สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.35 11.20 / 6.70 10.53 1.13 543.63 3,995.70 12,917.11 842.22 10.99
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 พ.ย. 2565 13:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 13:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 2565 13:12   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
01 พ.ย. 2565 12:31   รายงานการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 33 เควี ไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
18 ต.ค. 2565 06:30   รายงานการได้รับหนังสือสั่งจ้าง งานจ้างก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 33 เควี ไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซ.รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2666-1111
เบอร์โทรสาร 0-2666-1193
URL http://www.interlink.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 09/03/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/08/2547
ราคา IPO (บาท) 4.25 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 19/08/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  เทคโนโลยี /  เทคโนโลยี
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจของ ILINK และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้ (1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Distribution) เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายสายสัญญาณ สื่อสารคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม (Cabling) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ 19" GERMANY EXPORT RACK (2) ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจดังนี้ 2.1 การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 2.2 การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม 2.3 การให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (3) ธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ (Engineering) เป็นธุรกิจรับออกแบบ/ก่อสร้าง และรับเหมา งานโครงการสายเคเบิ้ลใต้น้ำ (Submarine Cable) ร่วมกับใยแก้วนำแสง (สาย Composite) หรือโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง รวมถึงงานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) สายไฟฟ้าใต้ดิน (Under Ground Cable) สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  49.73% 6,634 45.66% 4,743
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.69% (ณ วันที่ 25/11/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.80% (ณ วันที่ 25/11/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 2.24 -0.21
  20 วัน -3.29 -0.76 -4.49
  60 วัน -11.98 -5.75 -10.74
  120 วัน -14.53 8.42 -14.31
  YTD -4.55 15.08 -2.38
  P/E (X) 10.53 32.42 17.57
  P/BV (X) 1.13 2.69 1.60
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 0.12 0.50

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@11 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด 136,167,187 25.05
  2. นาย สมบัติ อนันตรัมพร 67,981,460 12.51
  3. นาง ชลิดา อนันตรัมพร 67,506,840 12.42
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,031,648 5.52
  5. BBHISL NOMINEES LIMITED 11,564,400 2.13
  6. นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ 7,940,875 1.46
  7. นาย รวิชญ์ ธรรมสุจริต 7,838,900 1.44
  8. นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 7,832,350 1.44
  9. นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา 4,380,000 0.81
  10. นาย กรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช 4,368,000 0.80

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
  2. นาง ชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่
  3. น.ส. ขวัญตา มีสมพร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง ธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต กรรมการ
  5. นาง เพ็ญศรี จันต๊ะคาด กรรมการ
  6. นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ
  7. น.ส. ลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการ
  8. น.ส. วริษา อนันตรัมพร กรรมการ
  9. นาย ชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สุขุม กาญจนพิมาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 พ.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 543.63  543.63  543.63 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,995.70  4,185.97  2,435.47 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.35  7.70  4.48 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.50  5.88  5.35 
  P/BV (X) 1.13  1.31  0.83 
  P/E (X) 10.53  17.00  10.50 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 145.44  213.08  61.51 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 31.43  36.45  6.35 
  Beta 1.75  1.58  0.75 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.55  71.88  17.89 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.17  1.77  0.86 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.54  0.30  0.07 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายกิจการ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.38 บาท 26 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.14 บาท 19 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.03 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 282.53 253.84 489.65 269.12 1,244.36
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,543.11 1,512.88 1,030.63 1,151.20 1,003.65
  สินค้าคงเหลือ 850.80 707.35 725.90 447.11 610.94
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,876.42 5,089.92 5,663.75 4,784.70 6,218.86
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,403.80 4,290.78 4,300.06 4,270.05 4,278.57
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,861.80 5,544.16 5,680.57 5,264.88 4,636.43
  รวมสินทรัพย์ 12,738.22 10,634.08 11,344.32 10,049.59 10,855.29
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,611.07 2,524.90 2,602.72 2,853.54 3,005.13
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,871.89 1,347.72 1,657.32 1,361.19 1,407.17
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 499.31 412.83 515.81 348.85 1,104.10
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,375.75 4,530.29 5,037.00 4,726.13 5,787.16
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,966.83 1,488.50 1,441.97 1,680.28 1,597.30
  รวมหนี้สิน 7,342.58 6,018.78 6,478.96 6,406.41 7,384.46
  ทุนจดทะเบียน 543.63 543.63 543.63 543.63 543.63
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 543.63 543.63 543.63 543.63 543.63
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 770.86 770.86 770.86 770.86 770.86
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,444.82 1,271.99 1,389.94 1,110.82 969.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - 69.64 -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 774.97 612.39 697.45 490.40 461.50
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 37.82 37.82 37.82 - 461.50
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,534.28 3,198.88 3,401.88 2,846.08 2,745.87
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,861.36 1,416.42 1,463.48 797.10 724.96
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 4,818.07 4,086.13 6,057.69 5,153.65 5,626.78
  รายได้อื่น 44.38 35.22 52.27 46.55 35.51
  รวมรายได้ 4,862.45 4,121.35 6,109.97 5,200.21 5,662.29
  ต้นทุน 3,895.94 3,264.33 4,875.22 4,391.06 4,628.86
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 395.72 337.25 463.74 459.73 506.98
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,291.66 3,601.58 5,338.96 4,850.79 5,135.84
  EBITDA 842.22 765.07 1,097.86 862.87 676.82
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 263.07 249.28 339.08 345.01 288.60
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 579.14 515.79 758.78 517.87 388.21
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 261.46 235.16 353.11 195.89 124.39
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.48 0.43 0.70 0.36 0.23
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -88.40 85.47 452.57 54.71 154.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -348.44 -209.58 -499.36 193.88 -1,063.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 229.71 108.83 267.32 -1,223.83 1,565.90
  เงินสดสุทธิ -207.13 -15.28 220.53 -975.24 656.79
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.28 1.12 1.12 1.01
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.27 8.15 11.30 7.01
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.04 5.78 7.09 4.95
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.36 1.30 1.33 1.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.53 0.57 0.50
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.14 20.11 19.52 14.80
  EBIT Margin (%) 11.91 12.52 12.42 9.96
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.45 7.34 7.65 5.18

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 17.91 4.77 17.54 -8.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 19.35 1.14 11.03 -5.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 17.98 4.54 17.49 -8.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 19.16 0.03 10.06 -5.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 11.18 27.25 80.26 57.48

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.69 4.22 5.55 4.78
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 135.90 86.58 65.73 76.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.07 7.08 8.31 8.30
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 51.64 51.57 43.91 43.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.42 3.38 3.23 3.17
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 106.70 108.07 113.00 115.06
  วงจรเงินสด (วัน) 80.84 30.08 -3.35 5.22


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้