สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
J บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.98 5.62 / 2.77 25.62 1.74 1,140.39 4,538.74 5,954.96 118.81 19.21
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ก.ย. 2565 17:27   การทำสัญญาเช่าช่วงระยะยาวกับ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติมเหตุผลการส่งมติกรรมการล่าช้า)
21 ก.ย. 2565 12:51   การทำสัญญาเช่าช่วงระยะยาวกับ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
09 ก.ย. 2565 17:30   แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2566 ของบริษัทฯ
01 ก.ย. 2565 08:53   กำหนดการใช้สิทธิของ J-W3 (เดือนกันยายน 2565)
01 ก.ย. 2565 08:52   กำหนดการใช้สิทธิของ J-W2 (กันยายน 2565)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 87 อาคารเดอะ แจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ315 ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2012-1277
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.jasasset.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/2012 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/11/2558
ราคา IPO (บาท) 2.77 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ดังนี้1. การบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ "IT Junction" 2. การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ "J Market" 3. การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน ภายใต้ชื่อ "The Jas"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2565 09 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.18% 4,947 22.98% 3,574
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.38% (ณ วันที่ 28/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.16% (ณ วันที่ 28/09/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.40 -1.26 -1.33
  20 วัน -4.78 -4.99 -2.07
  60 วัน -2.45 -7.39 -2.74
  120 วัน -4.50 -6.26 0.58
  YTD -7.93 -11.11 -4.56
  P/E (X) 25.62 19.69 17.64
  P/BV (X) 1.74 1.36 1.60
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.25 0.89

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@26 เม.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 613,810,357 65.53
  2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 38,448,000 4.10
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,529,267 2.73
  4. นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย 11,417,606 1.22
  5. น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา 10,456,312 1.12
  6. นาย สมชาย ตั้งวงศ์สามารถ 10,400,000 1.11
  7. บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 10,000,000 1.07
  8. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา 9,468,913 1.01
  9. นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล 6,405,500 0.68
  10. นาย ภาณุวัชร ว่องกุศลกิจ 6,168,100 0.66

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ
  4. น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ
  5. นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. น.ส. พรรณี เชิดรำไพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อนุชา วิริยะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,140.39  929.07  793.81 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,538.74  4,143.65  1,317.72 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.98  4.32  1.61 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.29  1.75  1.68 
  P/BV (X) 1.74  2.54  0.99 
  P/E (X) 25.62  71.37  13.34 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 151.03  426.97  98.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 39.67  51.90  3.77 
  Beta 1.60  1.51  0.71 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.93  168.67  88.64 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.62  0.67  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.16  0.48 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.03 บาท 05 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.03 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 322.12 7.07 22.31 6.55
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 115.07 79.32 105.78 40.98
  สินค้าคงเหลือ 64.05 70.79 85.98 91.05
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 546.89 187.75 242.61 166.29
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 33.76 29.86 30.83 31.78
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,802.21 3,287.49 3,551.96 3,071.33
  รวมสินทรัพย์ 4,349.10 3,475.24 3,794.58 3,237.62
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 123.19 124.42 118.64
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 38.46 61.16 66.95 56.19
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 297.12 96.05 296.72 112.39
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 433.17 437.21 806.68 530.23
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,305.17 1,414.37 1,246.01 1,369.59
  รวมหนี้สิน 1,738.34 1,851.58 2,052.69 1,899.82
  ทุนจดทะเบียน 1,244.16 994.16 994.16 994.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,140.39 929.07 929.07 793.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,100.72 464.75 464.75 329.49
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 378.90 229.84 348.06 214.49
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -9.25 - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,610.75 1,623.66 1,741.89 1,337.79
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 254.97 221.28 383.59 512.47 424.59
  รายได้อื่น 30.70 11.32 49.90 9.29 503.99
  รวมรายได้ 286.24 233.23 434.77 523.64 928.58
  ต้นทุน 88.61 67.17 113.93 185.71 721.00
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 71.79 53.41 122.44 123.70 196.03
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 160.40 120.58 236.37 306.04 916.85
  EBITDA 118.81 87.06 278.28 136.65 158.57
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5.54 7.24 14.29 16.32 113.46
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 113.27 79.82 263.99 120.32 45.11
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 58.94 43.21 161.44 56.44 17.21
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.05 0.18 0.07 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 103.87 88.23 218.41 305.63 138.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -158.28 -163.39 -313.90 -223.32 -52.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 354.22 75.68 111.24 -78.41 -104.85
  เงินสดสุทธิ 299.81 0.52 15.75 3.90 -18.74
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.26 0.43 0.30 0.31
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.37 5.35 10.48 4.22
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.60 4.64 7.51 3.72
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.67 1.14 1.18 1.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.12 0.15 0.12 0.16
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 65.25 69.64 70.30 63.76
  EBIT Margin (%) 39.57 34.22 60.72 22.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 20.59 18.53 37.13 10.78

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 พ.ค. 2565 XR 189,990,955 1,126,707,278 1.00
  31 พ.ค. 2562 XR 312,960,278 793,807,290 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 15.23 -15.15 -25.15 20.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 31.92 -26.83 -38.65 -74.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 22.73 -12.55 -16.97 -43.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 33.02 -13.76 -22.76 -66.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 36.38 102.55 186.05 227.88

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.29 5.86 5.23 12.51
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 85.02 62.26 69.82 29.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.01 1.62 1.29 2.04
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 181.77 225.70 283.57 178.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.72 3.28 1.85 3.30
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 134.30 111.23 197.24 110.44
  วงจรเงินสด (วัน) 132.49 176.73 156.15 97.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 13 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ J-W2, J-W2-R, J-W3, J-W3-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้