สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ML บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.17 1.80 / 1.11 13.29 0.59 532.40 1,245.81
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ส.ค. 2565 17:52   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 2565 17:50   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
22 มิ.ย. 2565 08:28   สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ML-W3)
22 มิ.ย. 2565 08:25   ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ML-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 23 มิถุนายน 2565
13 มิ.ย. 2565 17:24   แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2574-6901
เบอร์โทรสาร 0-2574-6902, 0-2574-6903
URL http://www.mida-leasing.com
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 4/10/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/08/2547
ราคา IPO (บาท) 3.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 0.50 @ 25/05/2553

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นประเภทรถยนต์มือสอง และรุ่นของรถยนต์ที่มีสภาพคล่องสูงในตลาดทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะ ให้บริการสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Floor Plan) ให้กับผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ให้บริการหลังการขาย โดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 มี.ค. 2565 19 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  49.75% 4,542 43.40% 2,803
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.26% (ณ วันที่ 28/09/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.24% (ณ วันที่ 28/09/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.10 0.73 -2.05
  20 วัน -1.68 5.75 1.12
  60 วัน -2.50 4.48 -2.79
  120 วัน -13.33 1.33 -8.72
  YTD -17.02 -0.14 -13.99
  P/E (X) 13.29 20.17 17.64
  P/BV (X) 0.59 2.49 1.60
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.33 0.89

  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@21 มี.ค. 2565) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 500,214,000 46.98
  2. นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ 51,115,300 4.80
  3. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 46,484,400 4.37
  4. น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล 39,198,364 3.68
  5. นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ 29,110,627 2.73
  6. นาย พิศาล กิจอิทธิ 18,000,000 1.69
  7. น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล 13,794,881 1.30
  8. นาง ชลธิชา ดิลกศักยวิทูร 12,691,296 1.19
  9. นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล 11,428,160 1.07
  10. นาย สมพงษ์ มหิธิธรรมธร 10,700,000 1.00

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการ
  2. นาย ธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร กรรมการ
  4. น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการ
  5. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ
  6. นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ
  7. นาง ทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ
  8. พล.ต.ท. ฉลอง สนใจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. พิณนภา งานสุจริต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย เกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,064.80  1,064.80  1,064.80 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,245.81  1,501.36  1,032.85 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.17  1.41  0.97 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.97  1.91  1.84 
  P/BV (X) 0.59  0.74  0.53 
  P/E (X) 13.29  12.34  9.04 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 137.67  399.18  8.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.89  25.05  0.31 
  Beta 1.04  0.74  0.91 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -17.02  45.36  11.49 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  3.55  3.09 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.44  0.28 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.05 บาท 19 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.03 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว เกษณี สระทองพูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 25.63 98.36 148.11 338.98 43.18
  เงินลงทุนสุทธิ 7.88 - - - -
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 140.63 115.23 144.37 115.23 117.99
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 140.63 115.23 144.37 115.23 117.99
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 10.62 19.69 22.12 30.25 42.12
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 151.78 151.96 150.17 97.59 101.37
  รวมสินทรัพย์ 4,153.77 4,109.28 4,102.05 4,127.04 3,694.93
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 455.32 340.00 340.00 340.00 39.88
  รวมหนี้สิน 2,059.71 2,107.47 2,073.04 2,146.09 1,798.92
  ทุนจดทะเบียน 665.50 532.40 532.40 532.40 798.60
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 532.40 532.40 532.40 532.40 532.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 165.22 165.22 165.22 165.22 165.22
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,396.43 1,304.19 1,331.40 1,283.33 1,198.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,094.05 2,001.81 2,029.02 1,980.95 1,896.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 235.32 241.72 472.55 474.65 495.06
   - รายได้ดอกเบี้ย 235.32 241.72 472.55 474.65 495.06
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 289.43 285.89 561.82 572.03 582.41
  ต้นทุน - - - - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - 15.93 78.10 71.07 49.17
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 127.17 124.66 244.39 269.86 312.35
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 139.42 145.30 239.33 231.11 220.90
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 65.04 74.10 102.81 98.67 98.91
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.07 0.10 0.09 0.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2565 
  (01/01/65 
  -30/06/65) 
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2564 
  (01/01/64 
  -31/12/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 14.74 138.72 189.02 248.88 277.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -108.43 -277.56 -232.53 -261.29 -180.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -28.79 -101.78 -147.37 308.21 -89.81
  เงินสดสุทธิ -122.48 -240.62 -190.87 295.80 7.45
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.58 6.44 5.13 5.09
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.65 6.74 5.82 5.91
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.98 1.05 1.02 1.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.14 0.14 0.15
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 22.47 25.92 18.30 17.25

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2565  6M/2564  2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -12.23 60.14 4.20 -0.24


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ ML-W3, ML-W3-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้