สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GSC บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   *
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.18 4.66 / 1.35 N/A 3.80 125.00 795.00 797.36 1.29 -295.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
27 ก.ค. 2565 12:40   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
27 มิ.ย. 2565 12:32   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิ่มทุนและการออกวอแรน
24 มิ.ย. 2565 21:50   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 มิ.ย. 2565 12:36   แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/65 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 พ.ค. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2793-3999
เบอร์โทรสาร 0-2793-3944
URL http://www.gsc-servicecenter.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/6/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/03/2562
ราคา IPO (บาท) 1.70 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล และธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2565 12 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  43.18% 1,475 43.24% 727
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 11/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.32% (ณ วันที่ 11/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.61 5.68 4.37
  20 วัน 10.42 6.81 3.64
  60 วัน -8.62 -8.20 -8.69
  120 วัน 19.55 25.94 25.18
  YTD 3.25 0.73 -1.62
  P/E (X) N/A 38.00 52.04
  P/BV (X) 3.80 3.58 3.13
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.69 0.25 0.58

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 มิ.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาง สุมาลี อัสสกาญจน์ 40,546,000 16.22
  2. นาย ณวรรษ แต่งตั้ง 38,599,999 15.44
  3. นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 33,500,000 13.40
  4. นาย วสันต์ จาวลา 26,500,000 10.60
  5. นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล 10,000,000 4.00
  6. นาย ประดิษ เวชสุวรรณ์ 8,312,300 3.32
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,529,435 2.61
  8. นาย ทันการ วิไลพร 6,104,000 2.44
  9. น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน 5,356,400 2.14
  10. นาย ณัฐพงศ์ พรรณทรัพย์ 3,785,000 1.51

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. น.ส. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการ
  4. นางสาว ณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ กรรมการ
  5. นาย ภวินท์ คุณาดิเรกวงศ์ กรรมการ
  6. นาย ธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ กรรมการ
  7. นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. เรืออากาศเอก สุเชษฐ์ สุนทรเวช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ปรภต นันทวิทยา กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  11 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 250.00  250.00  250.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 795.00  770.00  287.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.18  3.08  1.15 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.84  0.85  0.91 
  P/BV (X) 3.80  3.62  1.26 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 288.39  651.73  171.27 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 15.10  16.96  1.97 
  Beta 0.69  0.89  1.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.25  167.83  49.35 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  3.13 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.036 บาท 03 ก.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย วิเชียร ปรุงพาณิช/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28.16 3.48 31.06 4.51 4.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 5.84 4.26 5.82 13.06 23.65
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 187.06 191.89 183.11 196.27 227.97
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7.57 10.30 8.21 10.94 6.13
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 52.79 60.91 55.62 61.14 20.36
  รวมสินทรัพย์ 239.86 252.80 238.73 257.41 248.33
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5.13 4.97 3.80 - 0.01
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6.66 7.14 5.47 6.92 11.74
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 23.05 27.99 23.14 27.53 4.55
  รวมหนี้สิน 29.72 35.13 28.61 34.44 16.29
  ทุนจดทะเบียน 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 102.49 102.49 102.49 102.49 102.49
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -18.16 -9.82 -17.39 -4.53 4.55
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 209.34 217.67 210.11 222.96 232.04
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.81 - 0.01 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 18.42 21.60 88.04 102.41 143.09
  รายได้อื่น 1.84 0.23 2.17 0.44 0.70
  รวมรายได้ 20.26 21.83 90.21 102.85 146.63
  ต้นทุน 13.33 15.21 58.16 72.53 98.00
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7.41 11.63 46.70 39.72 26.24
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 20.74 26.85 104.86 112.26 133.66
  EBITDA 1.29 -3.12 -7.12 -1.92 17.75
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1.77 1.90 7.54 6.52 3.80
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -0.48 -5.02 -14.65 -8.44 13.95
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -0.77 -5.30 -15.64 -8.07 12.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 -0.02 -0.06 -0.03 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -2.12 5.39 2.41 -9.99 9.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.09 -6.26 27.10 13.03 -142.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.86 -0.16 -2.96 -2.91 134.03
  เงินสดสุทธิ -2.89 -1.03 26.55 0.13 1.78
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 28.07 26.87 33.46 28.38
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.20 -6.16 -7.22 -3.55
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.11 -5.45 -5.91 -3.34
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.16 0.14 0.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.36 0.35 0.36 0.41
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.60 29.57 33.93 29.17
  EBIT Margin (%) -2.38 -22.99 -16.24 -8.21
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.85 -24.27 -17.33 -7.84

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -14.73 -31.36 -14.03 -28.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.35 -30.88 -19.81 -25.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.19 -32.02 -12.30 -29.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.75 -13.57 -6.59 -16.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 16.81 6.65 9.33 5.58
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 21.72 54.85 39.14 65.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 22.67 26.44 30.64 20,723.43
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 16.10 13.81 11.91 0.02
  วงจรเงินสด (วัน) 5.61 41.04 27.22 65.42


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 12 พ.ค. 2565 - 01 มิ.ย. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
    * บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้