สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
L&E บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.08 3.32 / 1.92 15.24 0.89 492.04 1,023.44 3,342.49 161.16 13.60
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 พ.ย. 2565 17:03   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2565 17:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
08 พ.ย. 2565 17:02   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
07 ต.ค. 2565 08:23   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
09 ส.ค. 2565 17:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 16-17, 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-8133
เบอร์โทรสาร 0-2248-8144
URL http://www.lighting.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/04/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/08/2547
ราคา IPO (บาท) 12.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 30/04/2557

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 21/10/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การนำเข้า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการออกแบบและแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลัก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มโคมไฟฟ้า กลุ่มหลอดไฟฟ้า กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และกลุ่มเสาไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งตราสินค้าของบริษัทเอง คือ L&E และ LUMAX และตราสินค้าอื่น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2565 09 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.10% 1,229 36.08% 1,139
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.12% (ณ วันที่ 26/01/2566) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.72% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.95 0.56 0.06
  20 วัน 4.52 0.40 1.74
  60 วัน -3.70 -3.89 -8.02
  120 วัน -9.57 -1.58 -15.96
  YTD 1.96 0.65 1.80
  P/E (X) 15.24 150.27 18.18
  P/BV (X) 0.89 0.81 1.65
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.34 0.87

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@03 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปกรณ์ บริมาสพร 68,979,723 14.02
  2. น.ส. ธัญจิรา วิมลอนุพงษ์ 40,000,000 8.13
  3. น.ส. ธัญญา ภัทรพนาสกุล 38,350,005 7.79
  4. บริษัท นิกรกิจและบุตร จำกัด 26,181,154 5.32
  5. นาง นภาพร วิมลอนุพงษ์ 24,304,616 4.94
  6. นาง กิจฐาพร บริมาสพร 23,512,505 4.78
  7. นาง สุมาลย์ ทรัพย์ทวยชน 16,350,832 3.32
  8. UBS AG LONDON BRANCH 16,210,532 3.29
  9. นาง วลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน 13,561,091 2.76
  10. นาย ภาสพล ประเทืองสิทธิ์ 12,666,470 2.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร ประธานกรรมการ
  2. นาย อนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง นภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย กฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการ
  5. นาง กัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ
  6. น.ส. นัทลี ทรัพย์ทวยชน กรรมการ
  7. นาย เอกลักษณ์ บริมาสพร กรรมการ
  8. นาย อุทิศ จันทร์เจนจบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ
  10. นาง เรณู บัวเกิด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย บุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 492.04  492.04  492.04 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,023.44  1,003.76  1,013.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.08  2.04  2.06 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.34  2.34  2.33 
  P/BV (X) 0.89  0.87  0.89 
  P/E (X) 15.24  14.95  40.06 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.67  156.96  6.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.38  8.39  0.28 
  Beta 0.68  0.66  0.34 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.96  -0.97  15.73 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.09  4.17  3.64 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.62  0.62  1.46 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.085 บาท 18 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.075 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.14 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ชรินรัตน์ นพรัมภา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย กฤตย์ ธรรมทัตโต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54.41 70.88 88.46 90.59 56.91
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,067.52 855.89 1,006.13 805.49 1,099.73
  สินค้าคงเหลือ 1,291.99 1,064.73 1,165.36 797.92 856.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,413.93 1,993.63 2,259.94 1,694.00 2,013.15
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 913.27 908.67 907.78 917.11 898.68
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,110.25 1,093.59 1,087.37 1,087.87 990.59
  รวมสินทรัพย์ 3,524.18 3,087.22 3,347.31 2,781.87 3,003.74
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,338.51 1,149.86 1,190.87 937.56 1,109.67
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 739.42 551.71 734.50 430.07 442.29
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.01 0.53 0.52 1.19 74.23
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,155.95 1,750.38 1,985.48 1,420.99 1,649.68
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 217.49 192.45 197.58 191.18 143.43
  รวมหนี้สิน 2,373.44 1,942.83 2,183.06 1,612.17 1,793.11
  ทุนจดทะเบียน 492.04 492.04 492.04 492.04 492.04
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 492.04 492.04 492.04 492.04 492.04
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 229.56 229.56 229.56 229.56 229.56
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 438.17 425.83 446.46 452.52 492.71
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -9.04 -3.43 -3.83 -4.85 -4.09
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,150.72 1,144.38 1,164.23 1,169.65 1,210.59
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.02 0.01 0.02 0.06 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,416.35 1,848.41 2,677.83 2,412.29 2,708.86
  รายได้อื่น 42.10 24.49 37.27 12.26 12.91
  รวมรายได้ 2,458.45 1,872.90 2,715.10 2,424.56 2,721.77
  ต้นทุน 1,802.40 1,342.63 1,954.92 1,635.13 1,774.29
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 591.67 492.96 675.30 701.37 806.67
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,394.07 1,835.59 2,630.23 2,336.50 2,580.96
  EBITDA 161.16 127.34 211.94 211.82 229.11
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 96.47 88.84 122.66 122.13 88.03
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 64.69 38.50 89.28 89.68 141.08
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 33.53 10.21 43.83 37.13 72.26
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.02 0.09 0.08 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -18.31 -65.95 -32.37 534.94 319.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -63.02 -78.43 -112.57 -105.10 -60.75
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 46.05 121.03 142.16 -394.64 -249.84
  เงินสดสุทธิ -35.28 -23.35 -2.78 35.20 8.85
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.12 1.14 1.14 1.19
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.85 2.20 3.76 3.12
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.49 2.21 2.91 3.10
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.06 1.70 1.88 1.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.00 0.85 0.89 0.84
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.41 27.36 27.00 32.22
  EBIT Margin (%) 2.63 2.06 3.29 3.70
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.36 0.55 1.61 1.53

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 30.73 4.71 11.01 -10.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 34.24 12.89 19.56 -7.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 31.26 5.68 11.98 -10.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 30.43 7.31 12.57 -9.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 228.44 -53.68 18.03 -48.61

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.78 3.09 3.14 2.53
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 96.52 117.93 116.28 144.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.05 1.88 1.99 1.98
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 178.12 194.20 183.28 184.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.74 4.70 3.94 3.75
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 77.07 77.70 92.75 97.37
  วงจรเงินสด (วัน) 197.57 234.43 206.81 231.43


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้