สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 05 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
43.25 95.00 / 41.25 20.72 3.82 590.94 51,116.66 58,177.36 1,824.87 15.29
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ก.ย. 2565 08:20   หุ้นเพิ่มทุนของ KCE เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กันยายน 2565
12 ก.ย. 2565 13:28   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W6 (F53-5)
12 ก.ย. 2565 13:27   รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และหรือบริษัทย่อย (ESOP-W6) ครั้งที่ 10
09 ก.ย. 2565 08:26   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
09 ส.ค. 2565 17:36   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เบอร์โทรศัพท์ 0-2326-0196-9
เบอร์โทรสาร 0-2326-0300
URL http://www.kcethai.in.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 5/12/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/08/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 21/05/2561

ลักษณะธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
59.04% 33,405 58.02% 15,866
การถือครองหุ้นต่างด้าว 18.65% (ณ วันที่ 05/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  5.92% (ณ วันที่ 05/10/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.81 -7.73 -1.64
20 วัน -13.93 -28.58 -11.66
60 วัน -23.11 -56.75 -25.01
120 วัน -34.96 -55.02 -29.99
YTD -50.85 -61.55 -48.45
P/E (X) 20.72 57.68 17.44
P/BV (X) 3.82 8.31 1.58
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.24 0.49 0.86

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@23 ส.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. นาย พิธาน องค์โฆษิต 164,754,244 13.94
2. NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 98,610,300 8.34
3. นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต 71,609,000 6.06
4. น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต 63,466,136 5.37
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,534,915 4.87
6. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 26,337,730 2.23
7. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย 26,039,000 2.20
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 21,922,655 1.85
9. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 20,476,000 1.73
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 13,339,600 1.13

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย พิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ / รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย รองประธานกรรมการบริษัท
4. นาง จันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ
5. นาง วรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ
6. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ กรรมการ
7. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย ครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย สุธี โมกขะเวส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
05 ต.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,181.89  1,181.59  1,178.06 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 51,116.66  103,979.88  48,889.58 
ราคา (บาท/หุ้น) 43.25  88.00  41.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.32  10.73  9.84 
P/BV (X) 3.82  8.20  4.23 
P/E (X) 20.72  49.38  48.99 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 223.87  341.48  661.43 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 887.96  1,172.64  746.51 
Beta 1.33  0.48  1.32 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -50.85  112.05  69.39 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.70  0.91  1.92 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.96  0.56  0.94 
นโยบายเงินปันผล เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นกำไรเท่านั้น ประกอบกับต้องพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตหรือความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 1.00 บาท 09 ก.ย. 2565 เงินปันผล
01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 1.00 บาท 09 พ.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.60 บาท 08 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.40 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.40 บาท 09 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.40 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย สุเมธ แจ้งสามสี/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,728.46 2,244.19 1,965.78 2,342.44 957.40
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 5,080.10 3,886.42 4,394.40 3,174.47 2,972.61
สินค้าคงเหลือ 4,986.82 3,322.59 4,841.48 2,594.49 2,621.98
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,982.51 10,041.06 11,794.00 8,184.97 6,639.99
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,096.28 8,112.02 8,978.71 8,106.75 8,918.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,187.25 9,313.29 10,156.73 9,192.07 9,861.01
รวมสินทรัพย์ 22,169.76 19,354.35 21,950.73 17,377.04 16,501.00
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,459.36 1,363.54 1,797.59 1,282.94 1,066.67
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,844.89 3,084.34 4,246.09 2,457.77 2,293.05
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 812.91 571.76 745.39 387.09 258.98
รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,202.15 5,121.94 6,947.78 4,216.09 3,651.30
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,525.39 1,415.62 1,560.86 1,098.92 1,087.76
รวมหนี้สิน 8,727.54 6,537.56 8,508.64 5,315.02 4,739.06
ทุนจดทะเบียน 591.40 591.40 591.40 591.40 591.40
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 590.91 590.54 590.79 589.03 586.40
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,152.97 2,132.38 2,146.47 2,050.24 1,906.51
กำไร(ขาดทุน)สะสม 10,659.75 10,083.37 10,679.85 9,434.17 9,289.70
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -23.54 -48.68 -36.68 -63.94 -70.27
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 13,380.60 12,756.81 13,380.41 12,009.88 11,712.33
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 61.62 59.98 61.68 52.14 49.61
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 9,199.91 6,951.02 14,937.78 11,527.16 12,097.37
รายได้อื่น 188.02 235.70 391.99 214.70 191.32
รวมรายได้ 9,387.93 7,186.72 15,329.77 11,741.86 12,288.69
ต้นทุน 7,100.67 5,069.49 10,965.20 9,015.06 9,643.60
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 998.31 859.25 1,655.73 1,449.24 1,612.77
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 8,098.98 5,928.74 12,620.93 10,464.30 11,256.37
EBITDA 1,824.87 1,770.69 3,750.12 2,335.46 2,072.07
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 526.71 504.56 1,023.87 1,048.06 1,020.58
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1,298.16 1,266.13 2,726.25 1,287.40 1,051.49
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,161.68 1,121.16 2,426.28 1,126.79 934.49
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.98 0.95 2.06 0.96 0.80
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 701.86 816.55 1,735.46 2,271.62 2,349.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -339.59 -1,018.24 -2,211.86 -300.86 -586.26
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -615.39 89.62 74.03 -590.56 -2,168.64
เงินสดสุทธิ -253.13 -112.07 -402.37 1,380.20 -405.50
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.66 1.96 1.70 1.94
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.88 14.30 19.11 9.50
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.29 10.95 13.86 7.60
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.65 0.51 0.63 0.44
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.84 0.73 0.78 0.69
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.82 27.07 26.59 21.79
EBIT Margin (%) 13.83 17.62 17.78 10.96
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.57 15.84 16.05 9.73

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 32.35 29.03 29.59 -4.71
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 40.07 20.17 21.63 -6.52
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 30.63 30.52 30.56 -4.45
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 36.61 19.28 20.61 -7.04
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 3.61 125.96 115.33 20.58

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.83 4.16 3.95 3.75
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 95.21 87.78 92.47 97.32
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.13 3.23 2.95 3.46
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 116.68 113.10 123.76 105.60
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.75 4.17 3.27 3.80
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 97.30 87.44 111.58 96.18
วงจรเงินสด (วัน) 114.59 113.44 104.66 106.75


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้