สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
147.50 175.00 / 137.50 8.23 0.70 23,693.28 349,475.82
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
27 ม.ค. 2566 08:51   ชี้แจงเรื่องกระแสข่าวเกี่ยวกับ บลจ.กสิกรไทย
27 ม.ค. 2566 07:49   แจ้งเป้าหมายทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย ปี 2566
19 ม.ค. 2566 21:10   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
19 ม.ค. 2566 21:10   สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 4 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
19 ม.ค. 2566 21:10   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2222-0000
เบอร์โทรสาร 0-2470-1144
URL http://www.kasikornbank.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/06/1945 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/02/2519
ราคา IPO (บาท) 320.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 26/05/2536

ลักษณะธุรกิจ
ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 839 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 10,911 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 7 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
79.86% 79,229 79.60% 67,654
การถือครองหุ้นต่างด้าว 44.56% (ณ วันที่ 27/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 48.98%
การถือครองหุ้น NVDR  18.06% (ณ วันที่ 27/01/2566)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 2.08 -0.66 1.83
20 วัน 1.37 -2.45 -0.93
60 วัน 3.15 -1.41 -1.70
120 วัน 1.03 -7.79 -5.28
YTD - -2.75 -0.75
P/E (X) 8.23 9.02 18.29
P/BV (X) 0.70 0.72 1.66
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.43 0.28 0.71

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@08 ก.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 458,609,855 19.36
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 245,377,976 10.36
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 110,197,711 4.65
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON 79,486,411 3.35
5. สำนักงานประกันสังคม 55,893,800 2.36
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 47,966,546 2.02
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 39,037,335 1.65
8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 35,711,553 1.51
9. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 24,922,524 1.05
10. BBHISL NOMINEES LIMITED 23,295,612 0.98

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ
2. น.ส. ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการ
4. นาย พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. นาย พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
6. นาย กฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
7. นาย พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
8. นาย สาระ ล่ำซำ กรรมการ
9. น.ส. ชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล กรรมการ
10. นาย สุรช ล่ำซำ กรรมการ
11. น.ต. นลินี ไพบูลย์ กรรมการอิสระ
12. นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการอิสระ
13. นาย กลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ
14. นาย วิบูลย์ คูสกุล กรรมการอิสระ
15. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
16. น.ส. เจนนิสา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
17. นาย ชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
18. นาง ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
27 ม.ค. 2566
2565
30 ธ.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,369.33  2,369.33  2,369.33 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 349,475.82  349,475.82  336,444.52 
ราคา (บาท/หุ้น) 147.50  147.50  142.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 211.13  211.13  195.99 
P/BV (X) 0.70  0.70  0.72 
P/E (X) 8.23  8.23  8.12 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.02  184.86  275.92 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3,172.56  2,756.02  3,500.79 
Beta 0.97  0.96  1.58 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  3.87  25.66 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.20  2.20  1.76 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.18  0.18  0.17 
นโยบายเงินปันผล ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.50 บาท 23 ก.ย. 2565 เงินปันผล
- 2.75 บาท 06 พ.ค. 2565 เงินปันผล
- 0.50 บาท 23 ก.ย. 2564 เงินปันผล
- 2.50 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
- 4.50 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสด 51,112.95 53,051.39 59,971.93 61,962.03 61,384.88
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 442,499.93 391,467.44 420,493.77 417,419.54 385,940.04
เงินลงทุนสุทธิ 999,149.79 944,365.33 1,030,533.67 824,456.46 776,699.60
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 2,359,081.62 2,314,217.04 2,293,639.60 2,121,700.10 1,879,907.01
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - 2,014,022.34
 - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 124,878.95
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 45,581.24 32,887.11 42,313.68 28,034.55 24,988.22
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 56,076.84 55,397.69 54,870.97 57,629.92 52,697.53
รวมสินทรัพย์ 4,229,795.37 4,029,830.62 4,103,398.52 3,658,797.76 3,293,888.99
เงินรับฝาก 2,659,896.05 2,531,289.69 2,598,629.80 2,344,998.49 2,072,048.89
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 68,661.24 100,361.98 103,885.87 69,389.79 81,824.30
หนี้สินอื่น 75,630.37 67,857.28 69,448.95 549,979.31 521,944.83
รวมหนี้สิน 3,672,186.88 3,507,794.75 3,566,723.50 3,167,511.71 2,840,174.27
ทุนจดทะเบียน 30,246.82 30,246.82 30,246.82 30,246.82 30,486.15
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 23,693.28 23,693.28 23,693.28 23,693.28 23,932.60
 - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
 - หุ้นสามัญ 23,693.28 23,693.28 23,693.28 23,693.28 23,932.60
หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 18,103.11 18,103.11 18,103.11 18,103.11 18,103.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม 422,619.77 384,084.17 395,813.31 362,104.74 342,085.18
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 500,247.56 464,366.63 476,713.71 439,669.63 406,357.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 57,360.93 57,669.25 59,961.31 51,616.42 47,357.10
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้ดอกเบี้ย 109,911.52 100,404.46 135,414.60 127,591.78 130,177.76
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 13,060.70 11,814.15 16,024.11 18,569.98 27,489.92
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 96,850.82 88,590.31 119,390.49 109,021.80 102,687.84
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 36,147.78 36,404.25 48,627.90 45,698.90 50,579.98
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 11,044.88 9,837.15 13,311.51 12,694.55 13,839.80
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 25,102.90 26,567.10 35,316.39 33,004.35 36,740.19
รายได้จากเงินปันผล 2,932.25 2,640.75 3,309.62 - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน -168.86 732.04 817.19 1,308.31 8,412.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 378.58 2,830.28 5,539.23 8,119.42 8,361.99
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 53,711.30 50,565.58 71,043.87 69,996.61 72,729.25
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 26,317.93 25,319.27 34,480.64 32,143.48 33,261.17
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 8,497.42 8,380.23 11,345.27 12,165.16 12,909.58
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 29,135.46 30,752.59 40,332.24 43,547.84 34,011.65
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 41,011.63 39,507.28 51,972.84 41,346.82 53,750.22
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 32,578.69 28,151.55 38,052.72 29,487.12 38,726.74
กำไรต่อหุ้น (บาท) 13.43 11.59 15.77 12.42 16.18
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
(01/01/65 
-30/09/65) 
9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 20,602.78 161,639.41 241,746.80 85,736.30 102,214.23
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1,687.48 -165,784.04 -251,224.38 -70,589.97 -111,462.87
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -31,147.30 -4,962.00 7,481.66 -14,566.16 3,900.05
เงินสดสุทธิ -8,857.03 -9,106.62 -1,995.92 580.17 -5,348.59
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.81 9.49 8.30 6.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.71 1.93 1.75 1.72
อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.79 16.65 16.37 19.04
อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.03 0.04 0.04 0.04

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 1.94 13.84 8.10 12.86
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก 5.08 11.32 10.82 13.17
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 15.73 73.47 29.05 -23.86


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้