สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MIPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
13.60 18.50 / 13.10 - 1.08 1,900.00 2,584.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ก.ค. 2565 13:09   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
01 มิ.ย. 2565 17:03   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
13 พ.ค. 2565 12:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พ.ค. 2565 12:33   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
13 พ.ค. 2565 12:32   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด
ทรัสตี -
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2659-8888
เบอร์โทรสาร 0-2659-8860-1
URL -
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/1/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/03/2548
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุน (freehold) ในอาคารสำนักงานมาลีนนท์ทาวเวอร์ และอาคาร Production House ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 08/08/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -1.09 -0.97
20 วัน -1.45 -2.46 -4.57
60 วัน -11.11 -9.41 -9.97
120 วัน -14.47 -12.68 -10.46
YTD -13.38 -5.53 -10.75
P/E (X) - N/A 18.60
P/BV (X) 1.08 0.96 1.68
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.03 0.82

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
1. บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด 63,000,000 33.16
2. นาง รัชนี นิพัทธกุศล 46,646,000 24.55
3. นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล 15,540,000 8.18
4. นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์ 15,540,000 8.18
5. นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ 15,540,000 8.18
6. น.ส. อภิญญา เจริญวงศ์ 9,326,580 4.91
7. น.ส. จิตติมา จารุเสถียร 7,772,000 4.09
8. น.ส. กอแก้ว ชวาลรัตน์ 6,217,720 3.27
9. นาย วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ 3,886,000 2.05
10. น.ส. มณีรัตน์ กาญจนชัยภูมิ 3,886,000 2.05

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
08 ส.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 190.00  190.00  190.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,584.00  2,983.00  3,382.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 13.60  15.70  17.80 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.64  12.54  13.00 
P/BV (X) 1.08  1.25  1.37 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02  0.04  8.15 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.00  1.01 
Beta -0.01  0.18  0.15 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 12.78  (ข้อมูล ณ วันที่ 08/08/2565) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -13.38  -11.80  8.54 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.49  5.35  4.72 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.25 บาท 18 มี.ค. 2565 เงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.36 บาท 16 ก.ย. 2564 เงินปันผล
01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.42 บาท 18 มี.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.42 บาท 17 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.42 บาท 19 มี.ค. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
นาย เทอดทอง เทพมังกร/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.30 37.03 30.61 29.27 30.01
เงินลงทุน 2,409.86 2,487.77 2,414.73 2,524.80 2,527.48
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 11.42 9.61 19.91 15.76 0.01
รวมสินทรัพย์ 2,465.28 2,549.73 2,477.08 2,582.19 2,579.06
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - -
หนี้สินระยะยาว - - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - - -
รวมหนี้สิน 63.60 72.48 60.33 66.96 71.78
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม 501.67 577.25 516.75 615.23 607.28
สินทรัพย์สุทธิ 2,401.67 2,477.25 2,416.75 2,515.23 2,507.28
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 12.64 13.04 12.72 13.24 13.20
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากเงินลงทุน 52.73 63.88 227.19 284.13 314.89
รายได้อื่น 2.61 1.98 6.37 - -
รวมรายได้ 55.34 65.86 233.56 284.13 314.89
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.44 1.44 5.77 5.80 5.79
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.40 0.41 1.65 1.68 1.67
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 2.43 2.43 9.71 9.82 9.54
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.12 0.12 0.33 0.33 0.21
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 18.43 19.53 95.94 87.55 127.69
รวมค่าใช้จ่าย 22.91 24.02 113.80 105.60 145.34
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 32.43 41.83 119.76 178.53 169.56
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2565 
(01/01/65 
-31/03/65) 
3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
2564 
(01/01/64 
-31/12/64) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 49.20 87.56 149.54 158.86 170.42
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -47.50 -79.80 -148.20 -159.60 -165.30
เงินสดสุทธิ 1.70 7.76 1.34 -0.74 5.12
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.59 0.64 0.51 0.63
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.03 0.03 0.02 0.03

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2565  3M/2564  2564  2563 
อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) -12.25 -12.74 -9.90 -6.71
อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) -3.31 -0.24 -4.07 0.12


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้