สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
HEMP บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.84 8.30 / 3.36 N/A 1.05 382.50 1,468.80 1,518.80 1.13 -976.53
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2566 13:23   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HEMP-W2 (F53-5) (แก้ไขครั้งที่ 2)
10 ม.ค. 2566 17:58   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HEMP-W2 (F53-5) (แก้ไข)
09 ม.ค. 2566 18:19   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HEMP-W2 (F53-5)
05 ม.ค. 2566 08:08   หุ้นเพิ่มทุนของ HEMP เริ่มซื้อขายวันที่ 6 มกราคม 2566
04 ม.ค. 2566 18:28   ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง, ชั้น 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 เลขที่ 51 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2514-5000
เบอร์โทรสาร -
URL https://www.hempcorp.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/01/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/11/2547
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 12.90 : ใหม่ 1.00 @ 17/02/2565

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจค้าปลีก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 19 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.73% 2,443 52.99% 2,439
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 26/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 20.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.20% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.04 -2.85 -2.96
  20 วัน -10.28 -16.47 -15.02
  60 วัน -51.08 -44.54 -47.80
  120 วัน -50.13 -46.07 -52.19
  YTD -11.93 -15.80 -14.15
  P/E (X) N/A 36.83 56.08
  P/BV (X) 1.05 3.39 3.11
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.24 0.24

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@23 มิ.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 128,314,922 36.07
  2. น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์ 42,444,741 11.93
  3. นาย ธิบดี มังคะลี 31,007,752 8.72
  4. นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา 23,265,389 6.54
  5. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 6,899,223 1.94
  6. นาย ธเนศ พานิชชีวะ 5,813,953 1.63
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,634,651 1.58
  8. นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย 5,127,930 1.44
  9. นาย อดุลย์ชัย อารยาภิวัฒน์ 5,124,031 1.44
  10. นาย สุเมธ มโนสุทธิ 4,847,124 1.36

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย กำพล บุริยเมธากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการ
  4. นาย สิทธิชัย เกษรสมบัติ กรรมการ
  5. นาย ธิบดี มังคะลี กรรมการ
  6. นาง ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการ
  7. พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย พนม รัตนะรัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 382.50  376.50  355.70 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,468.80  1,641.54  2,987.88 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.84  4.36  8.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.65  3.64  0.64 
  P/BV (X) 1.05  1.20  20.57 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.88  22.16  206.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.27  2.39  13.79 
  Beta 0.33  0.26  1.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.93  -48.10  430.38 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7.76 11.23 16.87 1.39 22.95
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 13.04 38.06 35.46 7.19 2.38
  สินค้าคงเหลือ 2.90 5.46 10.12 18.90 28.38
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 42.45 159.74 142.50 27.66 54.11
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 36.69 42.20 46.85 4.03 35.01
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,220.12 195.13 1,283.09 52.69 41.03
  รวมสินทรัพย์ 1,262.57 354.87 1,425.59 80.34 95.14
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 33.77 26.44 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 12.99 47.49 50.36 58.59 66.64
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 15.71 0.44 0.51 0.28 0.95
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 33.12 117.14 113.96 68.07 69.70
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 23.75 76.64 81.84 34.11 22.92
  รวมหนี้สิน 56.87 193.78 195.80 102.18 92.62
  ทุนจดทะเบียน 582.92 2,933.26 6,882.79 1,470.33 1,470.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 355.70 2,933.26 4,588.52 977.75 977.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -1,311.38 -1,874.17 448.58 448.58
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 849.36 -1,476.64 -1,492.57 -1,448.18 -1,423.83
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -0.25 - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,204.81 145.24 1,221.79 -21.85 2.50
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.89 15.85 8.00 0.01 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 97.74 58.66 108.28 93.30 128.32
  รายได้อื่น 7.96 4.62 16.10 15.83 19.35
  รวมรายได้ 105.70 63.27 124.38 109.13 147.67
  ต้นทุน 55.62 26.52 50.75 71.13 106.37
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 115.12 77.14 133.43 64.94 96.21
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 172.24 103.66 184.18 136.07 202.58
  EBITDA 1.13 -8.64 -11.32 -7.09 -30.08
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 33.54 22.28 47.83 19.85 14.08
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -32.41 -30.92 -59.16 -26.94 -44.16
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -16.74 -29.29 -45.21 -28.37 -44.78
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 -0.01 -0.21 -0.03 -0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -27.90 -97.65 -38.46 -8.68 -5.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 10.01 -140.88 -114.91 -1.04 27.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6.72 248.36 206.85 -11.83 -2.90
  เงินสดสุทธิ -11.17 9.84 53.48 -21.56 18.20
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.28 1.36 1.25 0.41
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -4.84 -55.04 -7.54 -
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -7.50 -16.12 -7.86 -30.70
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.05 1.20 0.16 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.43 0.17 1.24
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 43.09 54.79 53.12 23.76
  EBIT Margin (%) -30.66 -48.86 -47.56 -24.69
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -33.10 -55.00 -49.39 -25.99

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 ธ.ค. 2565 PP 6,000,000 382,499,500 1.00
  10 พ.ย. 2565 PP 2,750,000 376,499,500 1.00
  17 ต.ค. 2565 PP 6,800,000 373,749,500 1.00
  17 ต.ค. 2565 PP 11,250,000 366,949,500 1.00
  09 ธ.ค. 2564 PP 1,655,262,500 4,588,523,550 1.00
  19 ก.พ. 2564 XR 1,955,507,366 2,933,261,050 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 66.63 -14.23 16.05 -27.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 109.74 -50.00 -28.65 -33.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 67.05 -19.22 13.97 -26.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 66.15 2.90 35.36 -32.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.77 4.08 5.08 19.49
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.29 89.51 71.88 18.73
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 19.11 3.81 3.50 3.01
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 19.10 95.81 104.36 121.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.65 1.12 1.54 1.14
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 100.06 327.18 237.71 321.29
  วงจรเงินสด (วัน) -17.66 -141.86 -61.46 -181.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 16 ส.ค. 2561 17 พ.ค. 2565

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ HEMP-W2, HEMP-W2-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้