สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
LDC บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.15 2.04 / 1.10 27.30 2.98 150.00 690.00 834.97 65.52 9.89
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ม.ค. 2566 17:09   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
14 พ.ย. 2565 18:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พ.ย. 2565 18:21   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2565 18:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
20 ต.ค. 2565 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 395-395/1 อาคารแอลดีซี ชั้น 1 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2743-8730
เบอร์โทรสาร 0-2758-6258
URL http://www.ldcdental.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/09/2557
ราคา IPO (บาท) 1.50 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรโดยทันตแพทย์เฉพาะทางโดยมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ภายใต้แบรนด์ "LDC" ปัจจุบันมีสาขาเปิดดำเนินการ 30 สาขา ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมีเป้าหมายเปิดสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.18% 2,372 29.53% 2,579
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.50% (ณ วันที่ 26/01/2566)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.86 -1.68 -1.79
  20 วัน 2.68 -4.41 -2.74
  60 วัน -8.73 3.48 -2.61
  120 วัน -4.17 3.64 -8.12
  YTD -0.86 -5.22 -3.36
  P/E (X) 27.30 36.83 56.08
  P/BV (X) 2.98 3.39 3.11
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.81 0.24 0.24

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@15 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วัฒนา ชัยวัฒน์ 303,249,500 50.54
  2. นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ 143,004,000 23.83
  3. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 5,845,200 0.97
  4. นาย นิวัฒน์ ดีหลาย 5,209,800 0.87
  5. น.ส. ดวงกมล พานิชกุล 3,948,400 0.66
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 2,888,100 0.48
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2,727,700 0.45
  8. นาย ฉัตต์ ชัยวัฒน์ 2,501,800 0.42
  9. นาย อนันต์ อัครพุทธิพร 2,305,900 0.38
  10. นาง ลินจง พิจิตรพงศ์ชัย 2,300,000 0.38

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาง นพเกล้า สุพรพัฒนา กรรมการ
  3. น.ส. พลับพลา ดาทอง กรรมการ
  4. น.ส. สิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ กรรมการ
  5. นาย จำนงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง สุภาพร รัชตสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อมรศักดิ์ แดงแสงทอง กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2566
  2565
  30 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 690.00  696.00  834.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.15  1.16  1.39 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.39  0.39  0.34 
  P/BV (X) 2.98  3.01  4.04 
  P/E (X) 27.30  27.54  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 19.47  459.95  28.23 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 7.81  16.87  0.96 
  Beta 0.50  0.45  0.36 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2565  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.86  -16.55  2.96 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทในขณะนั้นๆด้วย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102.43 44.98 70.66 74.38 52.76
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 9.61 7.33 8.02 12.93 11.41
  สินค้าคงเหลือ 20.62 21.67 21.17 21.49 20.34
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 148.45 94.73 120.58 113.80 109.87
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 99.66 111.81 108.11 123.09 138.20
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 330.16 366.41 347.35 402.28 230.37
  รวมสินทรัพย์ 478.61 461.14 467.92 516.07 340.25
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 36.07 30.14 37.66 37.68 80.11
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 60.45 52.57 61.00 58.06 80.79
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 186.95 201.94 196.54 223.09 5.58
  รวมหนี้สิน 247.40 254.51 257.54 281.15 86.37
  ทุนจดทะเบียน 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 335.81 335.81 335.81 335.81 335.81
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -254.60 -279.18 -275.43 -250.89 -231.93
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 231.21 206.63 210.38 234.92 253.88
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 328.01 249.77 367.44 422.75 540.75
  รายได้อื่น 5.07 3.69 4.71 4.29 7.54
  รวมรายได้ 333.09 253.46 372.15 427.05 548.29
  ต้นทุน 261.59 234.69 323.08 374.22 487.80
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 44.51 36.92 61.27 57.43 92.92
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 306.11 271.61 384.35 431.65 580.72
  EBITDA 65.52 21.69 40.62 52.41 1.91
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 38.54 39.84 52.82 57.01 34.34
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 26.98 -18.14 -12.20 -4.60 -32.42
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 20.83 -28.29 -23.84 -17.60 -27.09
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 -0.05 -0.04 -0.03 -0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 52.94 9.94 42.02 31.41 22.65
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.90 -24.34 -25.56 9.48 -21.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -18.26 -14.99 -20.17 -19.27 -11.84
  เงินสดสุทธิ 31.77 -29.39 -3.72 21.62 -11.16
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.46 1.80 1.98 1.96
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.55 -12.85 -10.71 -7.20
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.01 -2.97 -2.48 -1.07
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07 1.23 1.22 1.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.96 0.75 0.76 1.00
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.25 6.04 12.07 11.48
  EBIT Margin (%) 8.10 -7.16 -3.28 -1.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.25 -11.16 -6.41 -4.12

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 31.33 -18.90 -13.09 -21.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 11.46 -15.62 -13.66 -23.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 31.42 -18.56 -12.86 -22.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.70 -14.96 -10.96 -25.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 52.62 34.64 35.08 34.73
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 6.94 10.54 10.41 10.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 16.56 14.85 15.15 17.89
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 22.05 24.57 24.10 20.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.57 9.13 8.58 6.35
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 34.52 39.99 42.56 57.45
  วงจรเงินสด (วัน) -5.54 -4.88 -8.06 -26.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Market Surveillance Measures List 06 มิ.ย. 2565 - 23 มิ.ย. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้