สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
78.00 88.25 / 39.81 76.67 4.94 729.56 113,810.79
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2565 17:39   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 (แก้ไข)
11 ส.ค. 2565 17:31   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
11 ส.ค. 2565 13:42   การจ่ายปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2565 13:05   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565 13:05   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2308-9999
เบอร์โทรสาร 0-2308-9900
URL http://www.jmtnetwork.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/11/2555
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 20/08/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ spin off มาจาก JMART

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.93% 9,448 46.94% 7,003
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.54% (ณ วันที่ 11/08/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.64% (ณ วันที่ 11/08/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.65 -1.45
  20 วัน 13.87 5.87 9.32
  60 วัน 7.22 8.88 6.63
  120 วัน 27.35 43.95 33.39
  YTD 13.87 27.86 16.35
  P/E (X) 76.67 21.46 18.39
  P/BV (X) 4.94 2.61 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.84 0.51 0.93

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 เม.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 766,390,264 53.40
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 96,769,330 6.74
  3. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 30,348,336 2.11
  4. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 28,106,696 1.96
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 25,372,200 1.77
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 23,275,496 1.62
  7. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 16,125,569 1.12
  8. นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์ 13,308,778 0.93
  9. นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร 13,015,000 0.91
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 12,377,800 0.86

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ
  2. นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ
  4. น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ
  5. นาย เริงชัย อิงคภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ครรชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  11 ส.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,459.11  1,367.31  976.09 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 113,810.79  93,660.74  35,139.29 
  ราคา (บาท/หุ้น) 78.00  68.50  35.17 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 16.52  7.41  5.63 
  P/BV (X) 4.94  11.06  7.00 
  P/E (X) 76.67  74.72  38.38 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 128.96  198.12  302.79 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 900.97  418.03  280.53 
  Beta 1.33  1.10  1.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 13.87  94.78  80.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.92  0.91  1.47 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.70  0.71  0.76 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองกฏหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.42 บาท 05 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.40 บาท 06 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.41 บาท 05 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.45 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.33 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.25 บาท 09 ก.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 3,116.62 2,189.06 2,075.97 967.08 316.86
  เงินลงทุนสุทธิ - - - - 362.76
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 17,098.24 11,633.53 17,173.46 10,165.28 8,158.52
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 16,239.88 11,134.42 16,381.51 9,833.92 7,920.58
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,234.45 566.24 979.01 401.51 95.98
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 196.03 170.51 193.67 166.79 136.32
  รวมสินทรัพย์ 29,568.14 16,228.97 28,036.23 14,270.41 10,141.67
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก - - 300.00 50.00 844.93
  รวมหนี้สิน 7,495.67 8,395.55 8,958.57 8,515.87 6,708.39
  ทุนจดทะเบียน 765.55 787.15 764.57 787.15 554.99
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 685.06 498.16 683.66 488.05 444.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 16,923.12 4,297.47 16,810.33 3,930.49 2,333.95
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,793.85 1,242.18 1,472.09 959.36 609.81
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 22,054.20 7,801.56 19,032.13 5,724.07 3,395.58
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,078.78 809.01 3,624.94 3,190.75 2,524.56
   - รายได้ดอกเบี้ย 638.91 468.66 2,073.46 1,725.75 1,294.54
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ 311.97 210.04 1,056.42 902.89 655.68
   รวมรายได้ 1,099.19 814.88 3,656.20 3,206.83 2,536.36
  ต้นทุน 346.62 230.14 1,033.95 1,032.95 1,111.53
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 111.70 23.20 55.95 203.34 -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 175.95 138.74 601.08 441.13 394.14
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 474.48 428.39 1,965.22 1,523.61 1,045.07
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 366.95 282.83 1,400.37 1,047.04 681.36
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.27 0.28 1.29 1.15 0.77
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
  (01/01/65 
  -31/03/65) 
  3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -508.03 -874.90 -11,061.58 -1,860.53 -1,435.85
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -22.31 266.57 119.54 -147.41 -73.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,570.96 1,830.14 12,050.00 2,658.25 1,134.54
  เงินสดสุทธิ 1,040.62 1,221.81 1,107.96 650.31 -374.51
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.94 20.27 11.31 22.96
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.78 11.54 9.29 12.48
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.34 1.07 0.47 1.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.17 0.23 0.17 0.26
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 30.90 34.88 37.72 32.31

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  20 ธ.ค. 2564 XR 240,963,856 1,367,310,111 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 29.75 36.76 33.75 53.67


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ JMT-W4, JMT-W4-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้