สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KCC บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 05 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
9.20 12.20 / 5.85 69.47 5.17 310.00 5,704.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2565 17:43   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
02 ก.ย. 2565 17:38   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
31 ส.ค. 2565 17:57   เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า
11 ส.ค. 2565 08:20   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2565 08:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 285/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2957-5601-2
เบอร์โทรสาร 0-2957-5601-2 Ext. 13
URL http://www.kccamc.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/05/2565
ราคา IPO (บาท) 3.70 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  จัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 เม.ย. 2565
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.19% 3,004
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.06% (ณ วันที่ 05/10/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.12 -3.94 -4.52
  20 วัน -3.16 0.16 -2.74
  60 วัน 48.39 46.92 30.21
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 69.47 N/A 58.42
  P/BV (X) 5.17 2.43 3.33
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.50 0.28 0.50

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@25 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี 284,066,620 45.82
  2. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ 138,400,000 22.32
  3. นาย โคบี้ บุญบรรเจิดศรี 38,733,340 6.25
  4. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 19,284,900 3.11
  5. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 10,842,900 1.75
  6. นาย สุระ คณิตทวีกุล 7,000,000 1.13
  7. นาย ศิวกร คิ้วศุภกร 6,180,000 1.00
  8. นาย วัชระ แก้วสว่าง 4,000,000 0.65
  9. นาย สิทธิชัย ดวงดุษดี 3,833,200 0.62
  10. น.ส. มีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ 3,245,100 0.52

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ
  4. นาย กนกกิต นวสิริ กรรมการ
  5. น.ส. ปณิตตรา อัครวิเนค กรรมการ
  6. นาย ประสบโชค อรัณยกานนท์ กรรมการอิสระ
  7. นาย ปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย บุญยง ตันสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  05 ต.ค. 2565
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 620.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,704.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.78 
  P/BV (X) 5.17 
  P/E (X) 69.47 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 418.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 204.77 
  Beta 1.86 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 148.65 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.29 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 0.0379 บาท 09 ก.ย. 2565 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสด 705.38 0.01
  เงินลงทุนสุทธิ - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 966.85 565.57
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 966.85 565.57
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 55.04 21.76
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11.77 -
  รวมสินทรัพย์ 1,768.44 735.82
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก - 239.16
  รวมหนี้สิน 665.57 275.21
  ทุนจดทะเบียน 310.00 310.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 310.00 230.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 559.59 60.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 233.28 171.43
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,102.87 460.61
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 35.75 106.16
   - รายได้ดอกเบี้ย 33.33 103.91
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก 33.33 -
   - รายได้ค่านายหน้า - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ 0.04 0.16
   รวมรายได้ 108.48 106.16
  ต้นทุน - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -3.34 25.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 3.29
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 91.94 81.30
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 61.87 52.42
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -364.64 82.65
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 6.13 5.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 955.54 -59.75
  เงินสดสุทธิ 597.04 28.26
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  2564 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.01 11.38
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.52 11.05
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.60 0.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.09 0.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 57.04 49.38

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  2564 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 03 ต.ค. 2565 - 21 ต.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้