สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธ.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.78 1.23 / 0.76 20.14 0.64 2,221.88 4,332.66 16,958.00 749.15 17.48
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ธ.ค. 2565 18:17   แจ้งวันหยุดประจำปี 2566
02 ธ.ค. 2565 18:17   เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า
28 พ.ย. 2565 18:04   สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (บัญชี1 และบัญชี 2)
17 พ.ย. 2565 20:39   รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (เพิ่มเติม)
15 พ.ย. 2565 08:00   รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2896-4444
เบอร์โทรสาร 0-2896-4449
URL http://www.millconsteel.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 31/07/1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/11/2550
ราคา IPO (บาท) 2.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด
 • พาร์ 0.40 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.40 @ 10/03/2553

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) คือหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าแก่กลุ่มธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการเป็นมากกว่าเหล็ก ?THINK BEYOND STEEL? ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) ด้วยการครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 2. มุ่งเน้นการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ(Special Steel) เพื่อขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ 3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Supporting Core Business) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกมิติของธุรกิจ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.71% 10,271 31.10% 4,001
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.02% (ณ วันที่ 06/12/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.56% (ณ วันที่ 06/12/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.17 -0.98
  20 วัน -7.14 -0.83 -7.52
  60 วัน -10.34 -1.24 -10.30
  120 วัน -25.00 -2.50 -24.40
  YTD -29.09 -3.99 -28.02
  P/E (X) 20.14 11.66 17.73
  P/BV (X) 0.64 0.73 1.61
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.03 0.66

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@10 พ.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 1,728,817,509 37.34
  2. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 638,800,064 13.80
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 489,880,876 10.58
  4. บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด 97,164,953 2.10
  5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 64,746,228 1.40
  6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH 63,849,493 1.38
  7. นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 58,592,483 1.27
  8. นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ 54,405,333 1.18
  9. CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 50,355,609 1.09
  10. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 48,539,240 1.05

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. น.ส. จุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ
  5. นาย โสภณ ผลประสิทธิ์ กรรมการ
  6. นาย วิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการ
  7. นางสาว สุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
  8. นาย ปรารถนา บงกชมาศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  06 ธ.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,554.70  4,629.74  4,525.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,332.66  5,601.98  4,118.01 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.78  1.10  0.78 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.23  1.35  1.33 
  P/BV (X) 0.64  0.89  0.69 
  P/E (X) 20.14  59.35  27.84 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 35.33  142.63  5.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.92  42.53  0.68 
  Beta 1.23  1.04  0.39 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -29.09  41.83  31.88 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.07  0.26  2.20 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.22  0.15  0.61 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 10.00 : 1.00 หุ้น 27 พ.ค. 2565 หุ้นปันผล
  - 0.01 บาท 27 พ.ค. 2565 เงินปันผล
  - 15.00 : 1.00 หุ้น 28 พ.ค. 2564 หุ้นปันผล
  - 0.0033 บาท 28 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.02 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นางสาว สาวินี สะวานนท์/บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
  นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์/บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
  นางสาว ธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ/บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 313.00 584.76 212.61 305.00 514.70
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,358.11 1,516.17 1,458.87 1,838.37 3,045.94
  สินค้าคงเหลือ 2,210.86 1,980.49 2,141.82 1,741.76 2,821.61
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,247.62 7,873.76 7,666.99 7,447.55 7,818.22
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,491.66 9,882.39 9,931.28 9,970.06 10,667.41
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,499.23 11,532.67 11,604.06 11,829.63 14,263.79
  รวมสินทรัพย์ 19,746.85 19,406.43 19,271.05 19,277.18 22,082.01
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 9,581.59 9,383.11 9,226.17 8,756.14 9,556.95
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 996.91 752.35 1,058.34 649.85 1,601.26
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 290.79 355.52 342.84 355.27 599.96
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,889.50 11,794.03 11,693.72 11,720.39 11,940.43
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,008.33 1,306.65 1,235.19 1,567.20 4,398.65
  รวมหนี้สิน 12,897.83 13,100.68 12,928.91 13,287.59 16,339.08
  ทุนจดทะเบียน 3,251.55 2,403.73 2,403.73 2,345.69 2,613.51
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,221.88 1,851.89 1,851.89 1,810.11 1,810.11
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,070.41 3,890.22 3,890.22 3,890.22 3,890.22
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -177.40 -160.08 -128.63 -130.18 150.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - 317.71 317.71
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 693.63 685.82 690.67 701.76 252.58
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,808.51 6,267.86 6,304.16 5,954.21 5,785.21
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 40.52 37.89 37.97 35.38 -42.28
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 14,059.35 9,575.16 15,539.64 11,455.37 17,326.92
  รายได้อื่น 163.83 161.37 113.61 62.12 91.40
  รวมรายได้ 14,223.18 9,736.53 15,694.87 11,517.49 17,418.32
  ต้นทุน 13,447.60 8,842.27 14,635.54 10,670.00 16,348.72
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 379.17 301.17 408.68 483.24 609.44
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 13,826.25 9,143.15 15,044.46 11,327.43 16,933.02
  EBITDA 749.15 909.55 1,130.67 599.32 1,054.64
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 165.81 173.57 235.64 367.44 338.19
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 583.34 735.97 895.03 231.88 716.45
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 182.71 343.91 376.36 -191.24 -25.37
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.08 0.08 -0.04 -0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2565 
  (01/01/65 
  -30/09/65) 
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -344.71 152.85 145.57 2,311.95 842.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 448.20 237.75 233.57 -511.59 8.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2.93 -110.67 -471.45 -1,997.81 -633.58
  เงินสดสุทธิ 100.56 279.94 -92.31 -197.45 217.43
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.69 0.67 0.66 0.64
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.29 1.57 6.14 -3.26
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.79 2.08 4.64 1.12
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.88 2.08 2.04 2.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.03 0.58 0.81 0.56
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 4.35 7.65 5.82 6.86
  EBIT Margin (%) 4.10 7.56 5.70 2.01
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.30 3.56 2.41 -1.46

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  31 ส.ค. 2565 PP 461,990,000 5,554,695,966 0.40
  30 พ.ค. 2565 XD 462,963,890 5,092,699,843 0.40
  28 พ.ค. 2564 XD 289,352,544 4,629,735,953 0.40

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 46.83 7.18 35.65 -33.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 52.08 8.92 37.17 -34.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 46.08 8.24 36.27 -33.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 51.22 7.36 32.81 -33.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -46.87 490.05 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2565  9M/2564  2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.85 6.42 10.52 4.69
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 37.05 56.82 34.71 77.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.18 5.64 7.54 4.68
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 39.76 64.66 48.43 78.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 30.07 12.90 19.86 9.48
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 12.14 28.30 18.38 38.50
  วงจรเงินสด (วัน) 64.67 93.18 64.76 117.36


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL-W6, MILL-W6-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้