สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
16.90 17.10 / 10.90 8.71 0.66 71,976.72 236,195.44
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ก.ย. 2565 17:15   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 สิงหาคม 2565
30 ส.ค. 2565 17:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
30 ส.ค. 2565 17:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
30 ส.ค. 2565 17:12   งบการเงิน งวดครึ่งปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
30 ส.ค. 2565 17:10   นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ฉบับหลังการตรวจสอบ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2255-2222
เบอร์โทรสาร 0-2255-9391-6
URL https://krungthai.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/03/1966 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/08/2532
ราคา IPO (บาท) 120.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 5.15 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 5.15 @ 24/12/2545

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2565 19 มี.ค. 2564
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
44.93% 71,012 44.93% 79,053
การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.31% (ณ วันที่ 23/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  7.09% (ณ วันที่ 23/09/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.60 -1.69 0.51
20 วัน 2.42 1.19 2.54
60 วัน 9.74 4.68 4.76
120 วัน 25.19 37.27 28.73
YTD 28.03 38.74 30.06
P/E (X) 8.71 9.08 18.00
P/BV (X) 0.66 0.71 1.63
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.14 0.73

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@21 เม.ย. 2565) จำนวนหุ้น %
1. กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 55.07
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 787,980,031 5.64
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 460,613,600 3.30
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 367,499,309 2.63
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 307,925,658 2.20
6. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 307,925,657 2.20
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 203,348,271 1.45
8. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 137,776,000 0.99
9. ธนาคาร ออมสิน 111,879,722 0.80
10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 107,309,677 0.77

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ
2. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
3. นาย ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นาย ปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ
5. นาย ลวรณ แสงสนิท กรรมการ
6. น.ส. กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ
7. พลเอก เทียนชัย รับพร ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
9. นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
10. นาย วิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาง นิธิมา เทพวนังกูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ย. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 13,976.06  13,976.06  13,976.06 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 236,195.44  184,484.01  155,134.28 
ราคา (บาท/หุ้น) 16.90  13.20  11.10 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 25.42  25.32  24.24 
P/BV (X) 0.66  0.52  0.46 
P/E (X) 8.71  9.18  7.48 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 55.87  58.94  74.56 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 659.26  396.86  484.11 
Beta 0.99  1.34  1.13 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 28.03  18.92  -32.32 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.47  2.08  6.78 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.22  0.19  0.51 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.418 บาท 06 พ.ค. 2565 เงินปันผล
- 0.275 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
- 0.753 บาท 23 เม.ย. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสด 55,511.14 55,337.48 63,543.94 68,161.36 68,433.72
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 542,875.45 519,540.99 469,216.50 516,791.90 338,770.59
เงินลงทุนสุทธิ 252,511.69 248,284.21 342,041.94 360,111.60 426,173.58
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 2,480,587.15 2,339,360.35 2,476,219.85 2,200,513.32 1,959,765.48
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - 2,090,343.08
 - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 135,267.64
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 40,701.92 32,631.82 39,226.94 32,659.27 32,182.56
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 31,109.36 24,333.50 31,518.48 24,762.21 24,200.90
รวมสินทรัพย์ 3,565,046.30 3,404,847.10 3,556,744.44 3,327,780.27 3,012,216.12
เงินรับฝาก 2,603,599.66 2,493,120.74 2,614,747.36 2,463,225.28 2,155,864.99
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 155,544.96 131,899.21 133,817.21 86,564.20 96,841.30
หนี้สินอื่น 57,402.12 58,404.42 58,323.51 57,870.50 56,025.03
รวมหนี้สิน 3,195,110.78 3,048,985.80 3,182,633.00 2,972,716.67 2,663,889.73
ทุนจดทะเบียน 72,005.04 72,005.04 72,005.04 72,005.04 72,005.04
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 72,005.04 72,005.04 72,005.04 72,005.04 72,005.04
 - หุ้นบุริมสิทธิ 28.32 28.32 28.32 28.32 28.32
 - หุ้นสามัญ 71,976.71 71,976.71 71,976.71 71,976.71 71,976.71
หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -659.69 -659.69 -659.69 - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 20,833.73 20,833.73 20,833.73 20,833.73 20,833.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม 249,535.63 226,459.65 237,347.45 218,613.20 212,442.38
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 355,387.13 343,239.08 360,052.89 343,465.75 338,287.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 14,548.39 12,622.22 14,058.55 11,597.84 10,039.09
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้ดอกเบี้ย 53,468.40 51,645.96 104,831.99 113,212.75 122,971.68
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 10,564.35 10,760.56 21,460.18 24,494.13 34,655.37
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 42,904.05 40,885.40 83,371.81 88,718.62 88,316.31
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 13,768.09 14,377.54 28,309.73 27,690.14 29,596.11
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 3,888.96 4,268.73 8,288.10 7,162.21 6,358.58
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 9,879.13 10,108.81 20,021.63 20,527.92 23,237.53
รายได้จากเงินปันผล 245.95 290.32 379.05 - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 103.89 640.24 710.84 4,085.30 4,371.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 2,520.78 1,825.27 3,467.49 - 3,196.70
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 24,760.67 24,923.13 52,730.51 53,464.84 62,473.69
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 11,957.23 13,675.95 27,310.95 28,466.30 31,389.84
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 4,598.07 4,270.83 9,016.85 8,895.42 8,941.75
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 11,139.20 16,154.42 32,523.78 44,902.88 23,813.53
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 23,249.31 16,445.49 30,531.46 23,879.70 39,370.41
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 17,138.74 11,589.47 21,588.29 16,731.58 29,284.04
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.23 0.83 1.54 1.20 2.09
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
(01/01/65 
-30/06/65) 
6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -101,046.89 -117,708.99 -13,724.15 4,230.86 153,939.26
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 80,079.55 67,133.27 -28,076.41 19,966.34 -146,979.70
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 12,940.75 37,670.71 37,037.96 -24,513.27 -7,388.09
เงินสดสุทธิ -8,026.59 -12,905.01 -4,762.61 -316.07 -428.54
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.77 5.31 6.14 4.91
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.68 1.46 1.51 1.53
อัตรากำไรสุทธิ (%) 26.90 19.11 17.50 13.16
อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.03 0.03 0.03 0.03

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ 6.04 8.72 12.53 12.28
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก 4.43 6.06 6.15 14.26
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 47.88 13.38 29.03 -42.86


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ KTB-P, KTB-P-R

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้