สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JCKH บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.17 0.50 / 0.11 N/A 5.08 513.83 349.41 1,519.06 -0.69 -13.12
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ต.ค. 2565 06:30   หุ้นเพิ่มทุนของ JCKH เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2565
03 ต.ค. 2565 17:29   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JCKH-W1 (F53-5)
29 ก.ย. 2565 17:10   การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 (CD Set 1) ครั้งที่ 8/2565
28 ก.ย. 2565 17:53   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ อนุมัติลดทุน เพิ่มทุน สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (เพิ่มเติม)
27 ก.ย. 2565 18:25   การไม่ปรับสิทธิของ JCKH-W1
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร TFD 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2286-9959
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.jckhgroup.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/01/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/09/2555
ราคา IPO (บาท) 2.80 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

  ลักษณะธุรกิจ
  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  67.67% 5,814 48.68% 1,731
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.84% (ณ วันที่ 06/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.94% (ณ วันที่ 06/10/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -10.53 -11.90 -9.73
  20 วัน -5.56 -3.91 -4.13
  60 วัน 13.33 9.51 -1.63
  120 วัน -50.00 -46.33 -49.04
  YTD -51.43 -46.29 -56.33
  P/E (X) N/A 74.63 58.42
  P/BV (X) 5.08 3.42 3.33
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.25 0.24 0.51

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@15 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อภิชัย เตชะอุบล 276,472,784 17.73
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 103,099,473 6.61
  3. น.ส. ธัญปภา ชลสายพันธ์ 99,193,213 6.36
  4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 82,084,836 5.26
  5. นาย สุทธิพจน์ เตชะธีราวัฒน์ 76,000,000 4.87
  6. MR. KUO-CHAN TSENG 37,783,800 2.42
  7. นาย อรรถวุฒิ เตชะอุบล 30,214,850 1.94
  8. นาย อนุกูล อุบลนุช 30,000,850 1.92
  9. นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 24,375,900 1.56
  10. นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 21,044,900 1.35

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการ (รักษาการ) / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร (รักษาการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย อรรถวุฒิ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / กรรมการ
  4. นาง รัชนี ศิวเวชช กรรมการ
  5. นาย เชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  06 ต.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,055.32  1,317.36  771.33 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 349.41  461.08  223.69 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.17  0.35  0.29 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.03  0.15  0.04 
  P/BV (X) 5.08  2.84  7.19 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 215.98  141.06  7.08 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.78  2.90  0.06 
  Beta 0.84  1.12  0.83 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -51.43  20.69  20.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.25 0.94 9.10 5.16 19.92
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 86.84 63.15 72.49 39.86 41.49
  สินค้าคงเหลือ 46.35 47.90 51.02 49.85 36.18
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 161.95 136.61 155.56 125.09 121.48
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 659.61 457.05 654.17 427.57 463.26
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,034.68 840.49 1,040.60 927.75 577.01
  รวมสินทรัพย์ 1,196.63 977.10 1,196.16 1,052.84 698.49
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 90.07 95.30 88.79 93.15 95.47
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 332.32 240.84 329.81 215.03 222.80
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 65.38 6.00 59.80 15.00 24.25
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 845.51 691.66 813.24 699.80 532.21
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 326.39 274.26 368.84 311.55 84.97
  รวมหนี้สิน 1,171.90 965.92 1,182.08 1,011.35 617.17
  ทุนจดทะเบียน 701.49 402.21 537.45 203.22 203.22
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 437.31 227.66 329.34 203.22 156.32
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 619.29 524.61 601.19 470.84 451.84
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,255.31 -910.79 -1,141.07 -803.52 -664.26
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 223.44 169.71 224.63 170.95 137.42
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24.73 11.19 14.09 41.48 81.32
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 267.39 230.60 427.61 685.80 1,349.09
  รายได้อื่น 5.43 6.26 15.98 15.57 48.17
  รวมรายได้ 272.82 236.87 443.59 701.37 1,397.25
  ต้นทุน 136.83 119.09 224.67 289.72 654.40
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 232.73 205.57 402.43 505.20 877.00
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 369.57 330.90 748.57 815.23 1,539.17
  EBITDA -0.69 22.06 -93.06 70.56 -83.38
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 96.05 116.09 211.91 184.42 58.54
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -96.74 -94.04 -304.98 -113.86 -141.92
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -115.43 -108.50 -340.03 -142.01 -158.40
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.07 -0.13 -0.35 -0.20 -0.25
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -15.91 27.20 -31.87 119.40 -117.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -18.91 -67.89 -140.06 -5.03 -47.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 27.97 36.46 175.87 -129.13 156.51
  เงินสดสุทธิ -6.86 -4.23 3.94 -14.76 -9.10
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.19 0.20 0.19 0.18
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1,931.94 -780.56 -1,223.82 -231.29
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -28.31 -12.06 -27.12 -13.00
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 47.39 86.35 83.92 24.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.44 0.59 0.39 0.80
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.83 48.36 47.46 57.75
  EBIT Margin (%) -35.46 -39.70 -68.75 -16.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -42.31 -45.81 -76.65 -20.25

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  20 ต.ค. 2564 PP 14,000,000 1,194,993,663 0.25
  19 ต.ค. 2564 PP 959,750 1,180,993,663 0.25
  19 ต.ค. 2564 PP 1,061,447 1,180,033,913 0.25
  27 ส.ค. 2564 PP 56,604,000 1,040,686,841 0.25
  25 มิ.ย. 2564 PP 16,760,900 910,621,872 0.25
  20 เม.ย. 2564 PP 32,250,000 893,860,972 0.25
  08 เม.ย. 2564 PP 30,000,000 861,610,972 0.25
  31 มี.ค. 2564 PP 18,750,000 831,610,972 0.25
  24 ธ.ค. 2563 PP 41,527,766 812,860,972 0.25
  18 ส.ค. 2563 PP 21,000,000 771,333,206 0.25
  26 มิ.ย. 2563 XR 125,055,534 750,333,206 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 15.95 -26.52 -37.65 -49.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 14.90 -10.87 -22.45 -55.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 15.18 -26.35 -36.75 -49.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 11.68 -17.86 -8.18 -47.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.66 12.79 8.19 16.86
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 54.79 28.55 44.55 21.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.14 6.88 4.45 6.74
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 70.96 53.05 81.94 54.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.85 1.10 0.82 1.32
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 431.49 332.61 442.57 275.80
  วงจรเงินสด (วัน) -305.74 -251.01 -316.08 -199.96


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 03 มี.ค. 2565 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 07 ม.ค. 2565 - 27 ม.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ JCKH-W1, JCKH-W1-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้