สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KOOL บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 05 ต.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.57 0.90 / 0.50 116.05 1.03 618.07 1,409.19 1,535.03 40.26 39.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2565 17:50   แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
26 ส.ค. 2565 12:40   แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
25 ส.ค. 2565 13:28   แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
19 ส.ค. 2565 17:29   การจัดตั้งบริษัทใหม่ (เพิ่มเติม)
19 ส.ค. 2565 12:38   การจัดตั้งบริษัทใหม่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2953-8800
เบอร์โทรสาร 0-2589-8586
URL http://www.masterkool.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/06/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/09/2558
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  KOOL ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า "MASTERKOOL" และ "Cooltop" นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อน และระบบโอโซน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2565 26 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  68.78% 9,985 64.26% 5,691
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.13% (ณ วันที่ 05/10/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.98% (ณ วันที่ 05/10/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.79 1.13 3.52
  20 วัน -8.06 -5.15 -7.67
  60 วัน 11.76 2.03 -1.93
  120 วัน -22.88 -23.04 -21.40
  YTD -28.27 -31.99 -35.51
  P/E (X) 116.05 38.25 58.42
  P/BV (X) 1.03 3.73 3.33
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.43 0.19 0.50

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@10 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ 160,000,000 13.33
  2. MR. FUNG MENG HOI 77,061,100 6.42
  3. นาย นพชัย วีระมาน 75,490,898 6.29
  4. นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 38,207,950 3.18
  5. น.ส. นิตยา อนิวรรตนกูล 20,000,000 1.67
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,029,372 1.34
  7. นาย นิติ ถาวร 16,000,000 1.33
  8. น.ส. บงกช อัศวบริรักษ์ 11,000,000 0.92
  9. นาย นาวิน เหมรัชตานันต์ 10,902,600 0.91
  10. นาย วัทธิกร วิทยอำนวยคุณ 10,869,455 0.91

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สรรพัชญ โสภณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย นพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย กฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการ
  4. น.ส. เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ
  5. นาย เม็ง ฮอย ฟัง กรรมการ
  6. นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ กรรมการ
  7. นาย ประกิจ ตังติสานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  05 ต.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,472.27  857.00  480.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,409.19  857.00  408.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.57  0.79  0.53 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.55  0.44  0.43 
  P/BV (X) 1.03  2.48  1.97 
  P/E (X) 116.05  N/A  73.89 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 194.54  986.95  170.69 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 13.61  28.03  3.18 
  Beta 0.67  1.58  1.71 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -28.27  49.91  -4.49 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว จินตนา มหาวนิช/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 122.25 25.94 66.50 29.50 38.01
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 96.14 127.37 86.86 85.57 100.44
  สินค้าคงเหลือ 191.50 179.10 201.00 237.79 198.32
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,203.45 408.16 358.49 354.32 339.45
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 46.08 44.27 41.26 48.43 56.00
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 414.87 157.52 271.77 168.90 142.44
  รวมสินทรัพย์ 1,618.32 565.68 630.26 523.22 481.89
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 96.93 163.75 121.32 174.50 150.35
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 47.60 60.49 43.77 87.62 71.48
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 203.41 244.92 203.39 300.80 266.57
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 44.68 30.16 24.74 31.95 18.22
  รวมหนี้สิน 248.09 275.08 228.13 332.75 284.79
  ทุนจดทะเบียน 750.00 180.00 312.50 144.00 144.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 618.07 180.00 214.25 120.00 120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 724.23 230.48 319.82 183.03 183.03
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 24.87 -122.95 -135.01 -115.63 -109.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - 3.06 3.06
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,370.23 290.60 402.13 190.47 197.10
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 337.53 363.41 519.54 732.23 700.53
  รายได้อื่น 1.25 0.41 26.09 1.23 12.00
  รวมรายได้ 361.02 363.82 545.63 733.46 712.53
  ต้นทุน 269.33 287.18 407.83 571.45 493.28
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 59.27 74.21 142.89 154.49 177.06
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 331.31 365.94 558.28 725.95 670.34
  EBITDA 40.26 8.42 7.49 29.21 63.23
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 9.10 10.53 20.14 21.32 21.04
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 31.16 -2.12 -12.65 7.89 42.18
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 26.20 -7.32 -21.37 -3.52 30.97
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -0.01 -0.03 -0.01 0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 43.61 -19.57 -10.33 1.16 88.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -771.86 -70.51 -119.46 -13.89 -13.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 783.99 86.79 167.18 7.21 -64.18
  เงินสดสุทธิ 55.73 -3.29 37.39 -5.52 11.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.92 1.67 1.76 1.18
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.46 -17.16 -7.21 -1.81
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.89 -5.90 -2.19 1.57
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.95 0.57 1.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.50 0.91 0.95 1.46
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.20 20.98 21.50 21.96
  EBIT Margin (%) 8.63 -0.58 -2.32 1.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.26 -2.01 -3.92 -0.48

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 มิ.ย. 2565 XR 1,272,271,703 2,472,271,703 0.25
  07 ก.พ. 2565 PP 29,402,732 1,200,000,000 0.25
  04 ก.พ. 2565 PP 10,000,000 1,170,597,268 0.25
  17 ม.ค. 2565 PP 183,077,268 1,160,597,268 0.25
  14 ม.ค. 2565 PP 55,520,000 977,520,000 0.25
  06 ม.ค. 2565 PP 65,000,000 922,000,000 0.25
  17 ธ.ค. 2564 PP 40,000,000 857,000,000 0.25
  16 ธ.ค. 2564 PP 25,000,000 817,000,000 0.25
  25 ส.ค. 2564 PP 72,000,000 792,000,000 0.25
  10 มิ.ย. 2564 XR 240,000,000 720,000,000 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -7.12 -37.36 -29.05 4.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.21 -35.49 -28.63 15.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.77 -37.38 -25.61 2.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -9.46 -32.26 -23.10 8.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.42 2.80 6.03 7.87
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 82.63 130.49 60.57 46.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.10 2.63 1.86 2.62
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 173.43 138.95 196.36 139.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.22 4.77 6.21 7.18
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 50.59 76.51 58.80 50.81
  วงจรเงินสด (วัน) 205.47 192.93 198.13 134.83


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้