.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.88  6.44  8.86 
  P/BV (X) 3.19  3.39  1.93 
  P/E (X) 12.74  10.73  8.38 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.69  160.64  111.09 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 14.58  29.27  12.58 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2554  2553 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.46  91.22  50.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.57  5.85 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553 2.00 : 1.00 หุ้น 18 พ.ค. 2554 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553 2.15 บาท 18 พ.ค. 2554 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552 1.00 บาท 14 พ.ค. 2553 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2551 - 31 ธ.ค. 2551 0.70 บาท 21 พ.ค. 2552 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2554  2553  2552 
  เงินสด 1,354.66 1,716.00 1,233.88
  เงินลงทุนสุทธิ 759.66 598.12 196.15
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 100.78 510.52 114.79
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 1,962.58 2,236.37 1,057.12
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 98.14 77.67 52.46
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 303.38 75.57 86.90
  รวมสินทรัพย์ 4,609.90 5,333.36 2,774.12
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 171.65 371.65 106.78
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 1,384.64 1,978.86 815.92
  ประมาณการหนี้สิน 31.97 - -
  หนี้สินอื่น 615.65 552.40 180.21
  รวมหนี้สิน 2,753.55 3,532.73 1,290.25
  ทุนจดทะเบียน 540.00 360.00 360.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 540.00 360.00 360.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 557.83 557.83 557.83
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 2.09 5.16 -0.51
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 756.43 877.63 566.55
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,856.35 1,800.62 1,483.87
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2554  2553  2552 
  รายได้ค่านายหน้า 1,212.22 1,125.82 853.09
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 335.88 327.33 161.05
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 101.80 41.27 32.33
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 28.43 22.39 21.32
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ -147.08 402.47 4.58
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 230.45 -284.50 0.96
  รวมรายได้ 1,766.44 1,644.56 1,075.31
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 943.26 879.71 683.92
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 136.27 96.60 81.38
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 30.37 14.08 9.82
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - -
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 1,107.23 1,014.79 778.12
  EBITDA 696.73 665.37 334.76
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 37.52 35.59 37.57
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 659.21 629.78 297.20
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 463.98 491.08 224.25
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.72 2.73 1.25
  เพิ่มเติม

  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2554  2553  2552 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -81.89 707.08 671.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 107.55 -42.94 -16.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -386.99 -180.00 -126.00
  เงินสดสุทธิ -361.34 484.14 529.38
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2554  2553  2552 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.38 29.90 15.65
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.26 15.54 11.65
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.48 1.96 0.87
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 26.27 29.86 20.85

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 พ.ค. 2554 XD 89,998,457 269,998,457 2.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2554  2553  2552 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 7.67 31.97 15.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 7.22 28.63 12.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.41 52.94 12.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.11 30.42 0.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -5.52 118.99 64.38

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - คำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวมจะคำนวณจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้