สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MAX บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
SET
CG Report:   -
NC 02 ก.ย. 2564
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.01 -  /  - - - 85,669.33 - - -349.82 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ก.ย. 2565 13:48   ตลาดหลักทรัพย์ปลด NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ MAX เนื่องจาก MAX แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว
07 ก.ย. 2565 12:57   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
07 ก.ย. 2565 07:15   แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
01 ก.ย. 2565 17:01   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2565
01 ก.ย. 2565 08:25   ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GL และMAX
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้อง บี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2168-3018-19
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.maxmetalcorp.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/8/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/02/2539
ราคา IPO (บาท) 70.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เจ้าพระยา จำกัด
 • บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 29/11/2548

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/07/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ มีการลงทุนใน1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันในเมล็ดปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มดิบ กากเมล็ดในปาล์ม (อาหารสัตว์) ปุ๋ยอินทรีย์ 2. ธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2565 08 เม.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  42.60% 14,728 42.47% 14,237
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.21% (ณ วันที่ 26/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.89% (ณ วันที่ 26/09/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.67 0.64
  20 วัน - 3.78 1.45
  60 วัน - 10.72 -3.24
  120 วัน - 16.22 3.43
  YTD - 23.77 2.24
  P/E (X) - 7.01 17.89
  P/BV (X) - 0.98 1.62
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 0.50 0.80

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@14 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. พรรณทิพา เนติพัฒน์ 13,000,500,000 15.18
  2. นาย สุภวัฒก์ ขยันยิ่ง 10,531,350,000 12.29
  3. นาย คุณานนท์ ทวีพิริยะ 10,338,463,000 12.07
  4. นาย ปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ 7,708,000,000 9.00
  5. นาย สุเมธ เศษธะพานิช 7,600,500,000 8.87
  6. นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ 3,984,600,000 4.65
  7. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 2,067,352,207 2.41
  8. นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล 1,495,693,500 1.75
  9. นาย สุทธิวัชร์ จริงวาจา 1,246,161,800 1.45
  10. นาย จำนงค์ พุทธิมา 1,170,000,000 1.37

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย กุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการ
  3. นาง อภิญญา รังสิมันตุชาติ กรรมการ
  4. นาย ชาญณรงค์ เชียงทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  5. นาย วุฒิเลิศ มีประถม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ก.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 85,669.33  85,669.33  85,669.33 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 856.69 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.01  0.01  0.01 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.02  0.02  0.02 
  P/BV (X) 0.46 
  P/E (X) N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  14.24  30.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.57  0.65 
  Beta 0.36 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  -50.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว วรรญา พุทธเสถียร/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว รัชนก เจนสุวรรณ/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่แสดงความเห็น
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37.91 3.97 14.89 27.91
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 308.62 353.93 280.30 215.31
  สินค้าคงเหลือ 47.96 42.22 66.59 70.45
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 482.53 400.16 763.78 853.28
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 630.90 583.61 803.00 820.96
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,080.38 1,474.42 1,297.34 1,153.29
  รวมสินทรัพย์ 2,562.91 1,874.58 2,061.11 2,006.57
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 16.10 7.99 10.55 9.84
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 625.19 142.93 124.18 67.85
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 62.61 - 33.76 23.87
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 773.24 257.99 212.99 134.53
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 96.79 86.51 156.54 193.49
  รวมหนี้สิน 870.03 344.51 369.53 328.02
  ทุนจดทะเบียน 85,819.59 99,555.05 99,555.05 99,555.05
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 85,669.33 29,850.29 29,850.29 29,850.29
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -83,309.18 -28,048.33 -28,048.33 -28,048.33
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -826.44 -430.40 -325.66 -333.96
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,533.71 1,371.56 1,476.30 1,468.00
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 159.17 158.51 215.29 210.55
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,319.90 1,482.36 1,033.77 578.15
  รายได้อื่น 1.15 10.58 43.20 24.05
  รวมรายได้ 1,359.43 1,513.43 1,076.97 602.20
  ต้นทุน 1,296.97 1,437.95 992.92 547.10
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 67.50 54.22 61.80 71.26
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,805.10 1,700.33 1,051.15 632.88
  EBITDA -349.82 -170.28 48.36 17.21
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 37.70 16.62 22.54 24.75
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -387.52 -186.90 25.82 -7.54
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -396.04 -133.09 8.47 -43.76
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.00 0.00 -0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -53.17 8.90 28.61 -38.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -462.06 9.05 -26.12 -447.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 549.17 -28.86 -15.52 466.46
  เงินสดสุทธิ 33.94 -10.92 -13.03 -19.68
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 1.55 3.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -27.26 -9.35 0.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -17.47 -9.50 1.27
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.51 0.23 0.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.61 0.77 0.53
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 1.74 3.00 3.95
  EBIT Margin (%) -28.51 -12.35 2.40
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -29.08 -10.67 1.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ส.ค. 2563 XR 55,819,038,465 85,669,331,289 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -10.96 43.39 78.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -9.80 44.82 81.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -10.18 40.53 78.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.16 61.76 66.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.98 4.67 4.17
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 91.61 78.08 87.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 28.76 26.43 14.49
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.69 13.81 25.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.38 10.77 10.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 108.08 33.90 35.29
  วงจรเงินสด (วัน) -3.78 57.99 77.39


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  NP 01 มี.ค. 2565 07 ก.ย. 2565
  SP 02 มี.ค. 2564 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้