สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GROREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
9.85 10.10 / 9.55 - 0.95 3,150.00 3,102.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ม.ค. 2566 17:11   การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลง ในการซื้อคืน ประจำปี 2566
09 พ.ย. 2565 17:50   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
09 พ.ย. 2565 17:09   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
09 พ.ย. 2565 17:09   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09 พ.ย. 2565 17:06   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน Sheraton Overseas Management Corporation
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888
เบอร์โทรสาร 0-2659-8860
URL http://www.one-asset.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/7/2021 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/07/2564
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส โดยบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ROH) ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินจะเป็นผู้เช่าและผู้ซื้อคืนทรัพย์สิน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และเช่าต่ออีก 2 คราว คราวละ 1 ปี โดยมีข้อกำหนดในการขายทรัพย์สินคืนให้แก่ ROH เมื่อสิ้นสุดปีการเช่าที่ 3-5

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 มี.ค. 2565 12 ก.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
76.70% 1,589 75.65% 1,325
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.00% (ณ วันที่ 30/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 30/01/2566)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.51 -0.21 -0.34
20 วัน 0.51 -4.65 -0.24
60 วัน 2.60 -5.22 -1.98
120 วัน 1.55 -4.12 -4.78
YTD 0.51 -4.65 -0.24
P/E (X) - N/A 18.29
P/BV (X) 0.95 1.01 1.66
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.04 0.75

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@06 ก.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 71,937,900 22.84
2. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 5,162,500 1.64
3. นาง กุลธิดา บุญอิต 5,100,000 1.62
4. บริษัท เคี่ยงฮวด โฮลดิ้งส์ จำกัด 5,000,000 1.59
5. MISS TSUI LO 5,000,000 1.59
6. บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) 4,000,000 1.27
7. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,000,000 1.27
8. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,000,000 0.95
9. กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ 2,703,000 0.86
10. น.ส. ภัทริณี รัตนนาคินทร์ 2,500,000 0.79
11. บริษัท วี ซี. แฟบริค จำกัด 2,500,000 0.79
12. นาย สุวิชา วงศาริยวานิช 2,500,000 0.79

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
30 ม.ค. 2566
2565
30 ธ.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 315.00  315.00  315.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,102.75  3,087.00  3,150.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 9.85  9.80  10.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.41  10.41  10.17 
P/BV (X) 0.95  0.94  0.98 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30  4.34  4.25 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.47  0.56  1.23 
Beta 0.06  0.05  0.05 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 30/01/2566) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.51  -2.00  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.74  2.76  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิที่-ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.30 บาท 20 ก.ย. 2565 เงินปันผล
12 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.27 บาท 10 มี.ค. 2565 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(12/07/64 
-30/09/64) 
2564 
(12/07/64 
-31/12/64) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8.62 4.07 2.15
เงินลงทุน 4,508.35 4,498.00 4,544.96
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 124.15 58.05 75.83
รวมสินทรัพย์ 4,908.63 4,831.66 4,893.12
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - -
หนี้สินระยะยาว 1,350.00 1,350.00 1,350.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - -
รวมหนี้สิน 1,628.05 1,628.09 1,624.92
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,150.00 3,150.00 3,150.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม 130.58 53.57 118.20
สินทรัพย์สุทธิ 3,280.58 3,203.57 3,268.20
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 10.41 10.17 10.38
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(12/07/64 
-30/09/64) 
2564 
(12/07/64 
-31/12/64) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากเงินลงทุน 252.91 71.13 155.87
รายได้อื่น - - -
รวมรายได้ 252.91 71.13 155.87
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.75 2.53 5.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 3.89 1.12 2.42
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1.04 0.50 0.65
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - -
รวมค่าใช้จ่าย 60.38 17.56 37.67
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 192.53 53.57 118.20
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(12/07/64 
-30/09/64) 
2564 
(12/07/64 
-31/12/64) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 186.03 -4,495.93 -4,497.85
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -179.55 4,500.00 4,500.00
เงินสดสุทธิ 6.48 4.07 2.15
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564 
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.76 0.75 0.76
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.33 0.34 0.33

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564 
อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -0.00 N/A N/A
อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 1.59 N/A N/A


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้